ورود به صفحه اصلی دانشگاه دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵  
   
  پرسش و پاسخ
 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجموعه سؤالات و پاسخ‌هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري

 

1-      نحوه محاسبه و پرداخت حقوق كارمندان آماده به خدمت چگونه است؟

ج‌)      با عنايت به رديف 4 و تبصره يك ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده 65 و تبصره‌هاي آن حسب مورد و ماده 66 قانون پرداخت مي‌گردد.

2-      نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزي چگونه است؟

ج‌)      احتساب دوره دو ساله بهورزي كه قبل‌از استخدام طي مي‌شود با رعايت رديف 4 ضوابط اجرايي رسته بهداشتي، درماني درصورتي كه منجر به اخذ معادل مقطع تحصيلي بالاتر از گواهينامه تحصيلات رسمي مستخدم نگردد، صرفا" به‌عنوان سابقه تجربي مربوط در جدول شماره 3 بخشنامه بلامانع است. ليكن احتساب مدت مذكور به‌عنوان سابقه خدمت جهت بهره‌مندي از امتياز سنوات خدمت در جدول فوق مجوزي ندارد.

3-      علت اختلاف حقوق و مزاياي كاركنان دولت بين سالهاي 1387 و 1388 چيست؟

ج‌)      علت اختلاف حقوق و مزاياي كارمندان استخدام شده در سال 1388 در مقايسه با سال 1387 به‌لحاظ پرداخت فوق‌العاده‌هاي جذب، مخصوص، ويژه، تعديل و ... در سال 1387 در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبيق و عدم مجوز پرداخت آنها در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد. خاطر نشان مي‌سازد حقوق و مزاياي كارمندان دولت مي‌بايست در چارچوب قانون مذكور تعيين و برقرار گردد.

4-        افرادي كه در طول سال مدرك تحصيلي جديد ارائه نمايند چگونه با آنان برخورد خواهدشد؟

ج‌)    درصورت ارائه مدرك بالاتر توسط كارمندان و ارتقاي سطح مشاغل آنان، صرفا" امتيازات تحصيلات آنها در جدول شماره 3 (جدول حق شاغل) تغيير مي‌نمايد و در طبقه آنان در جدول شماره يك (جدول حق شغل) در حال حاضر تغييري ايجاد نمي‌گردد.

5-   آيا مشاغلي نظير حسابدار، كارگزين درصورتي كه داراي عناوين كارشناسي باشند، متصديان آنها مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

ج‌)      چنانچه مشاغلي چون حسابدار، كارگزين، مترجم و .... به‌عنوان مشاغل كارشناسي شناخته شده‌باشند و متصديان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل‌از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از فوق‌العاده شغل مشاغل كارشناسي برخوردار بوده‌اند، با رعايت ضوابط پيش‌بيني شده در بخشنامه مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند.

6-      در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع ازكارافتادگي كاركنان دولت چگونه است؟

ج‌)         در حال حاضر جهت از كارافتادگي كارمندان دولت بر اساس ماده 79 قانون استخدام كشوري اقدام مقتضي معمول مي‌گردد.

7-      استخدام كاركنان در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بر چه اساسي مي‌باشد؟

ج‌)    در اجراي ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات عام و خاص مغاير با آن، هرگونه بكارگيري بايد وفق الزامات مصوب از جمله ماده 29 اين قانون صورت پذيرد.

8-      استخدام رسمي در قانون مديريت خدمات كشوري براي چه مشاغلي پيش‌بيني شده‌است؟

ج‌)    بر اساس بند الف ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري استخدام رسمي صرفا" براي تصدي پست‌هاي ثابت در مشاغل حاكميتي صورت مي‌پذيرد.

9-      بند «پ» رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 ناظر بر چه كاركناني مي‌باشد؟

ج‌)    بند «پ» رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره 1/145931/200 مورخ 21/2/1388 ناظر بر شاغلين فعلي و بند «ت» آن ناظر بر كارمنداني است كه در سال 1388 استخدام مي‌گردند.

10-  نحوه پرداخت اضافه كار كاركنان دولت چگونه است؟

ج‌)      در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر سقف اضافه‌كار و طبق ماده 2 دستورالعمل بند 9 ماده 68 تعيين شده‌است.

11- آيا افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع بند رديف «ج» بند 8 دستورالعمل قانون مديريت خدمات كشوري شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي‌باشد؟

ج‌)         مبلغ افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع رديف (ج) بند (8) شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي‌شود.

12-  امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)      امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي كه دوره‌هاي مربوطه را طي نموده‌اند به‌ترتيب معادل رديف اول جدول شماره 7 (ديپلم) و معادل جدول شماره 8 (پايين‌تر از ديپلم) و متناسب با رديف‌هاي جدول شماره (3) تعيين مي‌شود.

13-  آيا امتياز حق شاغل به‌صورت سالانه تعيين خواهدشد؟

ج‌)      امتياز حق شاغل در ابتداي هر سال محاسبه و در حكم كارگزيني كارمندان درج مي‌گردد. ليكن كارمنداني كه آخرين سال خدمت خود را سپري مي‌كنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگي به‌ميزان خدمت انجام شده در همان سال به‌نسبت كسر سال محاسبه و امتياز مربوطه تخصيص مي‌يابد.

14-  آيا امتياز بخش خصوصي جهت محاسبه سنوات ملاك محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)      سنوات خدمت بخش خصوصي كارمندان دولت ملاك محاسبه براي تخصيص امتياز موضوع جدول شماره 3 بخشنامه فوق‌الذكر نمي‌باشد، ليكن آن قسمت از سنوات تجربي بخش خصوصي كارمندان كه به‌موجب مقررات گذشته منجر به‌اعطاي گروه مي شد ملاك محاسبه براي استفاده از امتياز تجربه جدول فوق قرار مي‌گيرد.

15-  نحوه محاسبه امتيازات دوره‌هاي آموزشي چگونه است؟

ج‌)      نحوه اعمال امتيازات دوره‌هاي آموزشي ارائه شده توسط كارمندان به‌عهده كميته موضوع رديف 5 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره مي‌باشد. درهر حال امتياز دوره‌هاي آموزشي ارائه شده فوق مي‌بايست حداكثر تا پايان هر سال اعمال گردد. ضمنا" اين ارقام از تفاوت تطبيق كسر نمي‌گردد.

16-   آيا ايثارگران با استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

ج‌)     چنانچه ايثارگران برابر مقررات مربوط به استفاده از يك مقطع بالاتر از مزاياي فوق‌ديپلم و يا ليسانس بهره‌مند مي‌گردند ، درصورتي مي‌توانند به سطح پايه و ارشد ارتقا يابند كه به‌ترتيب در مشاغل كارداني و كارشناسي اشتغال به‌كار داشته‌باشند.

17-  آيا مدت اسارت آزادگان جزو سنوات خدمتي محسوب مي‌شود؟

ج‌)     با عنايت به‌اينكه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي‌گردد، مستثني از سقف مذكور در تبصره 3 ماده 6 فصل دوم بخشنامه شماره 1/145931/200 مورخ 21/2/1388 نمي‌باشند.

18-  نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري افرادي كه گواهي خود را در سال 1388 ارائه مي‌نمايند چگونه‌ است؟

ج‌)    ايثارگراني كه در سال 1388 گواهي حضور در جبهه و تغيير درصد جانبازي ارائه مي‌دهند به‌ترتيب از تاريخ تأييد حضور در جبهه و از تاريخ تغيير درصد جانبازي طبق گواهي مراجع مربوطه از امتيازات ايثارگري موضوع جدول شماره 14 بخشنامه بهره‌مند مي‌گردند.

19-  مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتياز سنوات و تجربه محاسبه خواهدشد؟

ج‌)      مدت اسارت آزادگان از نظر امتياز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه مي‌باشد.

20-  تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه با چه مرجعي مي‌باشد؟

ج‌)       تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه در جبهه به‌عهده مقام اعزام كننده مي‌باشد.

21-  آيا امتيازي براي حضور غيرداوطلبانه در قانون مديريت خدمات كشوري درنظر گرفته‌شده‌است؟

ج‌)        خير، امتيازي در قانون مديريت خدمات كشوري براي خدمت غيرداوطلبانه در جبهه درنظر گرفته ن‌شده‌است.

22-  نحوه محاسبه امتياز مدرك تحصيلي جانبازان فوق‌ليسانس يا دكتراي حرفه‌اي چگونه است؟

ج‌)       جانبازاني كه داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا دكتراي حرفه‌اي هستند از امتياز تحصيلات يك مقطع بالاتر رديف 5 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌شوند، ليكن امتياز مهارت و توانايي، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها بر اساس مدرك تحصيلي آنان از رديف 4 بخشنامه فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.

23-  آيا براي حضور داوطلبانه كمتر از 3 ماه امتياز تعلق خواهدگرفت؟

ج‌)    جهت تخصيص امتياز براي حضور داوطلبانه كمتر از 3 ماه در جبهه اقداماتي صورت پذيرفته كه درصورت حصول نتيجه مراتب اعلام خواهدشد.

24-  آيا در قانون مدريت خدمات كشوري امتيازي براي فرزندان شاهد درنظر گرفته‌شده‌است؟

ج‌)        خير، در قانون مديريت خدمات كشوري براي فرزندان شاهد امتياز خاصي درنظر گرفته‌ نشده‌است.

25-  آيا ايثارگراني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند از گروههاي تشويقي برخوردار خواهندشد؟

ج‌)     با عنايت به‌اينكه در قانون گروه اعم از تشويقي يا استحقاقي و يا افزايش سنواتي پيش‌بيني نشده‌است لذا ايثارگراني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند صرفا" از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر جدول شماره (3) و امتيازات جدول شماره (4) بخشنامه حسب مورد بهره‌مند مي‌گردند. بديهي است امتيازات مهارت و توانايي، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنان با توجه به سطح تحصيلي خود آنان تعيين مي‌گردد.

26-  نحوه تخصيص امتياز به ايثارگراني كه داري مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي و يا سيكل مي‌باشد چگونه است؟

ج‌)     جانبازان و آزادگاني كه مشمول استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر مي‌گردند با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي يا مقطع بالاتر (سيكل) از امتيازات جدول شماره 8 و با داشتن مدرك تحصيلي دوره اول متوسطه (سيكل) از امتيازات رديف 1 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌گردند، امتيازات ساير جداول بدون درنظر گرفتن مدرك تحصيلي و با رعايت مقررات مربوط محاسبه مي‌گردند.

چنانچه جانبازان بارعايت مقررات مربوط گواهي نامه نوع دوم ارائه دهند مي توانند ازمزاياي مقطع تحصيلي بالاترازگواهي نامه ارائه شده بهره مند گردند .

27-  نحوه محاسبه امتياز جانبازاني كه مدرك تحصيلي بالاتر ارايه مي‌دهند، چگونه است؟

ج‌)    چنانچه جانبازي مدركي ارايه دهد كه مقطع بالاتر آن در رشته شغلي مربوط پيش‌بيني نشده‌باشد مي‌تواند از امتيازات تحصيلات يك مقطع تحصيلي بالاتر در جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره استفاده كند و در مورد ساير امتيازات اين جدول مطابق رديف 23 اين نامه با وي رفتار مي‌شود.

28-  حقوق و مزاياي كاركنان مشمول حالت اشتغال چگونه است؟

ج‌)    حقوق و مزاياي جانبازان و شهداي مشمول قانون حالت اشتغال همانند كاركنان مشابه (با دو گروه يا درجه بالاتر درگذشته) بدون كسب امتياز دوره‌هاي آموزشي با قانون تطبيق داده‌مي‌شوند. بديهي است چنانچه جانبازان قبل‌از اينكه از كارافتاده و مشمول قانون فوق‌الذكر شده‌باشند، دوره‌هاي آموزشي مصوب را طي نموده‌باشند از امتياز مربوط بهره‌مند مي‌گردند.

29- آيا جانبازان در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مي‌توانند كماكان از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و .... مصوب 1367 استفاده نمايند؟

ج‌)      جانبازان كماكان مي‌توانند با رعايت شرايط مقرر در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1/9/1367 بازنشسته شوند.

30-  نحوه استفاده فرزندان شاهد از مأموريت آموزشي چگونه است؟

ج‌)    فرزندان شاهد مي‌توانند بر اساس تبصره 2 ماده 13 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويبنامه شماره 61956/ت28106هـ مورخ 6/11/1382 هيأت وزيران مانند ساير ايثارگران از مأموريت آموزشي برخوردار شوند. بديهي است مستخدمين فرزند شاهد كه پيماني مي‌باشند مي‌توانند تا پايان مدت قرارداد پيماني از مأموريت آموزشي فوق‌الذكر بهره‌مند گردند.

31-  نحوه محاسبه مدرك تحصيلي جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند، چگونه است؟

ج‌)        امتياز مدرك تحصيلي اين عزيزان و حق شاغل يك مقطع تحصيلي بالاتر درنظر گرفته مي‌شود.

32-   حداقل زمان لازم براي برخورداري از فوق العاده ايثارگري چه مدتي مي باشد ؟

ج‌)       حداقل مدت لازم براي برخورداري از فوق العاده ايثارگري براساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه 3 ماه مي باشد .

33-  نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس جدول شماره 4 دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)      نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس جدول شماره (4) براي كاركناني كه به‌صورت سطري برخوردار مي‌باشند. بدين‌صورت است كه از امتياز ستون مربوط به‌اضافه بيست‌وپنج‌درصد (25%) افزايش برخوردار مي‌باشند؛ براي مثال فردي كه جانباز (5) درصد باشد و تا (6) ‌ماه خدمت داوطلبانه داشته‌باشد، امتيار ايثارگري او برابر است با (500) امتياز.

34-  آيا امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي و فوق‌العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

ج‌)      امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي و فوق‌العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت نيست بلكه امتياز موارد مذكور به‌صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي‌گردد.

35-  نحوه انطباق جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به‌خدمت دستگاه دولتي درمي‌آيند با جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)    جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به‌خدمت دستگاه دولتي درمي‌آيند جهت تطبيق با جدول حق شغل، جدول شماره (1) بر اساس مدارك تحصيلي موضوع جدول شماره (5) از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌باشند براي مثال چنانچه جانباز يا آزاده‌اي با مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم به استخدام دستگاه دولتي درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلي دارندگان كارشناسي) تخصيص مي‌يابد. اين عزيزان علاوه بر امتياز مذكور از فوق‌العاده ايثارگري موضوع بند (4) دستورالعمل مذكور نيز حسب مورد برخوردار مي‌شوند.

36-  نحوه تأمين ايمني و سلامت شغلي كاركنان چگونه است؟

ج‌)    هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي برخي از كارمندان دولت از جمله تهيه و تحويل شير به‌آنان بر اساس ضوابط و استانداردهايي خواهدبود كه در آيين‌نامه اجرايي ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهدشد.

37-  آيا در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به مشاغل جديد نيز حق لباس تعلق خواهدگرفت؟

ج‌)    تا تعيين ضوابط و استانداردهاي ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري افزودن عنوان پست‌هاي سازماني به‌ليست موجود كه از حق لباس برخوردار مي‌گردند ، ميسر نمي‌باشد.

38-  آيا شرايط بازنشستگي كاركنان در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت است؟

ج‌)    در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از سطح سازماني مشاغل براي بازنشستگي به‌ميان نيامده‌است، لذا بازنشستگي كارمندان دولت در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي صرفا" با حصول شرايط مندرج در ماده 103 قانون مذكور و بندها و تبصره‌هاي آن انجام مي‌پذيرد.

39-  نحوه بازنشستگي در اجراي ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)      بر اساس بند الف ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري كارمنداني كه با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي‌ارشد و بالاتر در مشاغل تخصصي اشتغال به‌كار دارند و در پايان 30 سال خدمت سن آنان كمتراز 70 سال است مي‌توانند با درخواست خود براي سنوات بالاتر از 30 سال ادامه كار دهند لذا موافقت دستگاه اجرايي براي بازنشستگي اينگونه كارمندان در پايان 30 سال خدمت ملاك‌عمل نمي‌باشد.

40- آيا استفاده از تبصره 1 ماده 103 قانون مديريت و قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 به‌طور همزمان امكان‌پذير است؟

ج‌)      استفاده از مزاياي تبصره 1 ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع تصويب‌نامه شماره 213191/ت38434ك مورخ 27/12/1386 كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت وزيران به‌طور همزمان مجوزي ندارد.

41-  نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)      حقوق بازنشستگي كارمنداني كه از تاريخ 1/1/1388 به‌بعد با 30 سال سابقه خدمت دولتي و يا به‌استناد آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش‌از موعد بازنشسته مي‌شوند كماكان بر اساس ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت آنان محاسبه مي‌گردد.  ضمنا" بر اساس ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت مازاد بر 30 سال در پرداخت پاداش پايان خدمت موضوع اين قانون قابل احتساب نمي‌باشد.

42-  تفاوت موجود در ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال 1387 با بازنشستگان سال 1388 چيست؟

ج‌)    تفاوت ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال 1387 در مقايسه با بازنشستگان سال 1388 به‌دليل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمهيداتي در دست بررسي مي‌باشد كه به‌محض حصول نتيجه مراتب به‌اطلاع خواهدرسيد.

43-  نحوه كسر پس‌انداز كارمندان دولت در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)      تا تعيين و اصلاح مقررات جديد در تطبيق با احكام و الزامات قانون مديريت خدمات كشوري، نحوه محاسبه 35% حداقل حقوق مبنا موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس‌انداز كارمندان دولت در سال جاري كماكان بر اساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس‌انداز كارمندان دولت با اعمال ضريب 600 ريال سال جاري ضربدر عدد مبناي موضوع حداقل حقوق مبناي ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 400 تعيين مي‌گردد كه مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاري 84000 ريال مي‌باشد.

44-  تمديد قرارداد كاركنان پيماني چگونه است؟

ج‌)      تمديد قرارداد پيماني تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كماكان طبق مقررات قبلي استخدام پيماني صورت مي‌پذيرد.

45-  آيا امتياز تجربه به‌نسبت كسر سال قابل محاسبه است؟

ج‌)        امتياز سنوات تجربي مربوط و مشابه به‌نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي‌باشد.

46-  حداكثر زمان محاسبه سنوات تجربي كاركنان چند سال مي‌باشد؟

ج‌)       حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي سنوات تجربي كاركنان سي‌سال مي‌باشد.

47-  آيا مدت خدمت وظيفه به‌عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)        مدت خدمت وظيفه به‌عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمي‌شود.

48-  آيا امتيازي براي تجربه غيرمربوط نيز در قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي‌شود؟

ج‌)    با توجه به‌اينكه در امتياز حق شاغل (جدول شماره 3) امتياز سنوات به‌صورت جداگانه از امتياز تجربه مربوط و بيشر از آن درنظر گرفته‌شده‌است، بنابراين به‌نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در امتياز سنوات نيز منظور شده‌است.

49-  ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعي مي‌باشد؟

ج‌)    ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (3) بند (3) دستورالعمل چيست بر اساس مفاد ماده (14) آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد.

50-  نحوه محاسبه امتياز سنوات و تجربه افرادي كه در طول خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار شده‌اند چگونه است؟

ج‌)    نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه افرادي كه در طول دوران خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار بوده‌اند متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي‌باشد. به‌عبارت ديگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارك متفاوت برخوردار بوده‌است به‌نسبت، سنوات و تجربه او هم بر اساس مدارك تحصيلي مكتسبه محاسبه خواهدشد.

51-  نحوه تخصيص كاركناني كه در سال 1388 استخدام شده‌اند چگونه است؟

ج‌)      نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال 1388 در دستگاههاي مشمول اشتغال مي‌يابند به جدول حق شغل بر اساس مدرك تحصيلي به‌شرح جدول شماره (5) دستورالعمل مي‌باشد.

52-  نحوه تخصيص دارندگان دكتراي تخصصي (Ph.D) به جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)      همانگونه كه در رديف 3 فصل دوم بخشنامه قيد گرديده‌است تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه تخصيص مشاغل به‌طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (Ph.D) از امتياز رديف 6 جدول شماره يك بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌گردند.

53-  نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كارمندان مأمور به‌دفتر مقام معظم رهبري چگونه است؟

ج‌)     با توجه به‌اينكه بر اساس رديف 4 تصويبنامه شماره 57718/ت17699هـ مورخ 27/3/1376 هيأت وزيران حقوق و مزاياي كارمندان مأمور به‌دفتر مقام معظم رهبري مي‌بايست توسط دستگاه اعزام كننده پرداخت گردد، لذا وضعيت اينگونه مأموران بر اساس آخرين حكم كارگزيني و بر اساس سطح شغل مورد تصدي در دفتر مذكور با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده شده و مزاياي مربوط به‌آنان پرداخت خواهدشد.

54-  رديف «پ» بند 4 فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي‌باشد؟

ج‌)         رديف «پ» بند 4 فصل دوم ناظر بركاركناني مي‌باشد كه قبل از سال 1388در دستگاه هاي اجرايي اشتغال داشته اند .

55-   رديف «ث» بند 4 فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي‌باشد؟

ج‌)    رديف «ث» بند 4 فصل دوم دستورالعمل ناظر برافرادي مي‌باشد كه در سال 1388 به استخدام دستگاه هاي اجرايي در مي آيند .

56- نحوه تطبيق رتبه معلمان كه به‌صورت توأمان از طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)     آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به‌صورت توأمان از فوق‌العاده ويژه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند شده‌اند، از بالاترين رتبه مأخوذه در يكي از موارد فوق برخوردار مي‌گردند. به‌عنوان مثال فردي كه در طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده‌باشد، لكن در همترازي موضوع ماده (8) ياد شده از مزاياي رديف دوم جدول مشمولين بهره‌مند گرديده در تطبيق با جدول حق شغل، از همان رديف دوم بهره‌مند خواهدشد.

57-  آيا ابلاغ انشايي طي مستندي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مي‌باشد؟

ج‌)      تعيين و برقراري حقوق و مزايا براي كارمندان دولت صرفا" بر اساس حكم كارگزيني آنان صورت خواهد پذيرفت. خاطر نشان مي‌سازد ابلاغ انشايي دستگاههاي اجرايي مستندي براي پرداخت حقوق و مزايا نمي‌باشد.

58-  نحوه برقراري فوق‌العاده سختي كار كارمندان چگونه است؟

ج‌)    در مورد برقراري و حذف اقلامي مانند سختي كار كارمندان (به‌دليل تغيير پست و جابجايي بخش) بر اساس قسمت آخر تبصره 1 رديف 6 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام مي‌گردد.

59-  آيا با تغيير عنوان شغلي مستخدمين شاغل در رشته‌هاي شغلي تغييري در طبقات و رتبه‌هاي آنان ايجاد خواهدشد؟

ج‌)     درصورت تغيير عنوان مستخدمين شاغل در رشته‌هاي شغلي هر يك از رسته‌ها از جمله رسته بهداشتي، درماني به ساير رسته‌هاي غيرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه‌هاي آنان در جدول شماره يك بخشنامه تغييري ايجاد نمي‌شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبيق عينا" برخوردار مي‌گردند.

60- درصورتي تغيير شغل مشاغل آموزشي موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري امتياز حق شغل آنان چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)     كارمنداني كه در شمول تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند درصورت تغيير شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذكور، امتياز شغل آنان به ميزان 10درصد از حق شغل مربوطه كاهش مي‌يابد كه نتيجتا" از مبلغ انتهاي حكم آنان كسر مي‌شود. خاطر نشان مي‌سازد تفاوت تطبيق اين قبيل افراد تغيير نمي‌كند.

61-  آيا تفاوت تطبيق مانع افزايش حقوق مي‌باشد؟

ج‌)    به استناد جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تفاوت تطبيق مانع از افزايش حقوق نخواهدبود و در حكم حقوق ثابت باقي خواهدماند.

62-  حقوق و مزاياي مشمولين تبصره 1 ماده 87 (تقليل ساعات كاري) چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)     با توجه به مفاد تبصره 87 قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و فوق‌العاده‌هاي كارمنداني كه از مزاياي اين تبصره بهره‌مند مي‌شوند متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهدشد.

63-  نحوه تعيين تقليل ساعت كار روزانه كاركنان چگونه است؟

ج‌)     سقف تقليل ساعت كار روزانه موضوع تبصره يك ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري يك چهارم ساعات كار روزانه و حداكثر 11 ساعت در هفته مي‌باشد. ضمنا" سالهايي كه كارمند مي‌تواند به‌اين صورت ادامه خدمت دهد در آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهدشد. اضافه مي‌نمايد كاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان كماكان بر اساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال مي‌باشد.

64-  آيا كاركنان در طول دوره آزمايشي مي‌توانند از تقليل ساعت كار استفاده نمايند؟

ج‌)     كارمنداني كه در دوره آزمايشي موضوع ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري بسر مي‌برند نمي‌توانند از تقليل ساعت كار تبصره 1 ماده 87 استفاده نمايند.

65-  آيا فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سال 1388 قابل پرداخت است؟

ج‌)        فوق‌العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاري (1388) قابل پرداخت مي‌باشد.

66-  آيا فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 68 در اجراي جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 قابل افزايش است؟

ج‌)    بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري تا پنجاه درصد قابل افزايش مي‌باشد، لذا در اجراي جزء ب بند 11 قانون فوق براي هر سال خدمت در مناطق جنگزده 130 امتياز درنظر گرفته‌شده‌است. ضمنا" كارمنداني كه با حكم مأموريت (غير از مأموريت روزانه) به‌عنوان مأمور در مناطق جنگزده اشتغال به خدمت داشته‌اند نيز مشمول كسب امتياز فوق مي‌باشند.

67-  حق شغل افرادي كه داراي مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم مي باشند ، چگونه تعيين مي شود ؟ 

ج‌)       امتياز حق شاغل افرادي كه داراي مدارك تحصيلي پايين تر از ديپلم مي باشند ، براساس جدول شماره 8 مي باشد .

68-  آيا اقلام مورد اشاره در رديف 4 فصل سوم دستورالعمل اجرايي در احكام كاركنان دولت قابل درج مي باشد ؟

ج‌)    درج اقلامي كه براساس رديف 4 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار مي گردد در احكام كارگزيني كارمندان مجوزي ندارد . 

69-  آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلأ از امتياز يك سال تعجيل در ارتقاء گروه آنان برخوردار شده اند براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد ؟   

ج‌)       دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلأ از امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند ، براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل نمي باشد و به ميزان ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و از تاريخ 1/1/1379 به بعد به اجرا در آمده است و براي امتياز يكسال تعجيل در ارتقاء گروه ( براي يكبار يا چند بار ) ملاك عمل قرار گرفته است ، براي صدور گواهينامه نوع دوم ( مهارتي ، تخصصي و تخصصي – پژوهشي ) موضوع بند 2/د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب نيست .  

70- آيا امتياز دوره هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي كه منجر به اخذ مدرك نشده باشد قابل محاسبه به عنوان امتياز دوره هاي آموزشي مي باشد ؟

ج‌)     خير ، با توجه به اينكه هدف از برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي بلند مدت با اهداف و فلسفه برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت متفاوت مي باشد ، بنابراين افراد مذكور نمي توانند از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشي موصوف برخوردار گردند .   

71-   امتياز دوره هاي آموزشي از چه زماني قابل محاسبه مي باشد ؟

ج‌)    در صورت ارائه گواهي طي دوره مصوب از سوي افراد در طول سال امتياز آن دوره از تاريخ صدور گواهينامه قابل محاسبه مي باشد .   

72-  امتياز دوره‌هاي آموزشي شامل چه دوره‌هاي آموزشي مي‌شود؟

ج‌)      امتياز دوره‌هاي آموزشي فقط شامل آن دسته از دوره‌هايي كه بر اساس نظام آموزش كاركنان دولت مصوب سال 1379 برگزار گرديده‌اند نيست بلكه كليه دوره‌هاي آموزشي مصوب كه بعداز پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1357) توسط مستخدمين دولت طي شده‌است، قابل محاسبه مي‌باشد.

73-  آيا امتياز دوره‌هاي آموزشي كه در خارج از كشور برگزار شده‌است، قابل محاسبه است؟

ج‌)         امتياز دوره‌هاي آموزشي كه در خارج از كشور برگزار شده‌است، قابل محاسبه نمي‌باشد.

74-  آيا امتياز دوره‌هاي آموزشي گواهينامه‌ هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)      دوره‌هاي آموزشي كه امتياز آنها براي حق شاغل منظور شده‌باشد ملاك اعطاي گواهينامه‌هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي نمي‌باشد.

75-    امتياز دوره‌هاي آموزشي توجيهي قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)       دوره آموزش توجيهي (بدو خدمت) براي استفاده از امتياز دوره‌هاي آموزشي مصوب قابل احتساب نمي‌باشد.

76-    آيا امتياز دوره‌هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي و... قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)     دوره‌هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظير قراردادي، خريدخدمت، روزمزد، شركتي و ... پس‌از تبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب نمي‌باشد و با توجه به اينكه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه، نظام آموزش كاركنان دولت صرفا" براي مستخدمين رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي كشور طراحي گرديده‌است بنابراين دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت مصوبي كه كاركنان در طول دوره خدمت رسمي يا پيماني در دستگاهها گذرانيده‌باشند براي استفاده از اين امتياز و احتساب در سوابق آموزشي آنان قابل محاسبه مي‌باشد.

77-  سطح‌بندي دانشگاههاي دولتي براي دريافت فوق‌العاده مديريت چگونه‌ است؟

ج‌)     آن دسته از دانشگاههاي دولتي كه در سطح استان مي‌باشد، در زمره دستگاههاي استاني محسوب مي‌شوند و امتياز فوق‌العاده مديريت مشاغل مديريت و سرپرستي آنها بر اساس حوزه جغرافيايي استان محاسبه مي‌شود و آن دسته از دانشگاهها كه در سطح شهرستان مستقر باشند، در زمره دستگاههاي شهرستان محسوب مي‌شوند و فوق‌العاده مديريت مشاغل مديريتي و سرپرستي آنها بر اساس حوزه جغرافيايي شهرستان محاسبه مي‌شود.

78-  سطح‌بندي واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي چگونه است؟

ج‌)      واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مستقر در استان تهران نظير (اداره كل ثبت احوال استان تهران) در زمره دستگاههاي دولتي ملي محسوب نمي‌شوند و در زمره واحدهاي استاني مي‌باشند.

79-  آيا امتياز سنوات خدمت به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)       امتياز سنوات خدمت به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي‌باشد.

80-  ملاك محاسبه امتياز سنوات خدمت چيست؟

ج‌)       ملاك محاسبه امتياز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت است كه ملاك محاسبه سنوات بازنشستگي مي‌باشد.

81-  نحوه محاسبه سنوات خدمت كاركنان قراردادي چگونه است؟

ج‌)      چنانچه سوابق قراردادي (غيرشركتي) كارمندان شاغل در دستگاههاي اجرايي قبل‌از خدمت رسمي و يا پيماني با دستگاههاي دولتي به‌صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دريافت داشته و كسورات مربوطه را پرداخت كرده‌باشند، سوابق خدمت مذكور جزو سنوات خدمت قابل‌قبول دولتي آنان قابل احتساب مي‌باشد . ضمنا" موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نيروهاي قرارداد كار مشخص با توجه به اينكه سوابق آنان به‌صورت سالانه بازخريد مي‌گردد نمي‌باشد.

82-  آيا در اعمال ضريب (1/1) موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري رعايت سقف امتياز الزامي است؟

ج‌)    اعمال ضريب (1/1) براي محاسبه امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي، درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر حداكثر سقف مقرر مجاز نمي‌باشد.

83-  آيا عائله‌مندي و اولاد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است؟

ج‌)       فقط كمك هزينه عائله‌مندي براي زنان سرپرست خانوار با رعايت كليه مقررات مربوط قابل پرداخت مي‌باشد.

84-  فوق‌العاده‌هاي مشمول كسر كسور بازنشستگي كدامند؟

ج‌)      اقلامي كه دراحكام كارگزيني كاركنان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درج شده و بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مشمول كسور بازنشستگي نمي‌باشد فوق‌العاده بدي آب و هوا، فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي، فو‌ق‌العاده محل خدمت، فوق‌العاده خارج از كشور، فوق‌العاده كارانه و حق تضمين، اضافه‌كار، كسر صندوق هستند.

85-  آيا فوق‌العاده حق محروميت از مطب قابل تعميم به كاركنان و ساير دستگاههاي اجرايي مي‌باشد؟

ج‌)      فوق‌العاده حق محروميت از مطب موضوع بند (12) دستورالعمل براي كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي (به جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قابل پرداخت نمي‌باشد.

86-  آيا فوق‌العاده جذب كاركنان تخلفات اداري قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)     در قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده‌اي تحت عنوان فوق‌العاده هيأت تخلفات اداري، گزينش، بازرسي، كارشناسان بهداشت حرفه‌اي و فوق‌العاده مخصوص پيماني پيش‌بيني نشده‌است.

87-  نحوه اعمال فوق‌العاده سختي كار و فوق‌العاده‌هايي كه مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي‌شوند، چگونه است؟

ج‌)     ارقام مربوط به فوق‌العاده‌هاي سختي كار و فوق‌العاده‌هايي كه مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي‌شوند مي‌بايست در هنگام تطبيق وضع كارمندان دولت با قانون مديريت خدمات كشوري از آخرين حكم كارگزيني آنان در سال 1387 حذف شده و پس‌از تطبيق به‌احكام آنان اضافه شود.

88-  فوق‌العاده محل خدمت كاركنان چگونه محاسبه مي‌شود؟

ج‌)     فوق‌العاده محل خدمت كارمنداني كه از تاريخ 1/1/1388 به‌بعد منتقل مي‌شوند موقتا" بر اساس مقررات قبلي و بر مبناي آخرين حكم كارگزيني آنان در سال 1387 پرداخت مي‌گردد.

89-  آيا فوق‌العاده مخصوص به كارمنداني كه در سال 1388 تبديل وضعيت از پيماني به رسمي مي‌يابند ، قابل پرداخت است؟

ج‌)      فوق‌العاده مخصوص كارمنداني كه در سال 1388 از استخدام پيماني تبديل وضع به استخدام رسمي شده‌اند و محاسبه فوق‌العاده ياد شده در تفاوت تطبيق آنان محاسبه شده‌است، صحيح است.

90-  آيا فوق‌العاده مديريت به كارگزين مسؤول قابل پرداخت است؟

ج‌)    كارگزين مسوؤل مشمول دريافت فوق‌العاده مديريت نمي‌باشد. اضافه مي‌نمايد كارشناس مسؤول شاغل در واحدهاي مديريت، دفتر و اداره كل درصورتي كه در تشكيلات مصوب بر كار يك يا چند كارمند ديگر نظارت داشته‌باشد از فوق‌العاده مديريت در سطح معاون اداره برخوردار مي‌گردد. پرداخت فوق‌العاده مديريت و سرپرستي به پست‌هايي مانند مدير آموزشگاه بهورزي و سوپروايزر مشروط به‌ آنكه قبلا" با يكي از سطوح مديريت همتراز شده‌باشند و از فوق‌العاده شغل مشاغل سرپرستي برخورداربوده‌اند بلامانع است.

91-  آيا طرح مسير ارتقاي شغلي در سال 1388 قابل اجرا مي‌باشد؟

ج‌)      مقررات مربوط به طرح مسير ارتقاء شغلي با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 به‌بعد قابل اجرا نمي باشد و ارتقا‌ء رتبه بعداز تطبيق وضع با قانون براساس دستورالعملي خواهدبود كه به‌تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهدرسيد.

92-  نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار چگونه است؟

ج‌)     به‌استناد بند 6 فصل يكم دستورالعمل اجرايي قانون، تا تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، مبالغ مربوط به حق اشعه صرفا" بر اساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال 1387 كارمندان مبناي پرداخت آن در سال 1388 مي‌باشد.

93-  نحوه تعيين حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان چگونه است؟

ج‌)     در اجراي نظريه شماره 26404/10/200 مورخ 19/3/1388 امور نظامهاي جبران خدمت ميزان حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در سال 1388 همانند كارمندان رسمي در چارچوب رديف 8 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام مي‌شود.

94-  آيا قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان در مورد مستخدمان پيماني قابل اجرا است؟

ج‌)         بانوان پيماني درصورت موافقت دستگاه مي‌توانند با رعايت مقررات مربوط از قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان استفاده نمايند.

95-  نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي كه خدمت نيمه‌وقت آنان در سال 1388 به‌اتمام مي‌رسد چگونه است؟

ج‌)    بانواني كه خدمت نيمه وقت آنان در سال 1388 به‌اتمام مي‌رسد با آخرين حكم قبل از استفاده از قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده‌مي‌شوند.

96-  آيا تعيين حقوق و مزاياي افراد قرارداد كار مشخص بر اساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد؟

ج‌)     برقراري حقوق و مزاياي مشمولين قرارداد كار مشخص بر اساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌باشد و حقوق افراد مذكور بر اساس قانون كار تعيين و برقرار مي‌شود.

97-  آيا سوابق خدمت نيروهاي قرارداد كار مشخص به‌عنوان سابقه دولتي قابل محاسبه است؟

ج‌)     سوابق خدمت نيروهاي قرارداد كار مشخص با توجه به اينكه سوابق آنان به‌صورت سالانه بازخريد مي‌شوند و نوعا" هزينه "كار مشخص و معين" برآورد و پرداخت مي‌شود، به‌عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب نمي‌گردد.

98-  نحوه اشتغال كارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان چگونه است؟

ج‌)       در مورد نحوه اشتغال كارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان طبق روال گذشته اقدام شود.

99-  آيا فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي مشمول كسر كسور بازنشستگي مي‌باشد؟

ج‌)     مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان رسمي و پيماني مواردي است كه در ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري قيد گرديده‌است و فوق‌العاده اضافه‌كاردر اجراي اين قانون مشمول برداشت كسور بازنشستگي نمي‌باشد.

100-                  اقلامي كه مبناي كسور بازنشستگي مي‌باشد كدامند؟

ج‌)     بر اساس ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به‌اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده‌هاي بند 10 ماده 68 اين قانون مي‌باشد. خاطر نشان مي‌سازد فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا و تسهيلات زندگي و محل خدمت مستخدمين پيماني نيز مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي‌باشد.

101-                  اقلامي كه در اجراي قانون استخدام كشوري مشمول كسر كسور بازنشستگي بوده ‌اند كدامند؟

ج‌)     اقلامي كه به استناد ماده 71 و 100 قانون استخدام كشوري در شمول كسورات بازنشستگي قرار مي‌گيرند شامل حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب ، فوق العاده ويژه ، تفاوت تطبيق، فوق‌العاده شغل برجستگي، تفاوت حداقل دريافتي، فوق‌العاده تعديل، تفاوت همترازي، حق اشعه، فوق‌العاده سختي كار و نوبت كاري هستند.

102-                  مبناي پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت چيست؟

ج‌)    كمك هزينه ازدواج و فوت به‌استناد ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي‌از هزينه‌هاي ضروري به‌كارمندان دولت در حال حاضر معادل بيست برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با ضريب سال 1387 پرداخت مي‌شود. پرداخت كمك هزينه فوت و ازدواج در سال 1388 كماكان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشد ، (20برابر حقوق مبناي گروه يك جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت).

103-                  حداكثر زمان براي پرداخت كمك هزينه اولاد چه مدتي است؟

ج‌)     با توجه به‌اينكه ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با قانون مديريت خدمات كشوري مغاير نمي‌باشد لذا كمك‌هزينه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري درصورت عدم اشتغال به‌تحصيل و شاغل نبودن فرزندان ذكورتا 20 سالگي و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

104-                  كمك هزينه اولاد حداكثر تا چند فرزند قابل پرداخت است؟

ج‌)     در هر حال كمك‌هزينه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر تا سه فرزند قابل پرداخت مي‌باشد.

105-                  آيا كمك هزينه عائله‌مندي به كارمندان مردي كه همسر خود را از دست داده يا طلاق داده‌باشند پرداخت مي‌شود؟

ج‌)     كمك‌هزينه عائله‌مندي به كارمندان مردي كه همسر خود را از دست داده يا طلاق داده‌باشند و داراي فرزند تحت سرپرستي باشند تعلق نمي‌گيرد.

106-                  در حال حاضر اتخاذ تصميم درمورد انتصاب‌ها و... با كدام كميته‌ها مي‌باشد؟

ج‌)    در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب‌ها، تغيير عنوان‌ها، احتساب مدرك تحصيلي بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتي در كميته‌هاي اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل انجام مي‌گيرد.

107-                  آيا گروههاي گردان عاشورا، تشويقي مديران و ... قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده‌است؟

ج‌)     امتيازي براي سنوات بسيجي، گروههاي ارزشيابي و گردان‌هاي عاشورا، گروههاي تشويقي مديران براي كارمنداني كه از 1/1/1388 به‌بعد استخدام مي‌شوند در قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني نشده‌است.

108-                  آيا در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي گروه پيش‌بيني شده‌است؟

ج‌)      با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي گروه پيش‌بيني نشده‌است، لذا جهت اعطاي گروه از تاريخ 1/1/1389تاكنون دستورالعملي صادر نشده‌است.

109-                  آيا اعطاي گروه تشويقي بر اساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است؟

ج‌)       اعطاي گروه تشويقي بر اساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد.

110-         نحوه انتصاب افرادي كه داراي گواهينامه نوع دوم مي‌باشند به‌پست‌هاي سازماني چگونه است؟ انتصاب دارندگان گواهينامه نوع دوم در كليه عناوين پست‌هاي سازماني رشته شغلي كه كارمند گواهينامه را در آن رشته شغلي اخذ نموده‌است بلامانع مي باشد .

111-                  حق‌الزحمه افرادي كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به‌كارگيري مي‌شوند چگونه است؟

ج‌)    حق‌الزحمه بازنشستگاني كه بر اساس ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به‌كارگيري مي‌شوند متناسب با ساعات كار هفتگي آنان و معادل حقوق و مزاياي ثابت كارمندان شاغل مشابه كه در حكم كارگزيني آنان درج شده‌است قابل پرداخت مي‌باشد.

112-         نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي كه در مأموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق بوده‌اند و در سال 1388 اعاده به‌كار شده‌اند، چگونه است؟

ج‌)      كارمنداني كه در سال 1388 مأموريت آموزشي آنان با مرخصي بدون حقوق آنان خاتمه يافته و اشتغال به‌كار مي‌يابند طبقه شغلي آنان با آخرين گروه مندرج در حكم كارگزيني قبل‌از مأموريت آموزشي و رتبه شغلي آنان بر اساس رديف 4 فصل دوم بخشنامه تعيين مي‌شود. خاطر نشان مي‌سازد حق شاغل اين قبيل كارمندان با توجه به مقطع تحصيلي آنان مندرج در آخرين حكم كارگزيني تعيين خواهدشد.

113-                  نحوه محاسبه امتياز تحصيلات براي دارندگان نشان‌هاي هنري و تحصيلات حوزوي چگونه است؟

ج‌)    امتياز تحصيلات براي دارندگان نشان‌هاي هنري و تحصيلات حوزوي بر اساس همترازي‌هاي صورت گرفته براي آنان قابل محاسبه مي‌باشد.

114-                  نحوه تقسيم‌بندي سطوح مديريت و سرپرستي چگونه است؟

ج‌)    دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس ضوابطي كه از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ابلاغ مي‌شود عناوين مديريت و سرپرستي خود را با توجه به‌عوامل مندرج در بند (2) به‌گونه‌اي مشخص نمايند كه حداقل (50%) مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر (20%) آنان در سطح سه تخصيص يابند.

115-                  آيا افرادي كه قبلا" سوابق مديريت و سرپرستي داشته‌اند نيز از امتياز فوق‌العاده مديريت و سرپرستي برخوردار مي‌باشند؟

ج‌)      درصورتي كه كاركناني از قبل سوابق مديريت و سرپرستي داشته‌باشند نيز از امتياز موضوع تبصره (1) بند (6) دستورالعمل برخوردار مي‌گردند.

116-                  آيا كسر سال ملاك محاسبه براي برخورداري از امتياز فوق‌العاده مديريت و سرپرستي مي‌باشد؟

ج‌)      كسر سال (با داشتن سابقه كمتر از يك سال) براي برخورداري از امتياز تبصره (1) بند (6) فصل دوم دستورالعمل ملاك محاسبه مي‌شود.

117-         آيا افرادي كه در طول سال جاري از پست‌هاي مديريت و سرپرستي بركنار مي‌شوند از فوق‌العاده مديريت و سرپرستي كماكان برخوردار مي‌شوند؟

ج‌)      افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق‌العاده‌هاي مديريت بهره‌مند باشند درصورتي كه در سال جاري فاقد شرايط قانوني برخورداري از فوق‌العاده مذكور گردند به‌همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي‌گردد.

118-         آيا امتياز مقرر در تبصره 1 بند 6 دستورالعمل اجرايي علاوه بر سقف مقرر در مورد حق شاغل (75%) قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)     امتياز مقرر در تبصره (1) بند (6) دستورالعمل علاوه بر سقف مقرر براي برقراري امتياز حق شاغل (75%) حق شغل قابل پرداخت نمي‌باشد.

119-                  نحوه انتصاب كارمندان دولت به‌مشاغل سرپرستي و مديريت چگونه است؟

ج‌)      انتصاب كارمندان دولت به‌مشاغل سرپرستي و مديريت در حال حاضر با رعايت طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل قبلي و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران موضوع بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/6/1382 و ساير مقررات مربوط از جمله انتصاب به‌مشاغل سرپرستي موضوع تبصره 2 ماده 15 آيين‌نامه انجام مي‌پذيرد.

120-                  آيا به كارشناسان مسؤول امتياز فوق‌العاده مديريت و سرپرستي تعلق خواهدگرفت؟

ج‌)      خاطر نشان مي‌سازد كارشناس مسؤول واحدهايي كه داراي معاون اداره نبوده و درگذشته در شمول برخورداري از فوق‌العاده شغل مشاغل سرپرستي موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده‌اند در شمول برخورداري از فوق‌العاده مديريت موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز با معاون اداره قرار مي‌گيرند.

121-                  نحوه برخورداري پست‌هاي سازماني از فوق‌العاده مديريت و سرپرستي چگونه است؟

ج‌)    آن دسته از عناوين مديريتي كه قبلا" با عناوين مذكور در جدول شماره (6) همتراز شده‌اند كماكان ملاك عمل براي تعيين امتياز فوق‌العاده مديريت مي‌باشند و ساير موارد همترازي با پيشنهاد دستگاه مربوط مي‌بايست به‌‌‌‌تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسد.

122-                  آيا كارمندان پيماني از مرخصي بدون حقوق بهره‌مند مي‌باشند؟

ج‌)    بر اساس ماده 13 اصلاحي آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع رديف يك تصويب‌نامه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 10/5/1384 هيأت وزيران، مستخدم پيماني مي‌تواند درصورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به‌ميزان مدت قرارداد استفاده نمايند.

123-                  آيا اعطاي مرخصي تشويقي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است؟

ج‌)        اعطاي مرخصي تشويقي به‌لحاظ عدم پيش‌بيني در قانون مديريت خدمات كشوري مجوزي ندارد.

124-                  نحوه تعيين حقوق كارمنداني كه به بيماريهاي صعب‌العلاج مبتلا مي‌باشند چگونه است؟

ج‌)         بديهي است بر اساس تبصره 3 ماده 84 قانون مشمولين قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي‌باشند.

125-         نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي كه به‌بيماري صعب‌العلاج مبتلا بوده‌اند و در سال 1388 اعاده به كار شده‌اند چگونه است؟

ج‌)      تا صدور آيين‌نامه مربوطه درصورت اعاده به‌خدمت كارمندان مزبور وضعيت آنان با توجه به آخرين حكم كارگزيني زمان اشتغال در قبل‌از استفاده مرخصي صعب‌العلاج با قانون فوق‌الاشاره، تطبيق داده‌خواهندشد.

126-                  مبناي محاسبه مبلغ ريالي مرخصي‌هاي ذخيره شده چه اقلامي مي‌باشد؟

ج‌)    علاوه بر حقوق ثابت كليه فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري كه كارمند در زمان بازنشستگي بر اساس اقلام مندرج در حكم كارگزيني استحقاق دريافت آنها را داشته‌است مبناي محاسبه وجوه مربوط به‌مرخصي‌هاي ذخيره شده در زمان بازنشستگي مي‌باشد.

127-                  آيا كماكان مصوبات هيأت امناء با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري قابل اجراء مي‌باشد؟

ج‌)    خير، تصويب‌نامه شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388 هيأت وزيران درخصوص مشمول كسور بازنشستگي بودن فوق‌العاده‌هاي هيأت امناي دانشگاههاي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري صرفا" ناظر بر وزارتخانه تصريح شده در مصوبه مذكور و قبل‌از اجراي قانون خدمات كشوري بوده و تسري آن در زمان اجراي اين قانون مجوزي ندارد.

128-                  آيا استفاده از مرخصي تشويقي مناطق محروم در حال حاضر قابل پرداخت است؟

ج‌)      با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 و تعيين مرخصي در آن استفاده از مرخصي موضوع ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مجوزي ندارد. ضمنا" استفاده از مزاياي مناطق محروم در سالهاي 1386 و 1387 در چارچوب تصويب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 هيأت وزيران امكان‌پذير مي‌باشد.

129-                  نحوه پرداخت ميزان فوق‌العاده جذب مناطق محروم چيست؟

ج‌)    ميزان پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در چارچوب تصويب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 هيأت وزيران براي سالهاي 1386 و 1387 بر اساس ارقام تعيين شده براي كارمندان مشمول در سال 1385 مي‌باشد.

130-                  آيا فوق‌العاده نخبگي در حال حاضر قابل پرداخت است؟

ج‌)      با توجه به برقراري سيستم امتيازي پرداخت حقوق و مزايا پس‌از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ماده 127 اين قانون، اعطاي مزاياي آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي نخبه موضوعيت ندارد. بديهي است بهره‌مندي نخبگان از مزاياي نخبگي موضوع قسمت اخير تبصره 1 ماده 65 كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند، منوط به‌تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مربوطه توسط هيأت وزيران مي‌باشد.

131-                  امتياز افرادي كه داراي بيش‌از يك نشان دولتي هستند چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)      درصورتي كه كارمند داراي بيش‌از يك نشان دولتي باشد جمع امتياز نشان‌هاي دولتي او با رعايت حداكثرسقف امتياز (800 امتياز) قابل محاسبه مي‌باشد.

132-                  آيا همترازي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حال حاضر قابل اجرا است؟

ج‌)    با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري برقراري حقوق و مزاياي ناشي از مقرراتي مانند همترازي ماده 8 قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت لغو شده‌است. خاطر نشان مي‌سازد به‌منظور جبران حقوق و مزاياي اين قبيل افراد تمهيداتي در زمينه نحوه ارتقاي رتبه آنان در دست بررسي و مطالعه است كه به‌محض حصول نتيجه مراتب به‌اطلاع خواهدرسيد.

133-                  منظور از اعمال ضريب در معيار عملكرد چيست؟ آيااعمال آن الزامي است؟

ج‌)    چنانچه فعاليت‌هاي عمده‌اي كه توسط ارزشيابي شونده در طول يك دوره ارزشيابي انجام گرفته‌است از نظر اهميت و حجم فعاليت داراي وزن متفاوتي باشند، در اين حالت مي‌توان براي هر يك از اين فعاليت‌ها ضريبي را تعيين و اعمال نمود و اعمال ضريب براي امتياز دهي معيار عملكرد اختياري است.

134-                  فعاليت‌هاي عمده معيار عملكرد چگونه تنظيم مي‌شود؟

ج‌)    فعاليت‌هاي عمده هر يك از ارزشيابي شوندگان در معيار عملكرد با مشاركت خود آنان و ارزشيابي كننده (مقام مافوق بلافصل) و با توجه به شاخص‌هاي "كيفيت"، "كميت" و "اثربخشي" مورد بررسي و ارزشيابي قرار مي‌گيرد.

135-                  آيا تعداد فعاليت‌هاي عمده در معيار عملكرد، حدنصاب معيني دارد؟

ج‌)       خير، بستگي به تعداد فعاليت‌هايي دارد كه كارمند در طول دوره انجام داده‌است.

136-                  آيا مدير مي‌تواند برخي از عوامل عملكردي مندرج در بخش عملكرد را نپذيرد؟

ج‌)    بر اساس دستورالعمل اجرايي ارزشيابي، رئوس فعاليت‌هاي بخش عملكرد مي‌بايست با توافق ارزشيابي كننده و ارزشيابي شونده تعيين گردد. از اين رو نتايج حاصله از اين توافق ملاك عمل خواهدبود. در عين حال چنانچه كاركنان فعاليت‌هايي را درج نمايند كه در چارچوب انتظارات مدير يا سرپرست بلافصل نباشد مدير يا سرپرست بلافصل مي‌تواند آنها را حذف نمايد.

137-                  منظور از گواهينامه نوع اول در بند 1 معيار توسعه فردي چيست؟

ج‌)    گواهينامه نوع اول به‌گواهينامه‌اي اطلاق مي‌گردد كه پس‌از پايان موفقيت‌آميز هر دوره يا پودمان آموزشي به‌فرد اعطاء مي‌شود.

138-                  در معيار توسعه فردي، چه نوع دوره‌هاي آموزشي قابل محاسبه در گواهينامه نوع اول است؟

ج‌)    در معيار توسعه فردي گواهينامه‌هاي آموزشي نوع اولي كه در راستاي آموزش‌هاي عمومي، شغلي و بهبود مديريت باشد، قابل محاسبه است.

139-                  امتيازدهي گواهينامه نوع اول در بند 1 معيار توسعه (توسعه فردي) چگونه است؟

ج‌)      امتيازدهي بر اساس ساعات آموزش گواهينامه‌ها مي‌باشد. يعني به ازاي هر 10ساعت آموزش مصوب يك امتياز تعلق مي‌گيرد.

140-         آيا عناوين آموزش‌هاي طي شده كه كارمند در بند يك معيار توسعه (توسعه فردي) درج مي‌نمايد، كفايت مي‌كند يا نياز به پيوست مستندات مربوط دارد؟

ج‌)    درصورت آگاهي كامل ارزشيابي كننده از دوره‌هاي آموزشي طي شده، نياز به‌پيوست مستندات نمي‌باشد، در عين حال كارشناس ارزشيابي مسؤول كنترل اين مستندات مي‌باشد.

141-                  براي كاركناني كه دوره‌هاي آموزشي تعريف و اجرا نشده‌است، امتياز اين بند چگونه محاسبه مي‌شود؟

ج‌)     اينگونه كاركنان از اين گزينه امتيازي كسب نمي‌نمايند و مي‌توانند از گزينه انجام فعاليت خودآموزي در زمينه شغلي امتياز كسب نمايند.

142-                  آيا آموزش‌هاي طي شده افراد در يك دوره ارزشيابي‌هاي سال‌هاي بعد قابل احتساب است؟ خير.

143-                  نحوه سنجش فعاليت‌هاي خودآموزي در بند (1) معيار (توسعه فردي) چگونه خواهدبود؟

ج‌)       در اين نظام، امتياز خودآموزي با توجه به‌نظر ارزشيابي كننده تعيين مي‌شود.

144-         براي كاركناني كه همكاران مرتبطي ندارند كه به‌آنان از طريق مربيگري آموزش دهند امتياز اين گزينه چگونه محاسبه مي‌شود؟

ج‌)         اينگونه كاركنان از اين گزينه امتيازي كسب نمي‌نمايند.

145-                  آموزش شغلي به‌همكاران به‌شيوه مربيگري در معيار توسعه بر اساس چه مستنداتي بايد باشد؟

ج‌)        آموزش شغلي به‌همكاران به‌شيوه مربيگري مي‌بايست مورد تأييد ارزشيابي كننده‌باشد.

146-         براي هر يك از عناوين آموزش‌هاي طي شده و رئوس فعاليت‌هاي انتقال دانش و مهارت‌هاي شغلي خود به‌ديگران در بند 2 توسعه (انتقال دانش و مهارت‌هاي شغلي خود به‌ديگران) حداكثر 8 امتياز درنظر گرفته شده‌است ولي مجموع امتيازات در دامنه امتيازات 18 است، دليل اين تفاوت چيست؟

ج‌)     دامنه امتياز به‌لحاظ احصاء كليه فعاليت‌هايي كه كاركنان گوناگون انجام داده‌اند، تعيين شده‌است و حداكثر امتيازات نشان‌دهندة ارزش عددي هر عامل است.

147-         ارايه آموزش‌هاي شغلي در واحدهاي ذيربط سازماني در بند (2) معيار توسعه (انتقال دانش و مهارت‌هاي شغلي خود به ديگران) چگونه مورد سنجش قرار خواهدگرفت؟

ج‌)       موزش‌هاي مذكور با توجه به‌ساعات ارايه آموزش و ميزان رضايت شركت‌كنندگان مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

148-         در صورتي كه فردي يك يا دو مصداق مربوط به‌بند 2 معيار توسعه (انتقال دانش و مهارت‌هاي شغلي خود به ديگران) را دارا باشد، آيا مي‌تواند حداكثر امتياز را اخذ نمايد؟

ج‌)       درصورتي كه فرد شرايط اخذ حداكثر امتياز را مطابق دامنه امتيازات داشته‌باشد، مي‌تواند از حداكثر امتياز بهره‌مند شود.

149-         چنانچه براي كاركنان برخي از مشاغل در يك دستگاه و يا بطور كلي در يك دستگاهي امكان استفاده از روش‌هاي جديد فنآوري اطلاعات ميسر نباشد، امتياز اين معيار چگونه محاسبه خواهدشد؟

ج‌)      مطابق دستورالعمل اجرايي در دستگاههايي كه بكارگيري فنآوري اطلاعات در انجام وظايف تاكنون ميسر نگرديده‌است، امتياز اين معيار به‌صورت مقتضي به‌ساير بندهاي معيار توسعه اختصاص مي‌يابد.

150-                  براي كاركناني كه بنا به‌ماهيت مشاغل‌شان ارباب رجوع ندارند، اخذ امتيار اين منبع چگونه خواهدبود؟

ج‌)      به‌موجب رعايت اصل انعطاف‌پذيري در دستورالعمل اجرايي، دستگاههاي اجرايي مي‌توانند با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي سازمان و انتظارات تعيين شده در سطوح مختلف، نسبت به‌تغيير امتيازات رفتارهاي شغلي و اخلاقي با رعايت سقف امتيازات تعيين شده براي هر يك از سطوح اقدام نمايند. بديهي است كه اين امر به‌منزله حذف سطوح تعيين شده‌نمي‌باشد.

151-                  اگر ارباب رجوع ارزشيابي شونده درون سازماني باشد، آيا با منبع ارزشيابي همكاران تداخل پيدا نمي‌كند؟

ج‌)      خير، زيرا ارباب رجوع مي‌تواند درون سازماني و برون سازماني باشد، در حالي كه همكاران به‌افرادي گفته مي‌شود كه مستقيما" در يك گروه كاري با ارزشيابي شونده مشغول فعاليت هستند.

152-                  ارزشيابي توسط همكاران و ارباب رجوع به‌چه نحو انجام مي‌پذيرد؟

ج‌)      مطابق دستورالعمل اجرايي، ارزشيابي كننده مي‌بايست امتياز مربوط به‌همكاران و ارباب رجوع را با توجه به‌فرم‌هاي ارزيابي تكميل شده توسط همكاران و ارباب رجوع و يا به‌هر شيوه ديگر اخذ نموده و در قسمت مربوط درج نمايد. ضمنا" ارزشيابي كننده مي‌تواند يك نفر از كاركنان واحد را مسؤول اجراي اين وظيفه (ارايه راهنمايي‌هاي لازم درخصوص نحوه تكميل فرم همكاران و ارباب رجوع و تعيين ميانگين امتيازات آنها) نمايد.

153-                  آيا پيشنهاداتي كه در سطح واحد صرفا"‌به‌تآييد مدير كل واحد به‌اجرا درآمده‌باشد در معيار پيشنهادها قابل احتساب است؟

ج‌)     خير، در معيارها پيشنهادها فقط پيشنهادها و مشاوره‌هاي سطوح سرپرستان، كارشناسان و كاركناني كه طي دوره ارزشيابي به‌تأييد شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دستگاه و يا كميته‌ها يا شوراهاي مسؤول در دستگاه رسيده‌باشد قابل محاسبه مي‌باشد.

154-         با توجه به‌دامنه محدود امتيازات در معيار پيشنهادها، نحوه امتيازدهي پيشنهادهاي متعدد پذيرفته شده توسط مراجع ذيصلاح، چگونه بايستي باشد؟ آيا مي‌توان با ارايه يك پيشنهاد حداكثر امتياز اين معيار را كسب نمود؟

ج‌)      امتيازدهي به پيشنهادها بر اساس سطح اثربخشي آنها و بر حسب واحد، دستگاه و ملي مي‌باشد و چنانچه اثربخشي پيشنهادها در سطح ملي و يا كل نظام اداري بوده‌باشد، مي‌تواند حداكثر امتياز بند پيشنهادها (5 امتياز) به‌آن تعلق گيرد.

155-         آيا مستندات مربوط به‌معيارهاي پيشنهادها و تشويقات مي‌بايست صرفا"‌مربوط به‌همان دوره ارزشيابي باشد يا براي دوره‌هاي بعدي قابل احتساب است؟ تمام مستندات و مصاديق معيارهاي ارزشيابي صرفا" در همان دوره ارزشيابي قابل محاسبه است.

156-         با توجه به اينكه شوراي بررسي و پذيرش پيشنهادها در برخي دستگاهها وجود ندارد، نحوه اخذ امتياز معيار پيشنهادها چگونه خواهدبود؟

ج‌)     پيشنهادهاي تأييد شده توسط ساير مراجع ذيربط (از قبيل شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي) نيز مي‌تواند در تعيين امتياز اين معيار مورد استفاده قرار گيرد.

157-                  آيا تقديرنامه‌هايي را كه كاركنان از ساير مقامات دستگاهها دريافت مي‌نمايند، قابل قبول مي باشد؟

ج‌)     چنانچه تقديرنامه‌هاي دريافت شده در حيطه وظايف شغلي بوده و به‌تأييد مقام مسؤول در دستگاه متبوع فرد ارزشيابي شونده رسيده‌باشد، قابل قبول است.

158-                  نحوه امتيازدهي تقديرنامه‌ها در معيار تشويقات چگونه است؟

ج‌)     امتيازدهي معيار تشويقات بر اساس تعداد تقديرنامه‌ها، سطوح اهداء كننده تقديرنامه‌ها و سقف امتياز تعيين شده براي هر يك از آنها صورت مي‌گيرد.

159-                  چه نوع تقديرنامه‌هايي در معيار تشويقات قابل احتساب است؟

ج‌)     تقديرنامه‌هاي كه براي خدمات مشخصي در طول دوره ارزشيابي در راستاي انجام وظايف شغلي اعطاء گرديده و جنبه عمومي ندارد، ملاك عمل مي‌باشد.

160-                  معاون دستگاههاي وابسته به‌چه كساني اطلاق مي‌گردد؟

ج‌)    به‌معاونان دستگاههايي كه وابسته به‌يك وزارتخانه يا سازمان‌هاي مستقل باشند مانند معاونان سازمان انتقال خون كه وابسته به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

161-                  منظور از مقاله در معيار امتيازات ويژه چيست؟ و نحوه امتيازدهي آن چگونه است؟

ج‌)    منظور از مقاله در معيار امتيازات ويژه صرفا" آن دسته از مقالات تأليف يا ترجمه شده هستند كه در مجلات (درون سازماني و برون سازماني) و يا روزنامه‌ها به‌چاپ رسيده يا در يك سمينار يا كنفرانس علمي ارايه و تأييد شده‌باشد و يا اينكه در يك سايت معتبر اينترنتي قرار داده‌شده‌است. ميزان امتياز تعلق گرفته‌ به‌اين مقالات نيز بر اساس نوع و سطح مقاله ارايه شده و مرجع چاپ و يا پذيرش آن خواهدبود.

162-                  شرايط امتيازدهي كتاب‌هاي تأليف شده ارزشيابي شوندگان در معيار امتيازات ويژه چگونه است؟

ج‌)     در نظام ارزشيابي صرفا" به‌آن دسته از كتاب‌هايي امتياز تعلق مي‌گيرد كه در آن سال ارزشيابي چاپ و نشر گرديده‌باشند و تأليف يا ترجمه اين كتاب بخشي از وظايف شغلي كارمند نباشد، زيرا در اين‌صورت تدوين آن كتاب در زمره عوامل عملكردي در معيار عملكرد قرار مي‌گيرد.

163-         مراكز علمي معتبر به‌چه مراكزي اطلاق مي‌شود و آيا فعاليتي كه منجر به‌دريافت جايزه شده بايستي الزاما" در راستاي وظايف مرتبط با پست سازماني ارزشيابي شونده‌باشد؟

ج‌)    مراكز علمي معتبر به‌مراكزي (نظير: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي، سازمان ثبت اسناد، جشنواره خوارزمي و...) اطلاق مي‌شود كه داراي صلاحيت قانوني، علمي و يا فني براي ثبت ابتكارات و خلاقيت‌ها مي‌باشند و حوزه فعاليتي كه منجر به‌دريافت جايزه مي‌شود مي‌بايست در راستاي وظايف شغلي، سازماني و يا دستگاهي باشد. </o:p>

164-                  منظور مؤسسات آموزشي در معيار امتيازات ويژه چيست؟

ج‌)        مؤسسات آموزشي به‌مؤسساتي اطلاق مي‌گردد كه مجري دوره‌هاي آموزشي كاركنان دولت هستند.

165-         با توجه به‌اينكه همه كاركنان دولت نمي‌توانند از امتيازات مصاديق «كسب نشان‌هاي دولتي» دريافت تأييديه و جايزه از مراكز معتبر علمي و تأليف و ترجمه مقالات و كتب، استفاده نمايند، نحوه محاسبه اين گزينه‌ها چگونه خواهدبود؟

ج‌)    مصاديق ذكر شده در زمره معيار «امتيازات ويژه» مي‌باشد و ارزشيابي شوندگان مي‌توانند در طي دوره ارزشيابي،‌ علاوه بر سقف امتيازات تعيين شده (100 امتياز)، با توجه به مستندات تأييد شده از سوي مراجع ذيربط 10 امتياز از اين معيار كسب نمايند.

166-                  آيا در معيار امتيازات منفي وجود سابقه ضروري است؟

ج‌)        بلي.

167-                  آيا تعيين امتيازات منفي در فرم‌هاي ارزشيابي الزامي است؟ بلي.

168-                  نحوه امتيازدهي معيار امتيازات منفي چگونه است؟

ج‌)     ارزشيابي كننده پس‌از ثبت اقدامات منفي ارزشيابي شونده و با توجه به نوع و ميزان تأثير آن بر اثربخشي و كارآيي واحد يا دستگاه، امتياز منفي موردنظر را تعيين و در محل مربوط درج مي‌نمايد.

169-                  با توجه به‌اينكه 3/1 نمرات ارزشيابي مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستان‌ها توسط استانداران و فرمانداران تعيين مي‌شود، در نظام جديد ارزشيابي اين مسأله چگونه خواهدبود؟

ج‌)     در مور امتياز داده‌شده توسط استانداران و فرمانداران بر اساس ضوابط مربوط با انجام يك تناسب در مقياس 100 محاسبه خواهدشد.

170-                  آيا كاركناني كه ابلاغ انشايي دارند مي‌توانند بر اساس اين نظام ارزشيابي شوند؟

ج‌)       خير. ارزشيابي كاركنان بر اساس پست‌هاي رسمي آنان صورت مي‌پذيرد.

171-                  آيا نظام ارزشيابي كاركنان شامل پرسنل طرح نيروي انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شود؟

ج‌)       بلي.

172-                  آيا ارزشيابي توسط همكاران بايد محرمانه باشد؟

ج‌)       بلي.

173-                  نحوه اعلام انتظارات و يا ارايه بازخورد عملكرد به‌ارزشيابي شونده مشخص نشده‌است؟

ج‌)    با توحه به‌شرايط خاص دستگاههاي اجرايي نحوه اعلام انتظارات و ارايه بازخورد، به‌صورت اقتضايي در اختيار آنها گذاشته‌شده‌است.

174-                  خودارزيابي در چه بخش‌هايي از فرم ارزشيابي صورت مي‌گيرد؟

ج‌)       خودارزيابي فقط در بخش عملكرد (رديف 8) صورت مي‌گيرد.

175-                  وظايف كارشناس ارزشيابي واحدهاي توسعه منابع انساني يا امور اداري در ارتباط با اجراي نظام كاركنان چيست؟

ج‌)        وظايف كارشناس ارزشيابي به قرار ذيل مي‌باشد:

-         ارايه راهنمايي‌هاي لازم در جهت نحوه ارزشيابي و تكميل آنها

-         توزيع به‌موقع و جمع‌آوري آنها

-         استخراج نتايج ارزشيابي و ارايه آن جهت تصميمات اداري

-         تكميل شناسنامه ارزشيابي.

176-                  در نظام جديد ارزشيابي، ارزشيابي كننده و تأييد كننده چه شخصي است؟

ج‌)     در اين نظام، مدير يا سرپرست بلافصل ارزشيابي شونده بعنوان، ارزشيابي كننده و رييس مستقيم مدير يا سرپرست بلافصل، تأييدكننده مي‌باشد.

177-                  آيا امتياز هر يك از معيارهاي ارزشيابي قابل انتقال به‌ديگر معيارها مي‌باشد؟

ج‌)     اختصاص امتياز هر يك از معيارها به‌معيار ديگر امكان‌پذير نمي‌باشد به‌جز در مواردي كه (بند 3 معيار توسعه و معيار رفتار) در دستورالعمل ارزشيابي تصريح شده‌است.

178-         چنانچه پس‌از تأييد ارزشيابي توسط تأييد كننده و واحد ارزشيابي، كاركنان مستنداتي را ارايه دهند كه موجبات تغيير امتيازات را فراهم آورد چگونه بايد عمل كرد؟

ج‌)    در نظام ارزشيابي، مستنداتي درخصوص امتيازات ارزشيابي مي‌بايست قبل‌از اجراي ارزشيابي ارايه گردد و پس‌از پايان دوره ارزشيابي و تأييد تأييد كننده امكان تغيير در امتيازات وجود نخواهدداشت. (بديهي است تغييراتي كه با رأي كميته رسيدگي به‌شكايات صورت مي‌گيرد، از اين امر مستثني مي‌باشند).

179-                  واحد ارزشيابي در دستورالعمل اجرايي نظام جديد ارزشيابي كاركنان مشخص نشده‌است؟

ج‌)        واحد ارزشيابي بر اساس دستورالعمل اجرايي، اداره كل توسعه منابع انساني و يا عناوين مشابه در دستگاهها مي‌باشد.

180-                  مرجع رسيدگي به‌شكايات ارزشيابي در نظام جديد ارزشيابي كاركنان مشخص نيست؟

ج‌)    مرجع رسيدگي به‌شكايات ارزشيابي، كميته رسيدگي به‌شكايات ارزشيابي كاركنان مي‌باشد كه در نظام ارزشيابي كاركنان دولت قبلا" مشخص شده‌است.

181-                  دوره ارزشيابي در نظام جديد ارزشيابي كاركنان چه مدت است؟

ج‌)    بر اساس دستورالعمل اجرايي، دورة ارزشيابي از فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي‌باشد و زمان تكميل فرم بهمن‌ماه هر سال تعيين‌ شده‌است.

182-                  منظور از سرپرست بلافصل چيست؟

ج‌)    منظور از سرپرست طبق طرح ارزشيابي كاركنان دولت، مسؤولي است كه از لحاظ سازماني حداقل رييس اداره، قسمت، گروه، بخش و عناوين مشابه بوده و ومسؤوليت ارجاع كار به‌ارزشيابي شونده و سرپرستي وي را برعهده دارد.

183-                  ارزشيابي شونده حدود انتظار چه كسي را جهت انجام فعاليت‌ها مدنظر قرار مي‌دهد؟

ج‌)         ارزشيابي شونده در چارچوب انتظارات مدير يا سرپرست بلافصل خود عمل خواهدكرد.

184-                  در چه زماني فرم‌هاي ارزشيابي بايد در اختيار كاركنان قرار گيرد؟ در ابتداي دوره يا پايان دوره ارزشيابي؟

ج‌)        در پايان دوره ارزشيابي (بهمن‌ماه هر سال) فرم‌هاي ارزشيابي جهت درج فعاليت‌هاي مهم در اختيار كاركنان قرار مي‌گيرد.

185-                  آيا در امتياز مربوط به‌خود ارزيابي، مدير يا سرپرست بلافصل ارزشيابي شونده، مي‌تواند دخل و تصرف نمايد؟

ج‌)        خير، امتياز خودارزيابي مستقلا" توسط خود ارزشيابي شونده تعيين مي‌گردد.

186-         موارد مندرج در بخش نقاط قوت و ضعف عملكرد، رفتار و پيشنهادها (رديف 16) فرم ارزشيابي، به‌چه منظور استفاده خواهدشد و چه واحد مسؤول بهره‌برداري از آن است؟

ج‌)    موارد مزبور جهت آگاهي و ارايه بازخورد به‌كاركنان (ارزشيابي شوندگان) صورت مي‌گيرد و خود ارزشيابي شونده از آن بهره‌برداري مي‌نمايد.

187-                  تكميل بند 15 فرم‌هاي ارزشيابي (تعيين اهداف شغلي و برنامه‌هاي توسعه فردي) به‌چه منظوري صورت مي‌گيرد؟

ج‌)    به‌منظور ترغيب و توسعه تفكر راهبردي و اهتمام لازم به‌برنامه‌ريزي آينده نگر، بايد در پايان دوره ارزشيابي، تمامي سطوح ارزشيابي شوندگان نسبت به‌تعيين رئوس فعاليت‌هاي شغلي و توسعه‌اي خود براي دوره ارزشيابي بعد اقدام نمايد.

188-                  كاربرد تكميل بند فوق (بند 15 فرم‌هاي ارزشيابي) چيست؟

ج‌)      محتواي اين قسمت در پايان دوره ارزشيابي بعدي از لحاظ پايبندي ارزشيابي شوندگان به‌تمهيدات كاري و توسعه، توسط ارزشيابي كنندگان مورد ارزشيابي كيفي قرار گرفته و بازخوردهاي لازم به‌ارزشيابي شوندگان ارايه مي‌گردد.

189-                  محاسبه و پرداخت حقوق كارمندان آماده به خدمت چگونه است؟

ج‌)    با عنايت به رديف 4 و تبصره يك ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري؛ به كارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده 65 و تبصره‌هاي آن حسب مورد و ماده 66 قانون پرداخت مي‌گردد.

190-                  نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزي چگونه است؟

ج‌)    احتساب دوره دو ساله بهورزي كه قبل‌از استخدام طي مي‌شود با رعايت رديف 4 ضوابط اجرايي رسته بهداشتي، درماني درصورتي كه منجر به اخذ معادل مقطع تحصيلي بالاتر از گواهينامه تحصيلات رسمي مستخدم نگردد، صرفا" به‌عنوان سابقه تجربي مربوط در جدول شماره 3 بخشنامه بلامانع است. ليكن احتساب مدت مذكور به‌عنوان سابقه خدمت جهت بهره‌مندي از امتياز سنوات خدمت در جدول فوق مجوزي ندارد.

191-                  علت اختلاف حقوق و مزاياي كاركنان دولت بين سالهاي 1387 و 1388 چيست؟

ج‌)    علت اختلاف حقوق و مزاياي كارمندان استخدام شده در سال 1388 در مقايسه با سال 1387 به‌لحاظ پرداخت فوق‌العاده‌هاي جذب، مخصوص، ويژه، تعديل و ... در سال 1387 در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبيق و عدم مجوز پرداخت آنها در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد. خاطر نشان مي‌سازد حقوق و مزاياي كارمندان دولت مي‌بايست در چارچوب قانون مذكور تعيين و برقرار گردد.

192-                    افرادي كه در طول سال مدرك تحصيلي جديد ارايه نمايند چگونه با آنان برخورد خواهدشد؟

ج‌)    درصورت ارايه مدرك بالاتر توسط كارمندان و ارتقاي سطح مشاغل آنان، صرفا" امتيازات تحصيلات آنها در جدول شماره 3 (جدول حق شاغل) تغيير مي‌نمايد و در طبقه آنان در جدول شماره يك (جدول حق شغل) در حال حاضر تغييري ايجاد نمي‌گردد.

193-         آيا مشاغلي نظير حسابدار، كارگزين درصورتي كه داراي عناوين كارشناسي باشند، متصديان آنها مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

ج‌)    چنانچه مشاغلي چون حسابدار، كارگزين، مترجم و .... به‌عنوان مشاغل كارشناسي شناخته شده‌باشند و متصديان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل‌از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از فوق‌العاده شغل مشاغل كارشناسي برخوردار بوده‌اند، با رعايت ضوابط پيش‌بيني شده در بخشنامه مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند.

194-                  در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع از كارافتادگي كاركنان دولت چگونه است؟

ج‌)       در حال حاضر جهت از كارافتادگي كارمندان دولت بر اساس ماده 79 قانون استخدام كشوري اقدام مقتضي معمول مي‌گردد.

195-                  استخدام كاركنان در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بر چه اساسي مي‌باشد؟

ج‌)    در اجراي ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات عام و خاص مغاير با آن، هرگونه بكارگيري بايد وفق الزامات مصوب از جمله ماده 29 اين قانون صورت پذيرد.

196-                  استخدام رسمي در قانون مديريت خدمات كشوري براي چه مشاغلي پيش‌بيني شده‌است؟

ج‌)    بر اساس بند الف ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري استخدام رسمي صرفا" براي تصدي پست‌هاي ثابت در مشاغل حاكميتي صورت مي‌پذيرد.

197-                  بند «پ» رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 ناظر بر چه كاركناني مي‌باشد؟

ج‌)    بند «پ» رديف 4 فصل دوم بخشنامه شماره 1/145931/200 مورخ 21/2/1388 ناظر بر شاغلين فعلي و بند «ت» آن ناظر بر كارمنداني است كه در سال 1388 استخدام مي‌گردند.

198-                  نحوه پرداخت اضافه كار كاركنان دولت چگونه است؟

ج‌)    در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر سقف اضافه‌كار و طبق ماده 2 دستورالعمل بند 9 ماده 68 تعيين شده‌است.

199-         آيا افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع بند رديف «ج» بند 8 دستورالعمل قانون مديريت خدمات كشوري شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي‌باشد؟

ج‌)       مبلغ افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع رديف (ج) بند (8) شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي‌شود.

200-                  امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)    امتياز حق شاغل بهورزان داراي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي و پنجم ابتدايي كه دوره‌هاي مربوطه را طي نموده‌اند به‌ترتيب معادل رديف اول جدول شماره 7 (ديپلم) و معادل جدول شماره 8 (پايين‌تر از ديپلم) و متناسب با رديف‌هاي جدول شماره (3) تعيين مي‌شود.

201-                  آيا امتياز حق شاغل به‌صورت سالانه تعيين خواهدشد؟

ج‌)    امتياز حق شاغل در ابتداي هر سال محاسبه و در حكم كارگزيني كارمندان درج مي‌گردد. ليكن كارمنداني كه آخرين سال خدمت خود را سپري مي‌كنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگي به‌ميزان خدمت انجام شده در همان سال به‌نسبت كسر سال محاسبه و امتياز مربوطه تخصيص مي‌يابد.

202-                  آيا امتياز بخش خصوصي جهت محاسبه سنوات ملاك محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)    سنوات خدمت بخش خصوصي كارمندان دولت ملاك محاسبه براي تخصيص امتياز موضوع جدول شماره 3 بخشنامه فوق‌الذكر نمي‌باشد، ليكن آن قسمت از سنوات تجربي بخش خصوصي كارمندان كه به‌موجب مقررات گذشته منجر به‌اعطاي گروه مي‌شد ملاك محاسبه براي استفاده از امتياز تجربه جدول فوق قرار مي‌گيرد.

203-                  نحوه محاسبه امتيازات دوره‌هاي آموزشي چگونه است؟

ج‌)    نحوه اعمال امتيازات دوره‌هاي آموزشي ارايه شده توسط كارمندان به‌عهده كميته موضوع رديف 5 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره مي‌باشد. درهر حال امتياز دوره‌هاي آموزشي ارايه شده فوق مي‌بايست حداكثر تا پايان هر سال اعمال گردد. ضمنا" اين ارقام از تفاوت تطبيق كسر نمي‌گردد.

204-                   آيا ايثارگران با استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر مي‌توانند تا رتبه ارشد ارتقا يابند؟

ج‌)    چنانچه ايثارگران برابر مقررات مربوط به استفاده از يك مقطع بالاتر از مزاياي فوق‌ديپلم و يا ليسانس بهره‌مند مي‌گردند، درصورتي مي‌توانند به سطح پايه و ارشد ارتقا يابند كه به‌ترتيب در مشاغل كارداني و كارشناسي اشتغال به‌كار داشته‌باشند.

205-                  آيا مدت اسارت آزادگان جزو سنوات خدمتي محسوب مي‌شود؟

ج‌)    با عنايت به‌اينكه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي‌گردد، مستثني از سقف مذكور در تبصره 3 ماده 6 فصل دوم بخشنامه شماره 1/145931/200 مورخ 21/2/1388 نمي‌باشند.

206-                  نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري افرادي كه گواهي خود را در سال 1388 ارايه مي‌نمايند چگونه‌ است؟

ج‌)    ايثارگراني كه در سال 1388 گواهي حضور در جبهه و تغيير درصد جانبازي ارايه مي‌دهند به‌ترتيب از تاريخ تأييد حضور در جبهه و از تاريخ تغيير درصد جانبازي طبق گواهي مراجع مربوطه از امتيازات ايثارگري موضوع جدول شماره 14 بخشنامه بهره‌مند مي‌گردند.

207-                  مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتياز سنوات و تجربه محاسبه خواهدشد؟

ج‌)    مدت اسارت آزادگان از نظر امتياز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه مي‌باشد.

208-                  تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه با چه مرجعي مي‌باشد؟

ج‌)       تشخيص خدمت داوطلبانه و غيرداوطلبانه در جبهه به‌عهده مقام اعزام كننده مي‌باشد.

209-                  آيا امتيازي براي حضور غيرداوطلبانه در قانون مديريت خدمات كشوري درنظر گرفته‌شده‌است؟

ج‌)       خير، امتيازي در قانون مديريت خدمات كشوري براي خدمت غيرداوطلبانه در جبهه درنظر گرفته‌نشده‌است.

210-                  نحوه محاسبه امتياز مدرك تحصيلي جانبازان فوق‌ليسانس يا دكتراي حرفه‌اي چگونه است؟

ج‌)       جانبازاني كه داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا دكتراي حرفه‌اي هستند از امتياز تحصيلات يك مقطع بالاتر رديف 5 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌شوند، ليكن امتياز مهارت و توانايي، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها بر اساس مدرك تحصيلي آنان از رديف 4 بخشنامه فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.

211-                  آيا براي حضور داوطلبانه كمتر از 3 ماه امتياز تعلق خواهدگرفت؟

ج‌)    جهت تخصيص امتياز براي حضور داوطلبانه كمتر از 3 ماه در جبهه اقداماتي صورت پذيرفته كه درصورت حصول نتيجه مراتب اعلام خواهدشد.

212-                  آيا در قانون مديريت خدمات كشوري امتيازي براي فرزندان شاهد درنظر گرفته‌شده‌است؟

ج‌)       خير، در قانون مديريت خدمات كشوري براي فرزندان شاهد امتياز خاصي درنظر گرفته‌ نشده‌است.

213-                  آيا ايثارگراني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند از گروههاي تشويقي برخوردار خواهندشد؟

ج‌)    با عنايت به‌اينكه در قانون گروه اعم از تشويقي يا استحقاقي و يا افزايش سنواتي پيش‌بيني نشده‌است لذا ايثارگراني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند صرفا" از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر جدول شماره (3) و امتيازات جدول شماره (4) بخشنامه حسب مورد بهره‌مند مي‌گردند. بديهي است امتيازات مهارت و توانايي، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنان با توجه به سطح تحصيلي خود آنان تعيين مي‌گردد.

214-                  نحوه تخصيص امتياز به ايثارگراني كه داري مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي و يا سيكل مي‌باشد چگونه است؟

ج‌)    جانبازان و آزادگاني كه مشمول استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر مي‌گردند با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي يا مقطع بالاتر (سيكل) از امتيازات جدول شماره 8 و با داشتن مدرك تحصيلي دوره اول متوسطه (سيكل) از امتيازات رديف 1 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌گردند، امتيازات ساير جداول بدون درنظر گرفتن مدرك تحصيلي و با رعايت مقررات مربوط محاسبه مي‌گردند. چنانچه جانبازان با رعايت مقررات مربوط گواهينامه نوع دوم ارايه دهند مي‌توانند از مزاياي مقطع تحصيلي بالاتر از گواهينامه ارايه شده بهره‌مند گردند.

215-                  نحوه محاسبه امتياز جانبازاني كه مدرك تحصيلي بالاتر ارايه مي‌دهند، چگونه است؟

ج‌)    چنانچه جانبازي مدركي ارايه دهد كه مقطع بالاتر آن در رشته شغلي مربوط پيش‌بيني نشده‌باشد مي‌تواند از امتيازات تحصيلات يك مقطع تحصيلي بالاتر در جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره استفاده كند و در مورد ساير امتيازات اين جدول مطابق رديف 23 اين نامه با وي رفتار مي‌شود.

216-                  حقوق و مزاياي كاركنان مشمول حالت اشتغال چگونه است؟

ج‌)    حقوق و مزاياي جانبازان و شهداي مشمول قانون حالت اشتغال همانند كاركنان مشابه (با دو گروه يا درجه بالاتر درگذشته) بدون كسب امتياز دوره‌هاي آموزشي با قانون تطبيق داده‌مي‌شوند. بديهي است چنانچه جانبازان قبل‌از اينكه از كارافتاده و مشمول قانون فوق‌الذكر شده‌باشند، دوره‌هاي آموزشي مصوب را طي نموده‌باشند از امتياز مربوط بهره‌مند مي‌گردند.

217-         آيا جانبازان در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مي‌توانند كماكان از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و .... مصوب 1367 استفاده نمايند؟

ج‌)       جانبازان كماكان مي‌توانند با رعايت شرايط مقرر در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1/9/1367 بازنشسته شوند.

218-                  نحوه استفاده فرزندان شاهد از مأموريت آموزشي چگونه است؟

ج‌)    فرزندان شاهد مي‌توانند بر اساس تبصره 2 ماده 13 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويبنامه شماره 61956/ت28106هـ مورخ 6/11/1382 هيأت وزيران مانند ساير ايثارگران از مأموريت آموزشي برخوردار شوند. بديهي است مستخدمين فرزند شاهد كه پيماني مي‌باشند مي‌توانند تا پايان مدت قرارداد پيماني از مأموريت آموزشي فوق‌الذكر بهره‌مند گردند.

219-                  نحوه محاسبه مدرك تحصيلي جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 استخدام مي‌شوند، چگونه است؟

ج‌)       امتياز مدرك تحصيلي اين عزيزان و حق شاغل يك مقطع تحصيلي بالاتر درنظر گرفته مي‌شود.

220-                  حداقل زمان لازم براي برخورداري از فوق‌العاده ايثارگري چه مدتي مي‌باشد؟

ج‌)       حداقل مدت لازم براي برخورداري از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه سه ماه مي‌باشد.

221-         نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس جدول شماره 4 دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)    نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس جدول شماره (4) براي كاركناني كه به‌صورت سطري برخوردار مي‌باشند. بدين‌صورت است كه از امتياز ستون مربوط به‌اضافه بيست‌وپنج‌درصد (25%) افزايش برخوردار مي‌باشند؛ براي مثال فردي كه جانباز (5) درصد باشد و تا (6) ‌ماه خدمت داوطلبانه داشته‌باشد، امتيار ايثارگري او برابر است با (500) امتياز.

222-                  آيا امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي و فوق‌العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

ج‌)    امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي و فوق‌العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت نيست بلكه امتياز موارد مذكور به‌صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي‌گردد.

223-                  نحوه انطباق جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به‌خدمت دستگاه دولتي درمي‌آيند با جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)    جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به‌خدمت دستگاه دولتي درمي‌آيند جهت تطبيق با جدول حق شغل، جدول شماره (1) بر اساس مدارك تحصيلي موضوع جدول شماره (5) از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌باشند براي مثال چنانچه جانباز يا آزاده‌اي با مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم به استخدام دستگاه دولتي درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلي دارندگان كارشناسي) تخصيص مي‌يابد. اين عزيزان علاوه بر امتياز مذكور از فوق‌العاده ايثارگري موضوع بند (4) دستورالعمل مذكور نيز حسب مورد برخوردار مي‌شوند.

224-                  نحوه تأمين ايمني و سلامت شغلي كاركنان چگونه است؟

ج‌)    هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي برخي از كارمندان دولت از جمله تهيه و تحويل شير به‌آنان بر اساس ضوابط و استانداردهايي خواهدبود كه در آيين‌نامه اجرايي ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهدشد.

225-                  آيا در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به مشاغل جديد نيز حق لباس تعلق خواهدگرفت؟

ج‌)    تا تعيين ضوابط و استانداردهاي ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري افزودن عنوان پست‌هاي سازماني به‌ليست موجود كه از حق لباس برخوردار مي‌گردند، ميسر نمي‌باشد.

226-                  آيا شرايط بازنشستگي كاركنان در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت است؟

ج‌)    در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از سطح سازماني مشاغل براي بازنشستگي به‌ميان نيامده‌است، لذا بازنشستگي كارمندان دولت در مشاغل مديريتي و غيرمديريتي صرفا" با حصول شرايط مندرج در ماده 103 قانون مذكور و بندها و تبصره‌هاي آن انجام مي‌پذيرد.

227-                  نحوه بازنشستگي در اجراي ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)    بر اساس بند الف ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري كارمنداني كه با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي‌ارشد و بالاتر در مشاغل تخصصي اشتغال به‌كار دارند و در پايان 30 سال خدمت سن آنان كمتراز 70 سال است مي‌توانند با درخواست خود براي سنوات بالاتر از 30 سال ادامه كار دهند لذا موافقت دستگاه اجرايي براي بازنشستگي اينگونه كارمندان در پايان 30 سال خدمت ملاك‌عمل نمي‌باشد.

228-         آيا استفاده از تبصره 1 ماده 103 قانون مديريت و قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 به‌طور همزمان امكان‌پذير است؟

ج‌)    استفاده از مزاياي تبصره يك ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت موضوع تصويب‌نامه شماره 213191/ت38434ك مورخ 27/12/1386 كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت وزيران به‌طور همزمان مجوزي ندارد.

229-                  نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)       حقوق بازنشستگي كارمنداني كه از تاريخ 1/1/1388 به‌بعد با 30 سال سابقه خدمت دولتي و يا به‌استناد آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش‌از موعد بازنشسته مي‌شوند كماكان بر اساس ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت آنان محاسبه مي‌گردد. ضمنا" بر اساس ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت مازاد بر 30 سال در پرداخت پاداش پايان خدمت موضوع اين قانون قابل احتساب نمي‌باشد.

230-                  تفاوت موجود در ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال 1387 با بازنشستگان سال 1388 چيست؟

ج‌)    تفاوت ميزان حقوق و مزاياي بازنشستگان سال 1387 در مقايسه با بازنشستگان سال 1388 به‌دليل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمهيداتي در دست بررسي مي‌باشد كه به‌محض حصول نتيجه مراتب به‌اطلاع خواهدرسيد.

231-                  نحوه كسر پس‌انداز كارمندان دولت در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه است؟

ج‌)    تا تعيين و اصلاح مقررات جديد در تطبيق با احكام و الزامات قانون مديريت خدمات كشوري، نحوه محاسبه 35% حداقل حقوق مبنا موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس‌انداز كارمندان دولت در سال جاري كماكان بر اساس ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس‌انداز كارمندان دولت با اعمال ضريب 600 ريال سال جاري ضربدر عدد مبناي موضوع حداقل حقوق مبناي ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 400 تعيين مي‌گردد كه مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاري 84000 ريال مي‌باشد.

232-                  تمديد قرارداد كاركنان پيماني چگونه است؟

ج‌)    تمديد قرارداد پيماني تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كماكان طبق مقررات قبلي استخدام پيماني صورت مي‌پذيرد.

233-                  آيا امتياز تجربه به‌نسبت كسر سال قابل محاسبه است؟

ج‌)       امتياز سنوات تجربي مربوط و مشابه به‌نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي‌باشد.

234-                  حداكثر زمان محاسبه سنوات تجربي كاركنان چند سال مي‌باشد؟

ج‌)       حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي سنوات تجربي كاركنان سي‌سال مي‌باشد.

235-                  آيا مدت خدمت وظيفه به‌عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)       مدت خدمت وظيفه به‌عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمي‌شود.

236-                  آيا امتيازي براي تجربه غيرمربوط نيز در قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي‌شود؟

ج‌)    با توجه به‌اينكه در امتياز حق شاغل (جدول شماره 3) امتياز سنوات به‌صورت جداگانه از امتياز تجربه مربوط و بيشتر از آن درنظر گرفته‌شده‌است، بنابراين به‌نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در امتياز سنوات نيز منظور شده‌است.

237-                  ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعي مي‌باشد؟

ج‌)    ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (3) بند (3) دستورالعمل چيست بر اساس مفاد ماده (14) آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد.

238-                  نحوه محاسبه امتياز سنوات و تجربه افرادي كه در طول خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار شده‌اند چگونه است؟

ج‌)    نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه افرادي كه در طول دوران خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار بوده‌اند متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي‌باشد. به‌عبارت ديگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارك متفاوت برخوردار بوده‌است به‌نسبت، سنوات و تجربه او هم بر اساس مدارك تحصيلي مكتسبه محاسبه خواهدشد.

239-                  نحوه تخصيص كاركناني كه در سال 1388 استخدام شده‌اند چگونه است؟

ج‌)    نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال 1388 در دستگاههاي مشمول اشتغال مي‌يابند به جدول حق شغل بر اساس مدرك تحصيلي به‌شرح جدول شماره (5) دستورالعمل مي‌باشد.

240-                  نحوه تخصيص دارندگان دكتراي تخصصي (Ph.D) به جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)    همانگونه كه در رديف 3 فصل دوم بخشنامه قيد گرديده‌است تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه تخصيص مشاغل به‌طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي (Ph.D) از امتياز رديف 6 جدول شماره يك بخشنامه صدرالاشاره بهره‌مند مي‌گردند.

241-                  نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كارمندان مأمور به‌دفتر مقام معظم رهبري چگونه است؟

ج‌)    با توجه به‌اينكه بر اساس رديف 4 تصويبنامه شماره 57718/ت17699هـ مورخ 27/3/1376 هيأت وزيران حقوق و مزاياي كارمندان مأمور به‌دفتر مقام معظم رهبري مي‌بايست توسط دستگاه اعزام كننده پرداخت گردد، لذا وضعيت اينگونه مأموران بر اساس آخرين حكم كارگزيني و بر اساس سطح شغل مورد تصدي در دفتر مذكور با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده شده و مزاياي مربوط به‌آنان پرداخت خواهدشد.

242-                  رديف «پ» بند 4 فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي‌باشد؟

ج‌)    رديف «پ» بند 4 فصل دوم دستورالعمل ناظر بر كاركناني مي‌باشد كه قبل‌از سال 1388، در دستگاههاي اجرايي اشتغال داشته‌اند.

243-                  رديف (ث) بند 4 فصل دوم دستورالعمل اجرايي ناظر بر چه افرادي مي‌باشد؟

ج‌)    رديف (ث) بند 4 فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادي مي‌باشد كه در سال 1388 به استخدام دستگاههاي اجرايي درمي‌آيند.

244-         نحوه تطبيق رتبه معلمان كه به‌صورت توأمان از طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)    آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به‌صورت توأمان از فوق‌العاده ويژه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند شده‌اند، از بالاترين رتبه مأخوذه در يكي از موارد فوق برخوردار مي‌گردند. به‌عنوان مثال فردي كه در طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده‌باشد، لكن در همترازي موضوع ماده (8) ياد شده از مزاياي رديف دوم جدول مشمولين بهره‌مند گرديده در تطبيق با جدول حق شغل، از همان رديف دوم بهره‌مند خواهدشد.

245-                  آيا ابلاغ انشايي طي مستندي براي تعيين حقوق و مزاياي افراد مي‌باشد؟

ج‌)    تعيين و برقراري حقوق و مزايا براي كارمندان دولت صرفا" بر اساس حكم كارگزيني آنان صورت خواهد پذيرفت. خاطر نشان مي‌سازد ابلاغ انشايي دستگاههاي اجرايي مستندي براي پرداخت حقوق و مزايا نمي‌باشد.

246-                  نحوه برقراري فوق‌العاده سختي كار كارمندان چگونه است؟

ج‌)    در مورد برقراري و حذف اقلامي مانند سختي كار كارمندان (به‌دليل تغيير پست و جابجايي بخش) بر اساس قسمت آخر تبصره 1 رديف 6 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام مي‌گردد.

247-                  آيا با تغيير عنوان شغلي مستخدمين شاغل در رشته‌هاي شغلي تغييري در طبقات و رتبه‌هاي آنان ايجاد خواهدشد؟

ج‌)    درصورت تغيير عنوان مستخدمين شاغل در رشته‌هاي شغلي هر يك از رسته‌ها از جمله رسته بهداشتي، درماني به ساير رسته‌هاي غيرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه‌هاي آنان در جدول شماره يك بخشنامه تغييري ايجاد نمي‌شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبيق عينا" برخوردار مي‌گردند.

248-         درصورتي تغيير شغل مشاغل آموزشي موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري امتياز حق شغل آنان چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)    كارمنداني كه در شمول تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند درصورت تغيير شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذكور، امتياز شغل آنان به ميزان 10درصد از حق شغل مربوطه كاهش مي‌يابد كه نتيجتا" از مبلغ انتهاي حكم آنان كسر مي‌شود. خاطر نشان مي‌سازد تفاوت تطبيق اين قبيل افراد تغيير نمي‌كند.

249-                  آيا تفاوت تطبيق مانع افزايش حقوق مي‌باشد؟

ج‌)    به استناد جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تفاوت تطبيق مانع از افزايش حقوق نخواهدبود و در حكم حقوق ثابت باقي خواهدماند.

250-                  حقوق و مزاياي مشمولين تبصره 87 (تقليل ساعات كاري) چگونه تعيين مي‌شود؟

ج‌)    با توجه به مفاد تبصره 87 قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و فوق‌العاده‌هاي كارمنداني كه از مزاياي اين تبصره بهره‌مند مي‌شوند متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهدشد.

251-                  نحوه تعيين تقليل ساعت كار روزانه كاركنان چگونه است؟

ج‌)    سقف تقليل ساعت كار روزانه موضوع تبصره يك ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري يك چهارم ساعت كار روزانه و حداكثر 11 ساعت در هفته مي‌باشد. ضمنا" سالهايي كه كارمند مي‌تواند به‌اين صورت ادامه خدمت دهد در آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهدشد. اضافه مي‌نمايد كاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نيمه وقت بانوان كماكان بر اساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال مي‌باشد.

252-                  آيا كاركنان در طول دوره آزمايشي مي‌توانند از تقليل ساعت كار استفاده نمايند؟

ج‌)    كارمنداني كه در دوره آزمايشي موضوع ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري بسر مي‌برند نمي‌توانند از تقليل ساعت كار تبصره 1 ماده 87 استفاده نمايند.

253-                  آيا فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سال 1388 قابل پرداخت است؟

ج‌)       فوق‌العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاري (1388) قابل پرداخت مي‌باشد.

254-                  آيا فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 68 در اجراي جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 قابل افزايش است؟

ج‌)    بر اساس جزء بند ب 11 قانون بودجه سال 1388 ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري تا پنجاه درصد قابل افزايش مي‌باشد، لذا در اجراي جزء ب بند 11 قانون فوق براي هر سال خدمت در مناطق جنگزده 130 امتياز درنظر گرفته‌شده‌است. ضمنا" كارمنداني كه با حكم مأموريت (غير از مأموريت روزانه) به‌عنوان مأمور در مناطق جنگزده اشتغال به خدمت داشته‌اند نيز مشمول كسب امتياز فوق مي‌باشند.

255-                  مدارك تشخيص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (3) بند (3) دستورالعمل چيست؟

ج‌)    ملاك تشخيص تجربه مربوط و مشابه بر اساس مفاد ماده (14) آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد.

256-                  آيا جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به خدمت دستگاه دولتي در مي‌آيند از امتياز مقطع تحصيلي برخوردار مي‌باشند؟

ج‌)      جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به خدمت دستگاه دولتي درمي‌آيند جهت تطبيق با جدول حق شغل، جدول شماره (1) بر اساس مدارك تحصيلي موضوع جدول شماره (5) از امتياز يك مقطع تحصيلي برخوردار مي‌باشند براي مثال چنانچه جانباز يا آزاده‌اي با مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم به استخدام دسئگاه دولتي درآيد در ابتداي امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلي دارندگان كارشناسي) تخصيص مي‌يابد. اين عزيزان علاوه بر امتياز مذكور از فوق‌العاده ايثارگري موضوع بند (4) دستورالعمل مذكور نيز حسب مورد برخوردار مي‌شوند.

257-         آيا در مورد استفاده از امتياز حق شاغل جانبازان و آزادگان، امتياز مقطع تحصيلي بالاتر طبق مقررات موجود ملاك عمل قرار مي‌گيرد؟

ج‌)         بله.

258-         نحوه اعمال امتياز مدارك تحصيلي در جدول حق شغل، جدول شماره (3) در مورد جانبازان و آزادگاني كه در سال 1388 به استخدام دستگاه دولتي درمي‌آيند چگونه است؟

ج‌)        امتياز مدرك تحصيلي اين عزيزان در جدول حق شاغل، جدول شماره (3)، بر اساس مدرك تحصيلي واقعي آنان مي‌باشد.  

259-                  براي برخورداري از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حداقل مدت لازم چند ماه مي‌باشد؟

ج‌)       سه ماه.

260-         نحوه بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري بر اساس جدول شماره (4) براي كاركناني كه از اجتماع حالات ايثارگري به‌صورت سطري برخوردار مي‌باشند به چه صورتي مي‌باشد؟

  ج) نحوه برخورداري اين افراد بدين‌صورت است كه از امتياز ستون مربوط به اضافه بيست و پنج‌درصد (25%) افزايش برخوردار مي‌باشند. براي مثال فردي كه جانباز (5)درصد باشد و تا (6)ماه خدمت داوطلبانه داشته باشد، امتياز ايثارگري او برابر است با (500)امتياز.

261-         نحوه كسر (35%) حداقل حقوق مبناء بابت پس‌انداز كاركنان دولت موضوع ماده (5) آيين‌نامه اجرايي قانون حساب پس‌انداز كاركنان دولت با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چگونه‌ است؟

ج‌)    نحوه كسر (35%) حداقل حقوق مبناء بابت پس‌انداز كاركنان دولت، كماكان بر اساس ماده (5) آيين‌نامه اجرايي قانون حساب پس‌انداز كاركنان دولت با اعمال ضريب سالانه (600) مي‌باشد.

262-         اعمال ضريب (1/1) براي محاسبه امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام‌وقت وزارت آموزش وپرورش و مشاغل بهداشتي، درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر حداكثر سقف مقرر (7000) مجاز مي‌باشد؟

ج‌)       بله

263-                  آيا اعمال گروه‌هاي استحقاقي افراد در اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در سال جاري مجاز مي‌باشد؟

ج‌)    خير، فقط درصورتي كه افرادي تا قبل‌از سال 1388 شرايط لازم براي ارتقاي گروه را دارا بوده‌اند (از تاريخ 28/12/1387) اعمال گروه استحقاقي آنان به تاريخ قبل‌از سال 1388 مجاز مي‌باشد.

264-         نحوه تخصيص كاركناني كه از ابتداي سال 1388 در دستگاه هاي مشمول اشتغال مي يابند به جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)        بر اساس مدرك تحصيلي به‌شرح جدول شماره (5) دستورالعمل مي‌باشد.

265-         نحوه سطح‌بندي دانشگاههاي كشور جهت استفاده مشاغل مديريت و سرپرستي موجود در آنها از فوق‌العاده مديريت موضوع جدول شماره (2) چگونه است؟

ج‌)    آن دسته از دانشگاه هاي دولتي كه در سطح استان مي‌باشند، در زمره دستگاه هاي استاني محسوب مي‌شوند و امتيازفوق‌العاده مديريت مشاغل مديريت و سرپرستي آنها بر اساس حوزه جغرافيايي استان محاسبه مي‌شود و آن دسته از دانشگاه ها كه در سطح شهرستان مستقر باشند ، در زمره دستگاه هاي شهرستان محسوب مي شوند و فوق العاده مديريت مشاغل مديريتي و سرپرستي آنها براساس حوزه جغرافيايي شهرستان محاسبه مي شود .

266-         آيا واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان تهران نظير (اداره كل ثبت احوال استان تهران) در زمره دستگاه هاي دولتي ملي محسوب مي‌شوند؟

ج‌)       خير، اين دسته از واحدهاي اجرايي در زمره واحدهاي استاني مي‌باشند.

267-                  نحوه تخصيص عناوين مديريت و سرپرستي با سطوح سه‌گانه (سطح يك، دو و سه) بر چه اساسي مي‌باشد؟

ج‌)     دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس ضوابطي كه از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ابلاغ مي‌شود عناوين مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) به گونه‌اي مشخص نمايند كه حداقل (50%) مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر (20%) آنان در سطح سه تخصيص يابند.

268-                  نحوه تخصيص مشاغل همتراز با عناوين مديريت و سرپرستي موضوع جدول شماره شش (6) چگونه است؟

ج‌)     آن دسته از عناوين مديريتي كه قبلا"‌با عناوين مذكور در جدول شماره (6) همتراز شده‌اند كماكان ملاك عمل براي تعيين امتياز فوق‌العاده مديريت مي‌باشند و ساير موارد همترازي با پيشنهاد دستگاه مربوط مي بايست به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهدبرسد.

269-         آيا برخورداري از امتياز موضوع تبصره (1) بند (6) از فصل دوم دستورالعمل فقط براي كساني است كه در حال حاضر در مشاغل مديريتي و سرپرستي محسوب شده‌اند، مي‌باشد؟

ج‌)    خير، درصورتي كه كاركناني كه قبلا" نيز سوابق مديريت و سرپرستي داشته‌باشند نيز از امتياز تبصره مذكور برخوردار مي‌گردند.

270-         آيا كسر سال (با داشتن سابقه كمتر از يك سال) براي برخورداري از امتياز تبصره (1) بند (6) دستورالعمل ملاك محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)        بله.

271-           نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (3) افرادي كه در طول دوران خدمت از مقاطع تحصيلي مختلفي برخوردار بوده چگونه است؟

ج‌)    نحوه محاسبه امتياز سنوات خدمت و تجربه اين افراد متناسب با مدرك تحصيلي مكتسبه در هر مقطع مي باشد . به‌عبارت ديگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارك متفاوت برخوردار بوده‌است به نسبت، سنوات و تجربه محاسبه خواهدشد.

272-                  آيا امتياز سنوات خدمت و تجربه مربوط به‌صورت سالانه محاسبه

              مي‌گردد يا ماهانه؟

ج‌)       امتياز موارد مذكور به نسبت كسر سال نيز قابل محاسبه مي‌باشد.

                                                      

273-         نحوه محاسبه امتياز دوره‌هاي آموزشي مصوب به‌صورت سالانه مي‌باشد؟ ج) خير، درصورت ارايه گواهي طي دوره مصوب از سوي افراد در طول سال امتياز آن دوره از تاريخ صدور گواهينامه قابل محاسبه مي‌باشد.

274-                  آيا امتياز حق شاغل افرادي كه داراي مدارك تحصيلي پايين‌تر از ديپلم مي‌باشد بر اساس جدول شماره (3) مي‌باشد؟

ج‌)        خير امتياز حق شاغل اين افراد بر اساس جدول شماره (8) محاسبه مي‌شود.

275-         آيا امتياز دوره‌هاي آموزشي فقط شامل آن دسته از دوره‌هايي است كه بر اساس نظام آموزش كاركنان دولت مصوب سال 1379 برگزار گرديده‌اند؟

ج‌)    خير، كليه دوره‌هاي آموزشي مصوب كه بعداز پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1357) توسط مستخدمين دولت طي شده‌است، امتياز آن دوره‌ها قابل محاسبه مي‌باشد.

276-                  آيا امتياز دوره‌هاي آموزشي كه در خارج از كشور برگزار شده‌است،  قابل محاسبه مي‌باشد؟

       ج)  خير.

277-         آيا دوره‌هاي آموزشي كه امتياز آنها براي حق شاغل منظور شده‌باشد ملاك اعطاي گواهينامه‌هاي مهارتي، تخصصي و پژوهشي مي‌باشد؟

ج‌)        خير.

278-         آيا امتياز فوق‌العاده مديريت براي افرادي كه از مشاغل مديريتي يا سرپرستي به مشاغل غيراز مشاغل مذكور منصوب شوند كماكان محاسبه مي شود ؟

ج‌)         خير.

279-         آيا امتياز مقرر در تبصره (1) بند (6) دستورالعمل علاوه بر سقف مقرر براي برقراري امتياز حق شاغل (75%) حق شغل قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)       خير.

280-                  آيا امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي و فوق‌العاده ايثارگري در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

ج‌)         خير، امتياز موارد مذكور به‌صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل براي مشمولين برقرار مي‌گردد.

281-                  درصورتي كه كارمند داراي بيش‌از يك نشان دولتي باشد نحوه محاسبه امتياز نشانه دولتي او چگونه است؟

ج‌)       جمع امتياز نشان‌هاي دولتي او با رعايت حداكثر سقف امتياز (800 امتياز) قابل محاسبه مي‌باشد.

282-                  آيا فوق‌العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاري (1388) قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)       خير.

283-                  آيا امتياز كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي زنان سرپرست خانوار نيز قابل محاسبه مي‌باشد؟

ج‌)       بله.

284-         آيا بر اساس دستورالعمل مذكور پرداخت فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصي، فوق‌العاده كارايي، فوق‌العاده ويژه و فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر موضوع ماده (69) قانون مديريت خدمات كشوري قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)       خير، برقراري فوق‌العاده‌هاي مذكور منوط به تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه مي‌باشد.

285-                  نحوه محاسبه امتياز تحصيلات براي دارندگان نشانه‌هاي هنري و تحصيلات حوزوي چگونه است؟

ج‌)         امتياز تحصيلات افراد مورد اشاره براساس همترازي‌هاي صورت گرفته براي آنان قابل محاسبه مي‌باشد.

286-                  نحوه پرداخت كمك هزينه فوت و ازدواج در سال 1388 چگونه است؟

ج) پرداخت كمك هزينه‌هاي مذكور كماكان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد. (20 برابر حقوق مبناء گروه يك جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت).

287-                  آيا مدت خدمت وظيفه به‌عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه مي‌شود؟

ج‌)         خير.

288-                  آيا نحوه برقراري حقوق و مزاياي مشمولين قرارداد كار مشخص بر اساس اين دستورالعمل مي‌باشد؟

ج‌)         خير، حقوق افراد مذكور بر اساس قانون كار تعيين و برقرار مي‌شود.

289-                  حداكثر مدت زمان قابل محاسبه براي محاسبه سنوات خدمت و تجربه كاركنان چه ميزان مي‌باشد؟

ج‌)         سي سال (30).

290-         آيا فوق‌العاده حق محروميت از مطب موضوع بند (12) دستورالعمل براي كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي (به‌جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) نيز قابل پرداخت مي‌باشد؟

ج‌)       خير.

291-                  چرا در حق شاغل امتياز تجربه غيرمربوط محاسبه نشده‌است؟

ج‌)      با توجه به اينكه در امتياز حق شاغل (جدول شماره 3) امتياز سنوات به‌صورت جداگانه از امتياز تجربه مربوط و بيشتر از آن درنظر گرفته‌شده‌است. بنابراين به نوعي امتياز تجربه غيرمربوط در امتياز سنوات نيز منظور شده‌است.

292-                  ملاك محاسبه امتياز سنوات خدمت چيست؟

ج‌)    ملاك محاسبه امتياز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت مي‌باشد كه ملاك محاسبه سنوات بازنشستگي مي‌باشد.

293-                  آيا مبلغ افزايش حداقل يك ميليون ريال موضوع رديف (ب) بند (8) شامل زنان سرپرست خانوار نيز مي‌شود؟

ج‌)         بله.

294-         آيا در سال جاري پرداخت فوق‌العاده‌هاي موردي نظير فوق‌العاده مخصوص كاركنان پيماني، فوق‌العاده بهره‌وري كاركنان سازمان امور مالياتي و وزارت صنايع و معادن مجاز مي‌باشد؟

ج‌)       خير.

295-                  رديف (ج) بند (4) فصل دوم دستورالعمل ناظر بر چه كارمنداني مي‌باشد؟

ج‌)       اين بند ناظر بر كاركناني مي‌باشد كه قبل‌از سال 1388 در دستگاههاي اجرايي اشتغال داشته‌اند.

296-                  رديف (هـ) بند (4) فصل دوم دستورالعمل ناظر بر چه كارمنداني مي‌باشد؟

ج‌)       اين بند ناظر بر افرادي مي‌باشد كه در سال 1388، استخدام دستگاههاي اجرايي درمي‌آيند.

297-         نحوه محاسبه بند (8)، محاسبه حقوق و مزاياي كارمندان در سال 1388، براي افرادي كه در سال 1387 در مرخصي بدون حقوق و ... بوده‌اند چگونه است؟

ج‌)        نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اين كارمندان در مرحله تطبيق همانند كارمندان مشابه آنان در سال 1387 مي‌باشد.

298-         اقلامي كه در احكام كارگزيني كاركنان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول كسور بازنشستگي مي‌باشد كدامند؟

ج‌)      اقلامي كه به استناد ماده (71) و (100) قانون استخدام كشوري در شمول كسورات بازنشستگي قرار مي‌گيرند. شامل حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده ويژه، تفاوت تطبيق، فوق‌العاده شغل برجستگي، تفاوت حداقل دريافتي، فوق‌العاده تعديل، تفاوت همترازي، حق اشعه، فوق‌العاده سختي كار و نوبت كاري.

299-         اقلامي كه در احكام كارگزيني كاركنان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول كسور بازنشستگي نمي‌باشد كدامند؟

ج‌)      فوق‌العاده بدي آب و هوا، فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي، فوق‌العاده  محل خدمت، فوق‌العاده، خارج از كشور، فوق‌العاده كارانه و حق تضمين، اضافه كار، كسر صندوق، در شمول كسورات بازنشستگي قرار نمي‌گيرند.

300-         نحوه تطبيق آن دسته از مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان كه به‌صورت توامان از مزاياي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان برخوردار گرديده‌اند ، با جدول حق شغل چگونه است؟

ج‌)     مشمولين ياد شده كه به صورت توأمان از فوق العاده ويژه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و مزاياي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند شده‌اند. بالاترين رتبه مأخوذه در يكي‌از موارد فوق برخوردار گردند. به‌عنوان مثال فردي كه در طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان، عنوان ارشد را كسب نموده‌باشد لكن در همترازي موضوع ماده (8) ياد شده از مزاياي رديف دوم جدول مشمولين بهره‌مند گردد، در تطبيق با جدول حق شغل، از همان رديف دوم بهره‌مند خواهدشد.

301-                  از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ازكارافتادگي كارمندان تابع چه مقرراتي است؟

ج‌)       ازكارافتادگي كارمندان كماكان تابع مقررات قبلي است.

302-                  آيا اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، نياز به طرح موضوع در هيأت وزيران دارد؟

ج‌)    با عنايت به مفاد ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (14/9/1386) بكار‌گيري بازنشستگان متخصص داراي شرايط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هاي دولتي، به يكي از اشكال مقرر در اين ماده بدون طرح در هيأت وزيران بلامانع است.

303-                  آيا مستخدم بازنشسته اي كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به‌كار گرفته شده،  مي تواند از عيدي پايان سال استفاده نمايد؟

ج‌)    با عنايت به مفاد ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (14/9/1386) بكار‌گيري بازنشستگان متخصص داراي شرايط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاههاي دولتي، به يكي از اشكال مقرر در اين ماده بدون طرح در هيأت وزيران بلامانع است.

304-                  آيا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، كمك‌هزينه غذا قابل پرداخت است يا خير؟

ج‌)    به موجب بند «الف» دستورالعمل پرداخت كمك‌هاي رفاهي كارمندان دولت، موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، پرداخت كمك‌هزينه غذا ناظر بر كاركناني است كه ساعات كار آنان حداقل 8 ساعت در روز باشد و چون ساعات كار كاركنان موضوع ماده 95 قانون يادشده، كمتر از حد نصاب مذكور است، لذا كمك‌هزينه غذا به آنان قابل پرداخت نيست.

305-         به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چه وجهي قابل پرداخت است؟

ج‌)    به تصريح ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته‌اي كه در اجراي ماده مذكور به كار گرفته مي‌شوند، صرفاً «حق‌الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت به آنان (متناسب با ساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي‌بايد در قالب «حق‌الزحمه» لحاظ شود.

306-         آيا ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟

ج‌)    موضوع ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» است و موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري، «جواز بكارگيري بازنشستگان متخصص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري» مي‌باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي‌گردند.

307-         آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان مي‌توانند كماكان از سنوات ارفاقي بهره‌مند شوند يا خير؟

ج‌)    با توجه به عدم پيش‌بيني احكام جديد در خصوص سنوات ارفاقي جانبازان به هنگام بازنشستگي در قانون مديريت خدمات كشوري، مقررات قبلي مربوط به سنوات ارفاقي جانبازان، كماكان به قوت خود باقي است.

308-         آيا اضافه‌كار جانبازاني كه به جاي استفاده از كسر ساعت كار، از اضافه‌كار معادل آن استفاده مي‌نمايند، در سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود يا بدون رعايت آن؟

ج‌)    اضافه‌كار ساعتي جانبازان متقاضي از امتياز بند «الف» ماده 4 آئين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 28862/ت17679هـ مورخ 6/5/1377 هيأت وزيران، با رعايت سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، قابل پرداخت است.

309-                  آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان كماكان مي‌توانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند؟

ج‌)    نظر به اينكه ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي، به منزله مقررات استخدامي خاص ايثارگران تلقي مي‌شود و طبق تبصره 3 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان به قوت خود باقي است، لذا مفاد ماده صدرالذكر با قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت نداشته و در نتيجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از كسر ساعات كار، بلامانع است.

310-         ذخيره‌ي مرخصي استحقاقي كه در ازاي عدم استفاده از كسر ساعت كار به جانبازان تعلق مي‌گيرد، مشمول محدوديت ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد يا خير؟

ج‌)    ذخيره‌ي مرخصي استحقاقي كه در اجراي بند «ب» ماده 4 آئين نامه اجرايي مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق مي‌گيرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربوط به ذخيره‌ي مرخصي استحقاقي ساير مستخدمين دستگاه‌ ذي‌ربط مي‌باشد. متذكر مي‌‌گردد، طبق ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري، در حال حاضر حداكثر نيمي از مرخصي استحقاقي سالانه كارمندان (15 روز) قابل ذخيره شدن است.

311-                  آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ممنوعيت اشتغال بازخريدخدمت‌شدگان لغو شده است؟

ج‌)    حكم مقرر در ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب سال 1366، در خصوص ممنوعيت استفاده از خدمات مستخدميني كه طبق مقررات مربوط بازخريدخدمت شده‌اند، كماكان به قوت خود باقي است.

312-         آيا با وجود لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 و آيين‌نامه اجرايي آن، كماكان قابل اجرا مي‌باشد؟ يا خير؟

ج‌)    با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري، درخصوص پرداخت وجوه تشويقي به كاركنان بازخريد خدمت شده حكمي پيش‌بيني نشده، لذا ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم .... و آيين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب‌نامه شماره 89244/ت3476ك مورخ 3/6/1387 هيأت وزيران، مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري تلقي نمي‌شود و در حال حاضر آيين‌نامه اجرايي اخيرالذكر قابليت اجرايي دارد.

313-                  ملاك تشخيص مشاغل تخصصي در قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟

ج‌)    چون در قانون مديريت خدمات كشوري از «مشاغل تخصصي» و «مشاغل غيرتخصصي» تعريف به عمل نيامده، بنابراين در ارتباط با تشخيص مشاغل تخصصي و غيرتخصصي مي‌بايد مقررات قبلي ملاك‌عمل قرار گيرد.

314-         آيا بازنشستگي كارمندان با داشتن سي (30) سال خدمت و شصت (60) سال سن در مشاغل غيرتخصصي الزامي است يا خير؟

ج‌)    چنانچه كارمندان داراي سي (30) سال خدمت و شصت (60) سال سن در مشاغل غيرتخصصي خدمت مي‌نمايند، بازنشستگي آنان به استناد قسمت اول تبصره 2 ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري الزامي است ليكن چنانچه در مشاغل تخصصي خدمت مي‌نمايند، دستگاه مي‌تواند تا سن شصت و پنج (65) سالگي از خدمت آنان استفاده نمايد.

315-                  بازنشستگي كارمندان با داشتن حداقل سي (30) سابقه خدمت از اختيارات دستگاه اجرايي است يا خير؟

ج‌)    با توجه به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، بازنشستگي كارمندان داراي مدرك تحصيلي ليسانس با دارا بودن حداقل سي (30) سال سابقه خدمت، از اختيارات دستگاه اجرايي ذي‌ربط است و داشتن عنوان شغلي «كارشناسي ارشد» در اختيار موضوع اين بند خللي وارد نمي‌سازد.

316-                  شرايط بازنشستگي كادر قضايي قوه قضاييه چيست؟

ج‌)    با نظر به اينكه ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات را از شمول قانون مذكور مستثني نموده است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگي و وظيفه، كماكان تابع قوانين و مقررات قبلي خواهند بود.

317-         آيا سنوات خدمتي كه در اجراي مقررات قبلي از لحاظ بازنشستگي با ضريب بيشتر از يك محاسبه شده، كماكان به قوت خود باقي است؟

ج‌)    آن قسمت از سوابق كاركنان شركت ملي فولاد ايران كه در گذشته و قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، به موجب آئين‌نامه استخدامي موردعمل آن شركت مصوب 12/10/1387، به عنوان سنوات افزوده، مبناي احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي قرار گرفته و كسور مربوط نيز به صندوق بازنشستگي ذي‌ربط پرداخت شده، در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نيز (از لحاظ بازنشستگي) جزو سوابق خدمت قابل قبول محسوب مي‌شود.

318-                  در چه مواردي بازنشسته نمودن كارمندان منوط به تقاضاي آنان مي‌باشد؟

ج‌)    با عنايت به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند كارمندان شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با هر مدرك تحصيلي) خود را با داشتن حداقل سي (30) سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمايند و دستگاه‌هاي مذكور در اين زمينه اختيار بازنشسته نمودن يا ادامه استفاده از خدمات آنان تا رسيدن به شرط سني مقرر در تبصره 2 اين ماده را دارند. استفاده از اختيار مزبور، در مورد مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، منوط به تقاضاي كارمند مي‌باشد.

319-         از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق بازنشستگي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون مي‌بايست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟

ج‌)    با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري، در ارتباط با فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي مشمولين قانون مذكور حكمي پيش بيني نشده و صرفاً در ماده 106 آن مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي «حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي بند 10 ماده 68 اين قانون» تعيين شده‌است، لذا رويه موردعمل سازمان بازنشستگي كشوري در زمينه محاسبه حقوق بازنشستگي در سال 1388 (مبني بر ملاك عمل قرار دادن ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت كارمندان) منطبق با مقررات مربوط مي باشد.

320-         شرايط بازنشستگي براي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با داشتن تحصيلات دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي چيست؟

ج‌)    ‌ با عنايت به مفاد بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشستگي براي مشاغل تخصصي با داشتن تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر، سي و پنج (35) سال مي‌باشد، بنابراين دستگاه مي‌تواند كارمندان داراي مدرك تحصيلي ليسانس خود را در تمام مشاغل اعم از غيرتخصصي و تخصصي، با دارا بودن سي (30) سال خدمت بازنشسته نمايد.

321-         كارمنداني كه در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، با تمايل خود تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود مانده‌اند، از لحاظ شرايط سن و سابقه تابع چه مقرراتي خواهند بود؟

ج‌)    كارمندان مشمول مقررات استخدامي كه در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري، با تمايل خود كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي باقي مي‌مانند، از لحاظ شرايط سن و سابقه براي بازنشستگي، تابع مقررات استخدامي موردعمل دستگاه متبوع خود خواهند بود.

322-         آيا با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، معافيت از پرداخت كسور بازنشستگي بابت سنوات خدمت مازاد بر سي (30) سال به قوت خود باقي است؟

ج‌)    در ارتباط با معافيت مستخدمين از پرداخت كسوربازنشستگي مازاد بر سي (30) سال، سازمان بازنشستگي كشوري خطاب به واحد هاي تابعه خود در استانها بخشنامه‌اي صادر نموده كه مي‌بايست مطابق بخشنامه مذكور رفتار شود.

323-         آيا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص نحوه پرداخت پاداش پايان خدمت تغييري حاصل شده‌است يا خير؟

ج‌)       به نظر اين دفتر، ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري، صرفاً مبناي محاسبه وجوهي كه تحت عنوان پاداش پايان خدمت به مستخدمين بازنشسته پرداخت مي‌شود، را تغيير داده و در نتيجه ساير مقررات قبلي در خصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگي كه در قانون مديريت خدمات كشوري در باره آنها حكم مغايري پيش‌بيني نشده، من‌جمله قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 21/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، كماكان به قوت خود باقي است.

324-                  منظور از مفاد تبصره 2 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟

ج‌)       به نظر اين دفتر، منظور از مفاد تبصره 2 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري اين است كه پست يكي از معاونين هر يك از استانداران و وزراء، ثابت تلقي مي‌شود و عزل و نصب آن معاون به موجب آئين‌نامه موضوع تبصره يادشده صورت خواهد پذيرفت.

325-         در مواردي كه انتصاب كارمند به سرپرستي پست مديريتي بدون حكم كارگزيني و صرفاً با ابلاغ انشايي صورت مي‌گيرد، آيا مشمول ممنوعيت موضوع ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود؟

ج‌)    ‌ به نظر اين دفتر، تصدي بيش از يك پست سازماني، اعم از اينكه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشايي يا حكم كارگزيني صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدوديت مقرر در ماده 94 قانون مديرت خدمات كشوري مي‌باشد.

326-         آيا با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه موضوع تصويبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 هيأت وزيران قابليت اجرايي دارد يا خير؟

ج‌)    با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ 1/1/1388، آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، ملغي‌الاثر مي‌باشد و قابليت اجرايي ندارد.

327-         آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند «ژ» ماده 124 قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در دوران غيبت موجه وجهي به كارمندان ذي‌نفع قابل پرداخت است يا خير؟

ج‌)    هر چند در ماده 120 قانون مديرت خدمات كشوري، حالت «غيبت موجه» جزو حالات استخدامي مستخدمين احصاء نگرديده، مع‌هذا به استناد بند «ز» ماده مذكور كه مقرر مي‌دارد: ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش‌بيني شده‌است، حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند «ژ» ماده 124 قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است. هم‌چنين، با عنايت به مشابهت حالت استخدامي «آماده به خدمت» با حالت استخدامي «غيبت موجه» (از اين لحاظ كه در هر دو حالت، رابطه استخدامي محفوظ است ولي كارمند خدمتي انجام نمي‌دهد)، به نظر اين دفتر، به مستخدمي كه در حالت استخدامي «غيبت موجه» بسر مي‌برد، «حقوق ثابت» قابل پرداخت است.

328-                  آيا قانون مديريت خدمات كشوري، شامل شهرداري‌ها مي‌شود يا خير؟

ج‌)    ‌ به موجب بند يك ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه، مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري‌ها باشد، در عداد مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي‌شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به انطباق وضعيت شهرداري‌ها با تعريف مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مندرج در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري، شهرداري‌ها به حكم ماده 117 اين قانون از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي‌باشند.

329-         آيا دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي‌توانند مقررات استخدامي خاص قبلي خود را براساس قانون مذكور اصلاح و پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مذكور در اساسنامه بمورد اجرا گذارند؟

ج) مقررات قانون مديريت خدمات كشوري، مي‌بايد عيناً در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون اجرا شود و دستگاه‌هاي يادشده نمي‌توانند مقررات استخدامي خاص خود را بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح و پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مذكور در اساسنامه بمورد اجرا گذارند.

330 -  آيا اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري، در ماهيت سازمان تأمين اجتماعي تأثيري دارد يا خير؟

   ج)  به نظر اين دفتر، اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5/12/1388 مجلس شوراي اسلامي، در ماهيت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي تأثيري ندارد و با توجه به بند (10) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373، سازمان مذكور كماكان در عداد موسسات عمومي غيردولتي قرار دارد.

331-  با عنايت به ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مورد تعيين تكليف و وضعيت اداري و استخدامي كادر اداري خود تابع چه مقرراتي هستند؟

ج) با توجه به اطلاق و عموم ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مورد تعيين‌تكليف و وضعيت اداري و استخدامي كادر اداري خود، تابع مقررات مندرج در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، نخواهند بود و مفاد ماده اخيرالذكر در مورد امور اداري و استخدامي كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ملغي‌الاثر مي‌باشد.

332 - آيا تشكيلات كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌بايد براساس قانون مديريت خدمات كشوري طراحي شود يا خير؟

ج) با توجه به اينكه به استناد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از شمول مقررات اين قانون مستثني شده‌اند و اين بدان معني است كه كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات فوق، در شمول احكام قانون مزبور قرار دارند، هم‌چنين چون طبق ماده 127 قانون مذكور، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، قوانين عام و خاص مغاير با قانون موردبحث ملغي‌الاثر شده، لذا مفاد بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، در آن قسمت كه مربوط به كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد، با لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشور لغو گرديده است و نتيجه اينكه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف، تشكيلات كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌بايد براساس مقررات مندرج در اين قانون طراحي و تنظيم شود.

333-  آيا قانون مديريت خدمات كشوري در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابليت اجرايي دارد يا خير؟

ج)  1 ـ از آنجا كه اعلام نموده‌اند، طبق موافقت مقام معظم رهبري، كاركنان نيروهاي مسلح مجاز به برخورداري از فصول دهم و سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري گرديده‌اند، لذا چنانچه در ساير فصول قانون مذكور احكامي وجود داشته باشد كه در ارتباط مستقيم با احكام مقرر در فصول دهم و سيزدهم باشد، در اينصورت اجراي آن مواد هم در آن دستگاه الزامي و اجتناب‌نا‌پذير خواهد بود.

   2 ـ چون در ماده 127 قانون صدرالاشاره، كليه قوانين عام و خاص مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده، بنابراين چنانچه فصل دهم در باره نيروهاي مسلح به مورد اجرا گذاشته شود، در اينصورت ادامه پرداخت‌هايي كه در حال حاضر به موجب مقررات جاري در نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد، مغاير قانون خواهد بود.

334- آيا جمعيت هلال احمر مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد يا خير؟

ج) به تصريح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، آندسته از نهادهاي عمومي غيردولتي كه وضعيت آنها با تعريف مذكور در ماده 3 اين قانون انطباق دارد، از شمول مقررات قانون مزبور مستثني شده‌اند.

همچنين تا اآنجا كه اين دفتر اطلاع دارد، بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه جمعيت هلال احمر از محل منابع دولتي تأمين مي‌گردد، لذا جمعيت مزبور از مصاديق مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده 3 يادشده به شمار نمي‌آيد.

 نتيجه: با فرض درستي مطلب اخير، به نظر اين دفتر، آن جمعيت در شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري قرار دارد و از لحاظ بيمه و بازنشستگي نيز مشمول احكام همان قانون مي‌باشد.

335- آيا سازمان تبليغات اسلامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است يا خير؟

ج) از آنجا كه وضعيت حقوقي سازمان تبليغات اسلامي منطبق با تعريف مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌باشد، لذا سازمان مذكور در شمول مقررات قانون پيش‌گفته قرار مي‌گيرد و ساختار تشكيلاتي سازمان موردبحث بايد بر مبناي قانون يادشده صورت پذيرد.

336- آيا دادستاني ويژه روحانيت جزو تشكيلات دولت است؟ و آيا در شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري قرار دارد و تشكيلات آن بايد به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسد؟

ج) 1 ـ به استناد ماده يك آئين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت مصوب سال 1369، و اصلاحيه آن مصوب 1384، دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند و در نتيجه جزو تشكيلات دولت به شمار نمي‌آيند.

2 ـ با توجه به مفاد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه به موجب ان نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، از شمول آن قانون مستثني شده‌اند، بنابراين دادستاني ويژه روحانيت در شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارد.

3 ـ با عنايت به مفاد بندهاي ا و 2، به نظر اين دفتر تصويب تشكيلات دادستاني ويژه روحانيت و تغييرات آن، نياز به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ندارد.

337- آيا بانك‌ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند يا خير؟

ج) از آنجا كه به صراحت ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، بانك‌ها از مصاديق دستگاه‌هاي اجرايي محسوب مي‌شوند و از مستثنيات مذكور در ماده 117 اين قانون نيز نمي‌باشند، بنابراين بانك‌ها مشمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري هستند و خروج آنها از شمول مقررات قانون مزبور، مستلزم كسب مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي است.

338- در مورد احتساب دوره‌هاي آموزشي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، طي شده، آيا حكم تبصره ماده 105 قانون مديرت خدمات كشوري قابل استناد مي‌باشد يا خير؟

ج) حكم تبصره ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به آينده است و در مورد دوره‌هاي آموزشي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون طي شده، اين تبصره قابل استناد نيست و چگونگي رفتار استخدامي با اين قبيل دوره‌هاي طي شده، تابع مقررات قبلي مربوط به خود خواهند بود.

339- آيا كارمندان پيماني مي‌توانند در دوره‌هاي آموزشي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري شركت نمايند؟

ج) گرچه ماده 21 آئين نامه استخدام پيماني به موجب دادنامه شماره 203 مورخ 2/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ليكن هيأت مورداشاره، ماده مزبور را به علت مغايرت با قانون استخدام كشوري ابطال نموده و اين در حالي است كه در فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور توانمند‌سازي كارمندان، احكامي پيش‌بيني شده كه مطلق و كلي است و به نظر اين دفتر شامل مستخدمين پيماني دستگاه هاي اجرايي نيز مي‌شود. مضافاً اينكه در ماده 49 قانون مذكور نيز يكي از شرايط تمديد قرارداد كاركنان پيماني، ارتقاء سطح علمي و تخصصي در مورد شغل موردتصدي ذكر شده كه مصداق بارز آن شركت در دوره‌هاي آموزشي است، بنابراين كاركنان پيماني نيز مي‌توانند در چارچوب آئين نامه اجرايي موضوع ماده 63 قانون مديريت خدمات كشوري در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت شركت نمايند.

340- آيا با لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين و مقررات قبلي در خصوص احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان مشمول اين قانون، كماكان اعتبار دارد يا خير؟

ج) در ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري، نحوه احتساب سوابق خدمت از لحاظ بازنشستگي مورد حكم قرار گرفته و براي احتساب سوابق خدمت از ساير جهات، در قانون مزبور حكمي پيش‌بيني نگرديده و لذا قوانين و مقررات قبلي در خصوص احتساب سوابق خدمت دولتي كاركنان، تا آنجا كه با قانون مديريت خدمات كشوري مغاير نباشد، كماكان به قوت خود باقي است.

341 - ستاد مركزي دستگاه‌هاي اجرايي واقع در استانها بايد واجد چه شرايطي باشند تا مشمول استثناي مذكور در عبارت بين‌الهلالين تبصره 3 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري قرار گيرند؟

ج) به نظر اين دفتر، ستاد مركزي دستگاه‌هاي اجرايي واقع در استانها، در صورتيكه واجد شرايط ذيل باشند، مشمول استثناي مذكور در عبارت بين‌الهلالين تبصره 3 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري هستند:

1 ـ داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند.

2 ـ طبق اساسنامه يا قانون تشكيل، ستاد مركزي آنها در استان مربوطه واقع شده باشد.

3 ـ قانون مديريت خدمات كشوري در آنها بمورد اجرا گذاشته شده باشد.

342- آيا تبصره يك ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري، به اختيار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، در رسيدگي به تخلف ارتشاء، در نخستين بار ارتكاب، تخصيص زده است؟

ج) نظر به اينكه قانونگذار با بكاربردن لفظ «مي‌توانند» در متن تبصره يك ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري، اجازه استفاده از اختيار مربوط به اعمال مجازات‌ها را به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مديران مجاز، اعطاء نموده است، لذا مقامات اخيرالذكر اجازه دارند از اين اختيار استفاده نموده يا استفاده ننمايند. نتيجه اينكه به نظر اين دفتر، صرفاً در مواردي كه مقامات فوق از اختيار مقرر در تبصره يك ماده 91 قانون صدرالاشاره استفاده نموده‌ و دستور اعمال مجازات‌هاي موضوع تبصره را صادر نمايند، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مجاز به رسيدگي نخواهند بود، ولي چنانچه مقامات موردبحث از اختيارات مزبور استفاده ننمايند، در اينصورت هيأت هاي موصوف مي توانند به موضوع ورود داشته و به تخلفات موردنظر (حتي اگر براي بار اول باشد) رسيدگي نمايند.

343- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، نحوه محاسبه و پرداخت فوق‌العاده روزانه و مأموريت قضات چگونه است؟

ج) به نظر اين دفتر، چون به تصريح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره يك آن، حقوق و مزاياي قضات تابع احكام مقرر در اين قانون نمي‌باشد، لذا فوق‌العاده روزانه و مأموريت قضات مي‌بايست مطابق مقررات قبلي محاسبه و پرداخت گردد.

344-  آيا از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، فوق‌العاده جذب اضافي موضوع ماده 44 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كماكان قابل پرداخت است يا خير؟

ج) با عنايت به مفاد ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري، در شرايط حاضر فوق العاده جذب اضافي موضوع ماده 44 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويبنامه شماره 34535/ت25160هـ مورخ 20/7/1381 قابل پرداخت نيست.

345- آيا فوق‌العاده جذب موضوع ماده 13 آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1379، از ابتداي سال 1388 قابل پرداخت است يا خير؟

ج) فوق العاده جذبي كه در اجراي ماده 13 آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي... به كارشناسان حقوقي پرداخت مي‌شده، و در حال حاضر در قالب تفاوت تطبيق، در احكام تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري درج شده‌است، نيازي به حذف از احكام كارگزيني ندارد ليكن اين فوق العاده تحت اين عنوان، از ابتداي سال 1388 قابل برقراري و پرداخت نيست.

346- آيا به كارمندان زن كه به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، كمك‌هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد قابل پرداخت است يا خير؟

ج) به موجب قسمت اخير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان زن كه به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، كمك‌هزينه عائله‌مندي قابل پرداخت است ليكن پرداخت كمك‌هزينه اولاد به اين قبيل كاركنان مجوزي ندارد.

347- آيا با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط استفاده فرزندان از كمك‌هزينه اولاد تغيير نموده است؟

ج) به تصريح بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، استفاده فرزندان ذكور مشمولين اين قانون، از كمك‌هزينه اولاد تا سن بيست و پنج (25) سالگي مشروط به ادامه تحصيل و نداشتن شغل است.

348- كمك‌هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كه قبلاً بالاي شصت (60) سال سن داشته و كمك‌هزينه بيشتري دريافت مي‌نموده‌اند، به چه نحوي مي‌بايست محاسبه و پرداخت گردد؟

ج) كمك‌هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، بدون توجه به سن آنان، از تاريخ 1/1/1388 در اجراي قانون مزبور، به ميزان مقرر در تبصره 4 ماده 109 قانون مذكور قابل پرداخت است.

349- آيا عبارت «ارقام فوق‌الذكر» مندرج در تبصره 5 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري، شامل كمك‌هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد كه قبل از قانون مزبور به بازنشستگان بالاي شصت (60) سال پرداخت مي‌شده است، نيز مي‌شود و مي‌توان كماكان افزايشات مذكور را پرداخت نمود؟

ج) به نظر اين دفتر، منظور از عبارت «ارقام فوق‌الذكر» مندرج در تبصره 5 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري، ارقام مربوط به كمك‌هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران، موضوع تبصره 4 ماده مذكور نمي‌باشد.

350- در اجراي تبصره‌هاي 1 و 4 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان زن در مجموع از چند سال مرخصي بدون حقوق مي‌توانند استفاده نمايند؟

ج) به نظر اين دفتر، مرخصي بدون حقوق موضوع تبصره 4 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري، ناظر بر زنان كارمند است كه همسر آنان در مأموريت بسر مي‌برند و اين مرخصي علاوه بر 3 سال مرخصي بدون حقوق موضوع تبصره 1 ماده مزبور مي‌باشد، بنابراين در اجراي تبصره‌هاي 1 و 4 ماده مورداشاره، كارمندان زن واجد شرايط، مي توانند در مجموع از 9 سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

351-  آيا احكام مقرر در ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب سال 1374 در شرايط حاضر قابليت اجرايي دارد يا خير؟

ج) چون در قانون مديريت خدمات كشوري، در مورد استفاده از مرخصي زايمان حكمي وجود ندارد، لذا قوانين و مقررات قبلي در اين زمينه كماكان به قوت خود باقي است. نتيجه اينكه، احكام مقرر در ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از... و تبصره يك آن، به ترتيب راجع به مرخصي زايمان و مرخصي ساعتي براي شيردهي (بدون كسر از مرخصي استحقاقي) در حال حاضر قابليت اجرايي دارند.

352- حكم مندرج در قسمت اخير ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري از چه تاريخي قابليت اجرايي دارد؟

ج) حكم مندرج در قسمت اخير ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (14/9/1386) قابليت اجرايي دارد. با توجه به مراتب فوق، در حال حاضر سقف ميزان ذخيره مرخصي استحقاقي كارمندان در هر سال، همان است كه در قسمت اخير ماده مذكور پيش‌بيني شده‌است.

353- آيا ايام تعطيلات واقع شده بين مرخصي كارمندان جزو مرخصي استحقاقي آنان محسوب مي‌شود يا خير؟

ج) با توجه به ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد: كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي سالي سي (30) روز حق «مرخصي كاري» با استفاده از حقوق و مزايا را دارند، لذا ايام تعطيلات واقع شده بين مرخصي كارمندان جزو مرخصي استحقاقي آنان محسوب نمي‌شود.

354- آيا با وجود قانون مديريت خدمات كشوري، مرخصي بدون حقوق موضوع بند «الف» ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه... به قوت خود باقي است؟

ج) حكم مربوط به مرخصي بدون حقوق موضوع بند «الف» ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه... كه براي اشتغال در بخش غيردولتي استفاده مي‌شود، با قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت نداشته و به موجب جزء «الف» بند 9 قانون بودجه سال 1389 كل كشور، تا لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه... تنفيذ گرديده است.

355-  آيا مشمولين قانون حالت اشتغال، پس از بازنشستگي در شمول احكام مقرر در مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند؟

ج) به تصريح تبصره 9 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري، مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقود‌الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال 1372 كه از حقوق حالت اشتغال استفاده مي‌نمايند، در شمول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارند ليكن آن عده از مشمولين قانون حالت اشتغال كه به شرايط عمومي بازنشستگي رسيده و طبق مقررات مربوط براي آنان حكم بازنشستگي صادر و حقوق بازنشستگي برقرار شده باشد، حسب مورد مشمول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري خواهند بود.

356-آيا حكم مقرر در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، شامل نيروهاي قرارداد كار معين فعلي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌گردد يا خير؟

ج) به نظر اين دفتر حكم مقرر در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، ناظر بر زماني است كه دستگاه‌هاي اجرايي، پس از انجام اصلاحات ساختاري مقرر در قانون مذكور و تصويب پست‌هاي سازماني خود بخواهند به «بكارگيري» يا استخدام نيروهاي قراردادي جديد اقدام نمايند، فلذا حكم تبصره ماده مزبور، شامل نيروهاي قرارداد كار معين فعلي شاغل در دستگاه اجرايي نمي‌گردد و تكليف اين قبيل نيروهاي قراردادي، همانگونه كه در سال‌هاي قبل نيز معمول بوده، مي‌بايد در ضوابط اجرايي بودجه سنواتي هر سال تعيين شود.

357- آيا ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري شامل نيروهاي قرارداد كار معين مي‌شود يا خير؟

ج) با توجه به اطلاق ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به تبصره بند 3 بخشنامه شماره 66741/100 مورخ 24/4/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سابق (موضوع دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 8455/ت34613هـ مورخ 15/12/1384)، به نظر اين دفتر، ماده 84 مزبور شامل نيروهاي قرارداد كار معين نيز مي‌شود.

358- آيا بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مصوب سال 1370 قابليت اجرا دارد؟

ج) با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري، از ابتداي سال جاري و لغو مقررات قبلي به موجب مفاد ماده 127 آن و ابلاغ بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 و هم‌چنين به لحاظ عدم پيش‌بيني موضوع همترازي در قانون مذكور، اصولاً تشخيص پست‌ها به عنوان پست‌هاي مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت... در اجراي ضوابط يادشده، در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد.

359- نحوه برخورد با آراي شعبات ديوان كه تناقص دارند چگونه است ؟و با آرايي كه  استخدام فرزند را جايگزين پدر صادر مي نمايد چگونه بايد برخورد كرد؟

ج ) در صورت تناقص در آراي ديوان بهترين راه ممكن ، ارايه آراي متعارض به رياست ديوان عدالت جهت صدور راي هيات عمومي است .ضمنآ دستورالعملي جهت استخدام فرزند جايگزين پدر وجود ندارد.

360- همكاري با وجود عدم رضايت دستگاه از عملكرد وي  از گزينش  پاسخ مثبت دارد در صورت شكايت ايشان به ديوان پاسخ مستند سازمان چيست ؟

ج)  با توجه به اينكه مقرر شده بود كه در صورت رضايت از عملكرد همكار نسبت به ارسال اسامي افراد به گزينش جهت تغيير وضعيت اقدام شود ، حال پس از دريافت نظر مثبت گزينش امكان عدم تغيير وضعيت نمي باشد. علي ايحال در صورت تخلف و كم كاري مي توان نامبرده را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمود .

361- آيا در صورت اعمال ماده ( 18 ) آراء ديوان قطعي و لازم الاجراء است ؟

ج)  آراء صادره از شعب ديوان وفق ماده ( 7 ) قانون ديوان عدالت اداري ( مصوب 1385 ) ، قطعي مي باشد ، ليكن چنانچه رأي صادره وفق مواد ( 16 ) و ( 18 ) قانون ياد شده واجد اشتباه شكلي يا ماهوي و اشتباه بين شرعي يا قانوني باشد ، دستگاه مي بايست با توجه به وجود اشتباهات مزبور ، دادنامه را با قيد اشتباهات مزبور و دلايل و مستندات مربوطه جهت طرح آن در شعب تشخيص و نقض آن و صدور رأي مقتضي به رياست ديوان عدالت اداري منعكس نمايد.

362- آيا قانون گزينش مصوب 14/06/74  از زمان اجراء شدن قانون مديريت خدمات كشوري لازم الاجراء مي باشد يا خير؟

ج) باستناد تبصره 4 ماده 42 قانون فوق الذكر قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي مي باشد.

363- افرادي كه عضو هيات تخلفات بوده و در حال حاضر مدت عضويت آنان به پايان رسيده كسر درصد فوق العاده مذكور چگونه خواهد بود؟

ج) با توجه به اينكه تفاوت تطبيق در سال 88 ثابت مي باشد در نتيجه تا پايان سال 88 كسر فوق العاده مذكور امكان پذير نمي باشد.

364-  با توجه به عدم وجود پارامتر « حقوق مبنا »  در تعيين حقوق و مزاياي كاركنان در حال حاضر ، خواهشمند است راجع به نحوه اجراء حكم « بازخريد خدمت با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا » صادره از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، سازمان را راهنمايي فرمائيد :

ج) در اين خصوص به رديف  (2 ) بند ( ب ) دستور العمل شماره 34088/17/200 مورخ 10/4/88 دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ( موضوع تعيين وضعيت و نحوه اجراي برخي تنبيهات اداري موضوع ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) كه طي نامه شماره 866/3 مورخ 22/4/88 توسط دفتر هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به كليه استانها نيز ابلاغ گرديده است مراجعه شود .

365- پرونده كاركناني‌كه درهيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري قابل بررسي و صدور رأي مي باشد ( رسمي ، ثابت ، دائم ، پيماني ) را اعلام نمائيد؟

ج) مطابق ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و تعيين مجازات آنان را وفق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 1372 ) اعلام نموده است ووفق تبصره ماده ( 1 ) آيين نامه اجرايي قانون اخيرالاشعار موضوع مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/73 هيأت وزيران ، كارمندان مشمول رسيدگي منصرف به كارمندان رسمي، ثابت ، دايم، پيماني و قراردادي گرديده است . لذا تنها پرونده كاركنان مزبور در هيئت مزبور قابل رسيدگي مي باشد . قابل ذكر است  همكاران قراردادكار مشخص كه به نوعي با آنان قرارداد منعقد مي گردد نيز مشمول حكم ماده مزبور خواهند بود .

366- با توجه به اينكه ديوان اعتقاد دارد اعمال ماده 18 مانعي براي عدم اجراي رأي نيست ،آيا مي توانيد توضيحي در اين رابطه بفرمائيد ؟

ج) اجراي راي صادره قطعي و لازم الاجرا است وليكن پس از اجراء مي بايست اقدامات قانوني مورد نياز صورت پذيرد  تا در صورت وصول نظريه يا راي اصداري بر خلاف نظريه اول ، نسبت  به اصلاح اجراء آن اقدام شود.

367- با توجه به رأي جديد وحدت رويه ديوان كه ملاك محاسبه سوابق قبلي افراد در تأمين اجتماعي ، حقوق زمان اشتغال   مي باشد ، آيا تأمين اجتماعي مدعي جريمه تأخير خواهد بود و يا اينكه در ضوابط مورد عمل تأمين اجتماعي جريمه مد نظر مي باشد؟

ج) محاسبه و پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي با توجه به توافق انجام شده صورت خواهد پذيرفت لذا پيگيري جريمه توسط سازمان تامين اجتماعي منتفي است . ضمنا در رابطه با راي واصله نيز در صورت قبول شعب مبني بر محاسبه كسور بر اساس حقوق زمان اشتغال ، جريمه منتفي خواهد بود.

368- آيا گرفتن سوء  پيشينه نيروهاي جديد الورود مانند نيروهاي شركتي ، سرباز و ... با توجه به نظريه گزينش بازهم  نياز است يا مي توان به نظر گزينش استناد كرد ؟

ج) نظر گزينش ملاك ورود فرد جهت خدمت به دستگاه مي باشد.

369-  براساس مكاتبه ديوان محاسبات با سازمان جهاد كشاورزي استان و ... بايستي حق جذب مناطق كمتر توسعه يافته در حكم كارگزيني با توجه به مصوبه 10/4/88 قطع نمايد . خواهشمند است در اين خصوص راهنمايي فرمائيد ؟

 ج) با عنايت به اينكه ملاك عمل در رابطه پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم مربوط به سال 86 و 87 ، بخشنامه به شماره 8346/250 مورخ 2/6/88 و در سال 88 به دليل عدم وصول مصوبه مزبور در بند 2 مصوبه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 10/4/88 هيچ گونه پرداختي در اين زمينه امكان پذير نبوده است فلذا پرداختي در سال 88 به عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته صورت نپذيرفته كه وزارت موظف به كسر مبلغ مورد اشاره از حكم سال 88 مي باشد.

370- عده اي از افراد ليست بيمه سنوات قبل ( قلم افتادگان) با راي ديوان حق بيمه آنها پرداخت شده اگر قرار است توافقنامه كلي داشته باشيد بايستي اين موارد از ليست كسر شود تا پرداخت مضاعف صورت نگيرد.

ج)لازم است كليه مديران محترم نسبت به ارسال ليست اسمي افراديكه نام آنان  در ليست متمم بوده و به ستاد ارسال نموده اند در صورت شكايت و واريز مبالغ به حساب تامين اجتماعي اقدام  تاپيگير حذف آن باشيم بديهي است عواقب عدم ارسال به موقع ليست افراد مورد نظر به عهده مسئولين آن سازمان خواهد بود.

371- بازنشستگي بيش از موعد همكاران در صورت پرداخت پاداش توسط صندوق ها  چگونه است؟

ج) پاداش پايان خدمت براي پيش از موعد و عادي بايستي توسط دستگاهها پرداخت گردد.

372- كارشناساني  را كه براي سازمان موثر نيسيتند چگونه مي توان بازنشسته بيش از موعد نمود؟

ج) مطابق مقررات جاري تا مادامي كه همكار خود درخواست بازنشستگي بيش از موعد را ننمايد نمي توان وي را به اجبار بازنشسته كرد.

373- آيا مي توان بازنشستگي نيروهاي 30 سال سابقه خدمت را به دليل عدم توانايي پرداخت پاداش پايان خدمت و پاداش مرخصي توسط سازمان به تعويق انداخت ؟

ج) مطابق قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي سي سال خدمت براي مشاغل غير تخصصي مي باشند را بازنشسته نمايد . و عدم اعتبار سازمانها  جهت بازنشستگي و پرداخت پاداش اين افراد منعي براي اجراي قانون نخواهد بود.

374- براي ادامه خدمت بالاي 30 سال همكاران داراي مدرك كارشناسي ارشد آيا صرفاً درخواست همكار ملاك عمل است يا نظر دستگاه هم بايد در نظر قرار گرفته شود.

ج) با توجه به صراحت مندرج در بند (الف) ماده (103) قانون خدمات كشوري در صورت درخواست مستخدمين واجد مشاغل تخصصي با مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد براي ادامه خدمت تا 35 سال دستگاه ملزم به پذيرش درخواست فرد خواهد بود.

375- آيا تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد اعضاء صندوق معذوريت از كار جهاد قابل اقدام و پذيرش مي باشد.

ج) با توجه به عدم وجود اعتبار لازم در حال حاضر موافقت با تقاضاي مذكور ميسر نمي باشد. وليكن در صورتيكه واحدهاي سازماني خود نسبت به تامين اعتبار مورد نياز اقدام و به صندوق مورد نظر واريز نمايندشايان ذكر است در حال حاضر فقط مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري در صورت داشتن شرايط لازم ميتوانند تقاضاي بازنشستگي بيش از موعد  نمايند.

376- با توجه به اينكه كسور مربوط به مدت خدمت سربازي همكاران مشمول تأمين اجتماعي توسط همكاران واريز نمي شود و از طرفي تأمين اجتماعي نيز با رسيدن به 30 سال سنوات خدمت براي اين قبيل افراد با بازنشستگي موافقت نمي نمايد . و از طرفي سنوات خدمت سربازي در دستگاه دولتي قابل پذيرش است بايستي به چه نحو عمل نمود.

ج) لازم است از اين دفتر اسستعلام تا جوابيه به آن واحد منعكس گردد  .

377- با عنايت به بخشنامه شماره11731/250مورخ21/07/88 كه بازخريدي تشويقي واختياري را غير ممكن اعلام نموده  لطفا نحوه برخورد با همكارانيكه بر اساس تصميم مراجع قضايي و هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به بازخريد از خدمت مي شوند را اعلام نماييد.

 ج) باستناد تبصره يك بند 4 يك ماده 122 همكاران مورد نظر در صورت عدم احراز شرايط بازنشستگي (موضوع ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري) ضمن دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاي هر سال خدمت وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد از خدمت خواهند شد.

378- بازنشستگي پيش از موعد مشمولين صندوق تامين اجتماعي چگونه است ؟

ج) بازنشستگي پيش از موعد همكاران مشمول صندوق تامين اجتماعي تا اطلاع ثانوي قابل اجرا نمي باشد.

379-آيا جانبازان پس از اعاده به خدمت، صندوق بازنشستگي آنها مي بايست صندوق تامين اجتماعي باشد؟در صورت انتخاب صندوقي غير از صندوق مزبو رپرداخت ما به التفاوت توسط فرد مي باشد يا دستگاه ؟

انتخاب صندوق بازنشستگي جانبازان  پس از اعاده به خدمت  به اختيار خودشان مي باشد قابل ذكر است پرداخت مابه التفاوت بابت انتقال كسورات واريزي در سنوات قبل از بازخريدي به هريك از صندوقها توسط جانباز صورت  مي پذيرد.

380- نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان حالت اشتغال به چه شكل است ؟

ج) حقوق بازنشستگي همكاران مشمول قانون  حالت اشتغال مي بايست توسط دستگاهها پرداخت گردد. نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي اين عزيزان همانند ساير بازنشستگان خواهد بود.

381- كسور بازنشستگي پرداخت نشده بيمه تامين اجتماعي نيروهاي سابق ( روزمزد و قراردادي ) چگونه بايد پرداخت شود؟

ج) در رابطه با نحوه پرداخت كسور همكاران سابق ، براساس توافقات انجام شده با سازمان تامين اجتماعي كه طي دستورالعمل هاي مورد اجراء به آن واحدها ارسال گرديده ، اقدام  مي گردد.

 382- بازخريدي افرادي كه راي هيات تخلفات يا هسته گزينش دارند به چه صورت است ؟

ج) در حال حاضر بازخريدي همكاران بر اساس آراي اصداري توسط مراجع ذيربط ، بر اساس مقررات  قبلي امكان پذير مي باشد. ضمنا در اين رابطه حسب حصول اطمينان اخيرا استعلامي صورت پذيرفته كه در صورت وصول پاسخ به كليه واحدها ابلاغ خواهد شد.

383- با توجه به توافق با تامين اجتماعي در خصوص احتساب سابقه خدمت  ، ليستي از حكم وميزان حقوق كارمنداني كه در اول تشكيل جهادسازندگي مشغول بكار بوده­اند در دست نمي‌باشد لذا براي محاسبه ميزان بدهي  تكليف در اين رابطه چيست؟

ج) در اين خصوص هيچ حكم خاصي موجود نمي باشد فلذا در اين مورد سازمان جهادكشاورزي و سازمان تامين اجتماعي در پي مذاكرات مورد نياز ، بايد تصميم گيري نمايند.

384- اختلاف حقوق بازنشستگان سالهاي قبل با بازنشستگان سال جاري مرتفع گرديده است يا خير؟

ج) موضوع مزبور در پيش نويس برنامه توسعه پنجم لحاظ شده كه انشاء الله پس از ابلاغ ، مشكل برطرف خواهد شد.

385- با توجه به  عدم اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد در سال جاري و سالهاي گذشته با توجه به مشكلات كاركنان چه  بايد كرد؟

ج) بديهي است اجراي اين قانون مستلزم اعتبار لازم است كه تا زمان وصول اعتبار مورد نياز براي بازنشستگي پيش از موعد هيچ امكاني جهت اجراء اين موضوع نمي­باشد .

386- سوابق مشمولين قانون  تامين اجتماعي در جهادكشاورزي كه سوابق آنان احتساب نگرديده واكثراً در شرف بازنشستگي هستند چگونه قابل احتساب مي باشد؟

ج) با توجه به توافق انجام شده مشكل سوابق همكاران مورد نظر  مرتفع و قابل اجراء مي باشد. قابل ذكر است درخصوص سوابق افراد موضوع ليست هاي ارسالي جديد ( متمم ) موضوع در حال پيگيري است  .

387- پرداخت ما به التفاوت حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان و مستمري بگيران از  زمان  اجراي قانون مديريت خدمات كشوري  در تاريخ 14/9/86  چگونه است؟

ج) با عنايت به تصريح مفاد تبصره 4 ماده 109 كه اعلام ميدارد ؛ «كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و   وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده ( 8 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/80 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد» . فلذا به نظر مي ر سد تا تاريخ 29/12/87 مي بايست طبق روال عمل گردد كه انجام شده است و از اوايل سال 88 براساس نحوه پرداخت عائله و اولاد شاغلين محاسبه و پرداخت گردد كه اين مهم نيز انجام شده است .

388- پرداخت حق بيمه براي پرسنلي كه از سازمان رفته اند يا مانده اند،كلاٌ  شامل چه نيروهايي است؟آيا مشمول نيروهاي روزمزد هم مي شود؟

ج) همكاران مورد نظر كه به صورت تمام وقت و دائم در واحدهاي سازماني اشتغال بكار داشته­اند در صورت دارا بودن ساير شرايط مربوطه مشمول پرداخت حق بيمه خواهند شد . در غير اين صورت موضوع منتفي مي باشد.

389- در مواردي كه سوابق افراد بيش از 20 سال مي باشد و گزينش ادامه همكاري آنها را تاييد نمي كند تكليف چيست؟

ج) دراين صورت باستناد قانون و مقررات جاري، نظر گزينش ملاك در اشتغال يا عدم اشتغال همكار خواهد بود.

390- با توجه به اينكه حذف اضافه كار از كسور بازنشستگي نيروهاي تحت پوشش تامين اجتماعي مشكلاتي را ايجاد كرده و باعث اعتراض عده اي از كاركنان مشمول گرديده است، خواهشمند است بفرمائيد چه اقدامي در اين خصوص صورت گرفته است؟

ج) با توجه به ابلاغيه­هاي واصله توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهور، اضافه كار ساعتي مشمول كسور بازنشستگي نمي­باشد . قابل ذكر است پيگيري هاي اين دفتر در اين خصوص تاكنون هيچ نتيجه مثبتي در بر نداشته است .

391- آيا بخشنامه بازنشستگي پيش از موعد قابل تمديد است يا خير؟

ج - تا وصول قانون بودجه سال 1389 و همچنين برنامه پنجم توسعه اجتماعي و... هيچ اظهار نظري امكان پذير نمي باشد.

392- پرداخت ما به التفاوت پاداش  بازنشستگاني كه قبل از سال 79 با استناد به قانون بودجه سال 82 حداقل 10 روز را دريافت نموده اند ، چگونه است ؟

ج) مطابق تصويب نامه شماره 197542/ت 43737 مورخ 9/10/88 هيات محترم وزيران مقرر گرديد جهت پرداخت مابه التفاوت مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 ( برمبناي حقوق سال 82) سهام شركتهاي قابل واگذاري به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار گردد تا صندوق فوق الذكر نسبت به پرداخت نقدي مطالبات بازنشستگان اقدام نمايد.

393- وضعيت استخدامي و بار مالي و هزينه ناشي از برقراري حقوق و مطالبات قبلي در مورد فردي كه 7 سال پيش به عنوان قرارداد طرح از سازمان خارج  گرديده ( پايان همكاري ) ولي بر اساس رأ ي قطعي ديوان اعاده به كار گرديده است به چه شكل خواهد بود ؟

ج) وضعيت استخدامي افراد مزبور بر اساس وضعيت قبل از خروج از خدمت تعيين مي گردد. ضمنا براي سنوات عدم اشتغال هيج حقوقي قابل پرداخت نمي باشد.

394- آيا سوابق مدير عامل شركتهاي تعاوني مسكن ، مصرف ، فرش ، سهامي زراعي ، كانون جهادگران سنگرساز  جزء سوابق مديريتي است يا خير؟

ج) كاركنان مورد نظر  كه قبلآ سوابق مديريتي در شركتهاي مورد اشاره را داشته اند سابقه آنان ملاك اعطاي امتياز تبصره 1 بند 6 دستورالعمل تطبيق نخواهد بود.

395- همكاراني كه داراي يك سال سابقه مديريتي باشند 2% حق شاغل بهره مند ميشوند. آيا همكاراني كه داراي كمتر از يكسال سابقه مديريت هستند مي توان به نسبت سابقه از درصد حق مديريت بهره مند شوند.

ج) نظر به اينكه قوانين و ضوابط  براي عموم مخاطبين تحرير مي گردد و همواره تسري محدوديتها و امتيازات موضوع مقررات به موارد استثناء مستلزم تصريح است كه در اين مورد ، استثنائي بر معدود افرادي كه داراي سابقه مديريت كمتر از يك سال هستند موجود نمي باشد لذا  تخصيص حق مديريت، به سابقه خدمت مديريتي كمتر از يك سال ميسر نمي باشد.

396- وضعيت همكاران سابق كشاورزي كه ابلاغيه مديريتي بدون پست سازماني دريافت كرده اند چگونه است ؟

ج) صرف داشتن ابلاغيه مديريتي دال بر بهره مندي از  مزاياي مديريتي و سرپرستي موضوع جدول شماره 6 به همكار نخواهد بود و مزاياي مربوطه صرفآ به دارندگان پستهاي سازماني و... كارشناس مسئول و معاون اداره اختصاص مي يابد.

 397- آيا انطباق افراديكه بدون ابلاغ انشايي و انتصاب طي حكم كارگزيني مسئوليتي در اوايل جهاد داشته اند با مشاغل مديريتي و سرپرستي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري امكان دارد يا خير ؟

ج) چنانچه كاركنان مورد نظر در اوايل تأسيس نهاد جهاد سازندگي با صدور ابلاغ انشايي داراي مسئوليتهاي مندرج در بندهاي الف، ب و ج رديف ( 24 ) بخشنامه شماره 4026/250 مورخ 20/3/88 ) بوده باشند با رديف ياد شده تطبيق مي­گردند. ليكن در صورتيكه داراي ابلاغ انشايي نيز نباشند به جهت عدم وجود مداركي دال بر مديريت و سرپرستي، تطبيق اينگونه افراد با مشاغل مديريتي و سرپرستي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل هاي موضوع آن امكانپذير نيست .

398- چرا پست هاي مسئول مثلاً مسئول كارپردازي ، مسئول واحد و مشابه آن كه در سال قبل حق مديريت مي گرفتند ولي در سال 88 امتياز مديريت ندارند ؟

ج) پستهاي مزبور با هيچيك از مشاغل مديريتي و سرپرستي مصوبه هيأت وزيران و بند ( 13 ) بخشنامه شماره 4026/250 مورخ 20/3/88 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني قابل تطبيق نمي باشند . لذا پست مديريتي و سرپرستي محسوب نمي گردند تا حق مزبور به آنان قابل پرداخت باشد.

399- تكليف همكاراني كه در اسفند 87 استحقاق دريافت فوق العاده ويژه را داشته اند چيست. و وضعيت اين فوق العاده در سال جاري چگونه خواهد بود.

ج) استحقاق فرد جهت طرح پرونده ايشان در كميته مربوطه براي تشخيص و تجويز پرداخت يا عدم پرداخت فوق العاده مزبور متفاوت ازمعنا و مفهوم استحقاق دريافت است . لذا از ابتداي سال جاري  امكان هر گونه  بررسي يا برقراري اين فوق العاده منتفي است و كليه پرداختها صرفاً در چارچوب فصل دهم قانون خدمات كشوري خواهد بود.

400- پرونده طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي (فوق العاده ويژه) براي نيروهايي كه در سال جاري پرونده تشكيل و ارائه داده اند چگونه است.

ج) با عنايت به اجرائي شدن قانون مديريت خدمات كشوري ازتاريخ 1/1/88 اجرا اين مهم امكان پذير نمي باشد.

 401- كساني كه به عنوان سرپرست در پستهاي مديريتي مشغول به خدمت مي باشند آيا از مزاياي مديريتي بهره مند مي گردند يا خير؟

ج) مزاياي مديريتي فقط به مديران قابل اعطاء مي باشد و همكاراني كه به عنوان سرپرست در پستهاي مديريتي مشغول به خدمت هستند از مزاياي مديريتي بهره مند نخواهند شد.

402- چرا محاسبه امتياز مشاور سازمان با پست سازماني همانند كارشناس است و براي مشاورين وزير همتراز مديران محاسبه مي شود .

ج) به نظر اين دفتر با توجه به بررسي مقررات پستهاي مزبور مديريتي نمي باشد وليكن در اين خصوص استعلامي از معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري صورت پذيرفته كه در صورت وصول نتيجه ابلاغ خواهد شد.

403- صدور احكام اعضاي هيات مديره و مقامات براي سال 88 به چه نحوي است ؟

ج) تاكنون دستورالعمل خاصي در اين خصوص توسط معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري صادر نگرديده است .

404- تكليف پرداخت حق جذب اعضاء هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را مشخص نمائيد؟

ج) حق مزبور كه در سال 87 براي اين عزيزان داير گرديد در حال حاضر در حكم سال 88 ملحوظ مي باشد ولي براي اعضاء جديد با توجه به اينكه شاخص هاي قابل پرداخت به كارمندان منصرف به فصل دهم (بحث حقوق و مزايا) قانون مديريت خدمات كشوري گرديده است . فلذا هرگونه پرداخت خارج از مجوزهاي مزبور امكانپذير نمي باشد . بنابراين پرداخت حق مزبور به افراد ياد شده نيز به جهت عدم پيش بيني آن فاقد مجوز قانوني است .

405- علت عدم پرداخت حق مسئوليت به مسئول دبيرخانه و مسئول دفتر را اعلام فرمائيد :

ج) پست هاي مزبور با هيچ يك از مشاغل مديريتي و سرپرستي مصوبه هيئت وزيران و بند (13 )

بخشنامه شماره 4026/250 مورخ 20/3/88 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني ، قابل تطبيق نمي باشند . لذا پست مديريتي و سرپرستي محسوب نمي گردد ، تا حق مزبور به آنها قابل پرداخت باشد. علي اليحال آخرين سطح مديريت كارشناس مسئول است و معادل اداره مي­باشد كه در سيستم اعمال نشده.

406- آيا فوق العاده بازرسي درحال حاضر قابل پرداخت است يا خير ؟

ج) پرداخت فوق العاده مزبور با توجه به اجراي قانون خدمات كشوري قابل پرداخت نمي باشد .

 407- نرخ مأموريت سقف دارد يا خير ؟

ج) وفق بند  (11 ) فصل اول دستور العمل نحوه تطبيق كارمندان با قانون مديريت خدمات كشوري(بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور ) ، ميزان فوق العاده مأموريت روزانه كارمندان تا ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه به ازاي هر روز مأموريت معادل يك سي ام  ( ) حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي تعيين گرديده است . ضمناً لازم به ذكر است وفق جوابيه شماره 38999/10/200 مورخ 10/5/88 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري كه به كليه استانها ابلاغ شد . با توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با آن ، رعايت حداكثر سقف مذكور در بخشنامه شماره 73935/11 مورخ 18/12/87 سازمان امور اداري و استخدامي سابق در مورد محاسبه ميزان فوق العاده مأموريت روزانه كارمندان ، موضوعيت ندارد.

 408- با عنايت به اينكه قانونگذاردر بند 5 ماده 68 درخصوص فوق العاده شغل مشاغل تخصصي تا سطح كارداني 700 امتياز ، سطح كارشناسي 1500 امتياز و بالاتر از آن 2000 امتياز  پيش بيني نموده استاين مهم چگونه اجراء مي گردد.

ج) با توجه به مفاد بند 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري  برقراري فوق العاده شغل مورد نظر،منوط به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران  مي باشد.

409- با توجه به اينكه فوق العاده انگيزه مراكز(خاص) كه تاكنون برقرار نگرديده  پرسنل مراكز متقاضي انتقال به ستاد هستند در اين رابطه چگونه بايد برخورد شود ؟

ج) با توجه به اينكه فوق العاده انگيزه از پارامترهاي مشمول كسوردر سال 87 مي باشدو در زمان تطبيق در محاسبه حقوق اين عزيزان موثر ودر احكام سال 88 ملحوظ نظر قرار گرفته است لذا در صورت انتقال به ستاد ضمن اصلاح حكم تطبيق از 1/1/88 مبالغ مذكوراز احكام آنان كسرمي گردد.

410- آيا در اصلاحيه جديد برنامه MIS فوق العاده خاص مراكز خدمات كشاورزي لحاظ مي شود؟

ج) با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري كليه پارامترهاي قابل پرداخت به كاركنان دولت صرفاً در چارچوب فصل دهم اين قانون مورد عمل واقع خواهد شد لذا برقراري اين فوق العاده براي افراد جديد منتفي است و در مورد كساني هم كه قبل از اجراي قانون خدمات كشوري از اين فوق العاده بهره مند بوده اند مبلغ فوق العاده مذكور در زمان تطبيق وضع با قانون جديد موثر در ريال حكم صادره جديد و احتساب گرديده است.

411- سختي كار پستهاي سازماني پس از اجرايي شدن قانون خدمات كشوري در قالب اين قانون به چه نتيجه اي رسيده است؟

ج) لازمه اعمال رديف (3) ماده (68) قانون خدمات كشوري اجرايي شدن ماده (29) قانون است لذادر صورت تثبيت تشكيلات و تخصيص پستها ي سازماني جديد اين مهم نيز پيكيري خواهد شد

412-  اضافه كارهمكاران مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول كسور مي باشد يا خير؟

ج) با عنايت به مفاد بخشنامه شماره 14830/250 مورخ 1/9/88 اين دفتر كه بر اساس نظريه شماره 7634/10/200 مورخ 18/8/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي باشد فوق العاده اضافه كار مشمولين صندوق تامين اجتماعي كسر كسور بازنشستگي موضوعيتي نخواهد داشت.

413- منظور از مزاياي مستمر موضوع ماده (107) خدمات كشوري چيست.

ج)جهت تشخيص فوق العاده هاي مستمر موضوع ماده ياد شده به فوق العاده هاي موضوع ماده (68) قانون مذكور  مراجعه شود.

 414- آيا مبلغ 100 يا 150 هزار تومان حق نخبه موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه    قابل پرداخت مي باشد يا خير ؟

ج) بحث نخبه و مزاياي مربوط به آن مندرج در آيين نامه جذب و نگهداري ( موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/83 ) و بخشنامه هايي كه مستند به آن صادر گرديده است در قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل نحوه تطبيق كارمندان با قانون مديريت خدمات كشوري ( بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور ) منتفي گرديده است و مطابق قسمت اخير تبصره ماده 65 قانون ياد شده از اين تاريخ به بعد نخبگاني هم كه طبق ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند پس از تصويب آيين نامه مربوط به آن توسط هيئت وزيران ، از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار خواهند گرفت.

 415- لطفاً در خصوص نحوه محاسبه عدد 5190 كه ملاك عمل براي تعيين درصد حق سرپرستي و مديريت (10% و 20%)ميباشد  توضيح دهيد.

ج) با توجه به اينكه حداكثر امتياز حق شغل در ماده 65 قانون مديريت 6000 تعيين شده و در جدول شماره1بخشنامه به شماره1/14593/200مورخ 21/02/88معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اين رقم به عدد 7000تغيير يافته و با توجه به مفاد ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر نموده  حداكثر امتياز اين ماده را براي هر شاغل از 75% امتياز شغلي وي تجاوز نخواهد كرد بنابراين حداكثر امتياز اين ماده 5250 مي باشد كه عدد 5190 از مجموع امتياز بند 5جدول شماره 3بخشنامه پيش گفته محاسبه شده است  .

 416- لطفاً در خصوص وضعيت مرخصي همكاراني كه بعنوان سرايدار ، نگهبان ، مشمولين حالت اشتغال توضيح دهيد.

ج) با عنايت و اجرائي شدن قانون مديريت كشوري و عدم تصويب آيين نامه اجرائي مشموليت مفاد ماده 84 براي سهميه همكاران اعم از سرايدر، نگهبان، مشمولين حالت اشتغال همانند ساير كاركنان يكسان مي باشد.

417- فوق العاده مديريت معاونين سازمان جهادكشاورزي استانها همتراز مديريتها است يا مديران كل ؟

ج) با توجه به جدول شماره 2 از فصل يكم با عنوان : جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده مديريت مديريتهاي سازمان برابر معاونين سازمان خواهد بود.

 418- حق مسئوليت مسئولين دبيرخانه و همچنين  سطوح سازماني مثل پست مشاور رياست سازمان چگونه است؟

ج) با توجه به مقررات مجري در حال حاضر آخرين پست مشمول دريافت حق مسئوليت جهت متصديان پست هاي كارشناس مسئول و معاون اداره مي­باشد لذا براي مسئولين دبيرخانه با ساير مسئولين امور اجراي اين مهم امكان پذير نمي­باشد . ضمناً درخصوص حق مسئوليت مشاورين سازمان استعلامي صورت پذيرفته كه در صورت وصول پاسخ به كليه واحدها ابلاغ خواهد شد.

 419- وضعيت پرداخت حق مسئوليت افرادي كه سرپرستي اداره و يا حكم بالاتر مي گيرند چگونه مي باشد ؟

ج) امتياز حق مديريت به همكاراني تعلق مي گيرد كه پس از ابلاغ پست مديريتي ، حكم كارگزيني صادر شده باشد  لذا به همكارانيكه به عنوان سرپرست مشغول بكار هستند امكان اعطاء امتياز مورد نظر نخواهد بود.

420- آيا انتصاب رئيس اداره رفاه با توجه به اينكه پست رئيس اداره رفاه در سيستم MIS   وجود دارد امكانپذير مي باشد  يا خير ؟

ج) در حال حاضر اين مشكل مرتفع نگرديده لذا انتصاب امكان پذير نمي باشد .

421- اعمال گروه گردان عاشورا در سال جاري به چه صورتي است ؟

ج) اعمال گروه گردان عاشورا در سال جاري با عنايت به دستورالعمل ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري  مجاز نمي باشد.

422- چرا جانبازان فوق ليسانس از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار نيستند ؟

ج) مشكل جانبازان عزيز مرتفع و موضوع طي نامه شماره 37141/10/20 مورخ 20/5/88 سرپرست دفتر امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري منضم به بخشنامه شماره 8248/250 مورخ 31/5/88 به كليه استانه ابلاغ گرديده است .

423- مزاياي همكاراني كه به صورت سرباز وظيفه و يا به صورت بسيجي داوطلب به جبهه اعزام مي شوند چگونه است ؟

ج) خدمت سربازان وظيفه در جبهه طبق نظريه ستاد كل نيروهاي مسلح داوطلبانه محسوب نمي گردد .اما از برخي امتيازات مانند كسر خدمت و معاوفيت فرزندان آنان از نظام وظيفه بهره مند مي گردند .

424-  آيا  مرخصي جانبازان بابت كسر كار قابل ذخيره است؟

ج) با توجه به اجرايي شدن قانون خدمات كشوري و عدم امكان ذخيره مرخصي بيش از 15 روز، امكان ذخيره مرخصي مورد نظر نبوده و جانباز مي­بايست از حالتهاي ديگر برخوردار شود.

425-  آيا جهت جبهه غير داوطلبانه مي بايست امتيازي در نظر گرفته شود نظر به اينكه قبلاً گروه به آنان تعلق گرفته است.

ج) ­با عنايت به بند 4 بخشنامه  شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بند 5 بخشنامه  شماره 4026/250 مورخ 20/3/88 فقط سابقه حضور در جبهه داوطلبانه ملاك عمل مي باشد.

426- در بخشنامه سپاه پاسداران سابقه خدمت در مناطق جنگي تا سال 71 قابل پذيرش است ليكن جهاد فقط تا سال 67 را قبول مي نمايد ، علت اين اختلاف چيست ؟

ج) باعنايت به وجود مقررات خاص در سپاه سابقه خدمت در مناطق جنگي تا سال 71قابل قبول خواهد بود و براي وزارت خانه ها مستندات ابلاغي توسط مراجع ذي صلاح از جمله هيئت وزيران و.... ملاك خواهد بود .

427-  سپاه در حال حاضر سوابق بازسازي جهاد را به عنوان سابقه جبهه قبول مي نمايد ، ليكن جهاد قبول ندارد علت چيست ؟

ج) مقررات اجرايي توسط وزارت مي بايست براساس مستندات واصله از طريق هيئت وزيران ، معاونت رياست جمهوري و دفاتر مربوطه صورت مي پذيرد . لذا با فرض اجراء برخي از موارد در سپاه نمي تواند مستندات اجراء وزارت متبوع  باشد و اصولا" مقررات مربوط به قواي لشكري به قواي كشوري و با لعكس قابل اعمال نيست.

428- آيا براي جبهه غير داوطلبانه در قانون مديريت خدمات كشوري برنامه اي در دستور كار است.

ج) به حضور غير داوطلبانه در جبهه مزاياي جديدي اختصاص پيدا نكرده است .   

429-  تكليف گروههاي تشويقي و گردان عاشورا و افزايش سنواتي بسيج (2% و 3% ) چيست.

ج) نتيجه اجراء گروهاي تشويقي و افزايش سنواتي كه در احكام سال 87 ملحوظ شده نتيجه آن در احكام سال 88 نيز مشهود است ولي اعمال موارد اشاره شده(جديد)  در سال88 منتفي است چون پس از اجراء قانون خدمات كشوري كليه مزايا مي بايست بر اساس فصل دهم قانون خدمات كشوري محاسبه و اعمال گردد.

430- آيااشكال موجود در برنامه نرم افزاري سابت وزارت در خصوص احتساب جبهه و منطقه جنگي مرتفع شده است ؟

ج) پس از بررسيهاي لازم موضوع  در برنامه MIS اصلاح گرديد.

 431- گواهي مربوط به افزايش سنواتي درصدمربوط به سابقه بسيجي، نمرات ارزشيابي در سال جاري به چه صورت اعمال مي گردد.    

با عنايت به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري گواهي مزبوربه دليل عدم وجود عنوان افزايش سنواتي قابل اجراءنميباشد ضمنا نمرات ارزشيابي تا وصول دستورالعمل اجرائي مربوطه قابل اعمال نميباشد .

 432- عده اي از همكاران بعد از تطبيق وضع مدارك همترازي فرماندهي گروهان مدارك مديريتي و غيره ارائه مي نمايند آيا قابل اعمال است يا خير؟      ج) مقرر شد پس از تطبيق وضع كاركنان با قانون مديريت خدمات كشوري تغييرات اساسي صورت نپذيرد مع الوصف به جهت بررسي امكان يا عدم امكان اجراء ، ارسال موردي يك نمونه مدارك مورد نظر خالي از لطف نخواهد بود .

433- چنانچه گواهي جانبازي افراد مربوط به قبل از سال 71 باشد، اعمال آن در سيستم MIS به چه صورت است؟    

ج) در صورتيكه كميسيون پزشكي بنياد در آن زمان جانبازي فرد را اعلام وليكن فرد نسبت به ارائه آن اقدام ننموده ، در صورت ارائه مي­بايست از زمان قابل اجراء بودن مقررات نسبت به اعمال اين مهم  اقدام نمود. قابل ذكر است در حال حاضر امكان اجراء اين مهم از سال 71 تا 74 در سيستم MIS   نمي­باشد كه مي­بايست به صورت دستي اقدام لازم صورت پذيرد.

434- جانبازان حالت اشتغال كه سوابق آنها به 30 سال نرسيده است تقاضاي بازنشستگي تشويقي يا پيش از موعد را دارند مراحل به چه شكل خواهد بود؟

ج) جانبازان اعم از شاغل و مشمول قانون حالت اشتغال مشمول بازنشستگي پيش از موعد نخواهند بود . قابل ذكر است در صورت درخواست جانباز مبني بر  بازنشستگي تشويقي موضوع  قانون نحوه بازنشستگان جانبازان ، معلولان و مشاغل سخت و زيان آور ، مي­توانند نسبت به ارائه درخواست به واحد مربوطه اقدام نمايند تا در اين رابطه اقدامات بعدي صورت پذيرد .

435-  آيا بارمالي ناشي از تعهدات مربوطه به كاركنان قبلي ستاد نوح نبي  ( ع ) ( پشتيباني جنگ جهاد ) و پذيرش سابقه خدمت به عهده وزارت جهاد كشاورزي استانهاست يا از طريق نهاد ديگري در تهران پيگيري مي شود ؟        

ج)  اصلح است در اين خصوص مديريت امور ايثارگران تصميم گيري نمايد. لذا اقتضاء مي نمايد در اين رابطه با مديريت مزبور مكاتبه شود.

436- آيا تأييد حضور در جبهه افرادي كه غير شاغل اند و در امور اداري داراي پرونده نمي باشند بر عهده ايثارگران است يا امور اداري ؟

ج) صدور گواهي حضور در جبهه بر اساس مستندات موجود در پرونده هاي مديريت امور اداري و رفاه مي بايست توسط ان  واحدها ( امور اداري ) صورت پذيرد. در غير اين صورت موضوع منتفي مي باشد.

 437 - تكليف ما در مورد اعاده بكار جانبازان با توجه به سياست جديد وزارتخانه مبني بر ممنوعيت افزايش نيرو چيست ؟    

ج) براساس مفاد ماده 16 قانون تسهيلات جانبازان ، احكام صادره از سوي كميسيون مربوطه در خصوص جانبازان قطعي و لازم الاجرا مي باشد. لذا  اعاده بكار اين عزيزان در راستاي راي بلامانع مي باشد.

438- آيا آراء صادره توسط هيأتها در پاداش پايان خدمت تأثيري دارد؟

ج) وفق قانون چنانچه کارمندي  در دهه سوم خدمت خود  مرتکب تخلف شود  به ازاي هر رأي صادره درخصوص وي (بجز رأي اخطار کتبي بدون درج درپرونده استخدامي ) ، يک ماه از پاداش پايان خدمت او کسر خواهدشد.

439- مسئوليت ابلاغ مکاتبات هيأت (ابلاغ اتهام دعوت نامه يا رأي صادره وحکم اجرائي) در اداره ها برعهده کيست؟

ج)مسئوليت ابلاغ تمامي مکاتبات برعهده مسئول کارگزيني يا اموراداري  هر اداره  مي باشد و طبق ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مسئوليت هرکونه تأخيردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائي مربوط ،برعهده مسئولين کارگزيني يا امور اداري مي باشد

440- تفاوت رأي قطعي و قابل پژوهش چيست؟

ج)آراء قطعي بلافاصله پس از اينکه به رويت و امضاء اشخاص رسيد قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اينگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر يک ماه از تاريخ رويت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري ارسال نمايد. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رويت و امضاي رأي تا يک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعايت مدت قانوني پرونده وي به هيإت تجديد نظر ارسال مي گردد وچنانچه فرد اعتراضي نکند رأِي صادره ، اجرا و حکم اجرائي آن توسط کارگزيني يا امور اداري صادر  خواهدشد.

441- مرجع رسيدگي به اعتراض به آراء هيات چه کسي است؟

ج)مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هيات تجديد نظر است ولي مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به  آراء قطعي ، ديوان عدالت اداري است

442- نحوه اعتراض به آراء هيات چگونه است؟

ج)کارمنداني که به راي قابل پزوهش هيات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاريخ ، به همراه مدارک ومستندات  لازم در دبيرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم 502 و تصوير آخرين حکم کارگزيني و تصوير راي رويت شده ، توسط اداره  امور ادا ري يا کارگزيني به شعبه تجديد نظر مربوطه ارسال مي گردد. آراء هيات تجيدي نظر قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشند.

443- آيا معتاداني که ترک اعتياد کرده اندوبازخريديابازنشسته شده اند مي توانند درخواست برگشت بکاردهند؟

ج)برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريد يا بازنشستگي باتقليل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتي محکوم شده يا مي شوند ، در صورت ترک اعتياد درمدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر ، موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.

444- آيا ترک انفاق تخلف اداري است؟

ج)برابر بخشنامه شماره 14390/840-22/1/77 ترک انفاق يوميه از مصاديق تخلفات اداري نيست.

445-ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري چيست؟

ج)طبق اين ماده ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان يکي از جرائي مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد ، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي ورأي قانوني را صادر نمايدومراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد.هر گونه تصميم مراجع قضائي ،مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهدبود.چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بربرائت باشد ،هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.

446- تبصره ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري چيست؟

ج)طبق اين تبصره در صورت  درخواست کتبي متهم براي دفاع حضوري ، هيأت موظف است يک بار وي را براي حضور درهيأت دعوت کند.

447- تبصره ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري چيست؟

ج)طبق اين تبصره ، درمواردي که پرونده متهم درهيأتها تحت  رسيدگي است ، هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي ، منوط به کسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي است.

448- آيا درصورت لزوم مي توان مدت ارسال دفاعيه را تمديد کرد ؟

ج)طبق تبصره ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، کارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارک دفاعي خود از هيأت مربوط ، تقاضاي تمديد مهلت کند.دراين مورد اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است .ودر هرحال مدت تمديد از پنج (5) روز نبايدتجاوز کند.

449- آيا انصراف شاکي يا اعلام کننده ، مانع رسيدگي هيات است؟

ج)طبق تبصره 1 ماده 18 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري انصراف شاکي يا اعلام کننده مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.

450-درصورت استنکاف اشخاص ازدريافت برگه ابلاغ اتهام يا عدم دسترسي به او تکليف چيست؟

ج)طبق تبصره ماده 81آئين دادرسي مدني درصورت استنکاف، درصورت جلسه اي توسط مأمورابلاغ باقيدتاريخ وامتناع در متن آن به هيات ارائه و همين تاريخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب مي گردد.

درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 73 آئين دادرسي مدني ، يک بار ازطريق نشرآگهي آقدام ، که پس از يکماه قابل رسيدگي است.درمتن آگهي درروزنامه کثيرالانتشاريامحلي ، نوع اتهام ذکر نمي شود مگر غيبت.ودر ذيل آن قيد شود : در صورت عدم مراجعه پس از يکماه از تاريخ انتشار اين آگهي ، اقدامات قانوني معمول خواهد شد.

در صورت عدم حضور در محل سکونت و ياامتناع از تحويل اوراق توسط فرد مورد نظر يا بستگان و خادمان او ، نسخه اخطاريه رابر روي درب نشاني تعيين شده الصاق مي نمايند ودرصورتي که هيچکس درمحل تعيين شده نباشد، مأمور ابلاغ يکبار ديگر و دروقت مناسب مراجعه نمايد و اخطاريه را بر درب محل سکونت نصب نمايدوتاريخ الصاق اخطاريه ، تاريخ ابلاغ محسوب مي شود.

451-درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره تحمل مجازات ، نحوه اجراي راي چگونه است؟

ج)طبق نامه 23300/52/2-16/6/78 هيات عالي نظارت ، درصورتيکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعايت مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجراي رأي منتفي خواهدبود.

452-آيا وزير مي تواند کارمندي را که مرتکب غيبت شده اخراج نمايد؟

ج)طبق ماده 17 قانون درصورت غيبت متوالي بيش از2ماه و يا متناوب بيش از 4 ماه ، وزير يا مقامات مذکور در اين ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.

453- آيا کارمنداني که درحال غيبت بوده اند ودرهيات پرونده دارند مي توانند مشغول بکارشوند؟

ج)طبق بخشنامه 14969/160-8/12/80 دفتر هماهنگي درصورت اعلام آمادگي متهميني که پرونده آنان به اتهام غيبت غيرموجه درهياتهاي بدوي يا تجديدنظر درحال رسيدگي است ، ادارات به استناد ماده 30 آئين نامه ، موظف به پذيرش آنان در محل کار هستند

454- آيا کارمندي که درحال بازداشت است مشمول دريافت حقوق است؟

ج)طبق نظريه حقوقي شماره 5577/7-2/12/60  پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاي انجام کار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا مأموريت مي باشد. بنابراين عدم حضور کارمندي که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غيبت محسوب مي گرددوپرداخت تمام يا قسمتي از حقوق به وي مجوز قانوني ندارد.

نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر(خريد وفروش و نگهداري و...) چگونه استطبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتي که مرتکب(خريدوفروش ونگهداري و...) از کارکنان دولت ياشرکتهاي دولتي و... باشد، علاوه برمجازاتهاي مذکور(جزاي نقدي و حبس وشلاق و ...)براي  باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يکسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم     مي شود

455-در صورت امتناع فرد متهم مشکوک به اعتياد ازانجام آزمايش تکليف چيست؟

ج)درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتياد از رفتن به آزمايشگاه يا دادن نمونه مي توان از مراجع قضائي و انتظامي و ستاد مبارزه باموادمخدر کمک گرفت(وظيفه اخذ نمونه برعهده حراست مي باشد). پس از اولين امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابلاغ اتهام اعتيادبه موادمخدر مي گردد .پس از وصول دفاعيه مجددا" درخواست اخذ نمونه شودودر صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه ، تخلف وي از نظر اعتياد ، محرز محسوب مي گرد.

456-آيااشخاصي که پرونده آنها در هياتها مطرح است مي توانند درنقل وانتقالات شرکت کنند يا ازمرخصي استفاده کنند؟

ج)به استناد تبصره ماده 16 آئين نامه اجرائي ، درمواردي که پرونده متهم در هياتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي منوط به کسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي (نماينده وزير و مديرکل دفتر هماهنگي)است.

457- نامه شماره 767/840- 78/2/1 دفتر هماهنگي انفصال چيست؟

ج)انفصال به معني منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم  انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از يک ماه تا يکسال است.

انفصال دائم از خدمات دولتي برابر بند"ک" ماده 9قانون ياد شده است ودر صورت قطعي شدن محکوم عليه مجاز به اشتغال در خدمات دولتي نمي باشد.

اين دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوي است و محکوم عليه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجددا" در مرحله تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيردچنانچه اين آرا در مرحله تجديد نظر صادر شود قطعي و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در مي آيد و محکوم عليه در صورت اعتراض  مي تواند در مهلت قانوني به ديوان عدالت اداري شکايت مي کند.

458-اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصي که در بازداشت وحبس به سر مي برند چگونه است؟

ج)به استناد نامه 071/15/51/1-11/5/79 هيات عالي نظارت اجراي مجازات انفصال موقت از تاريخ ابلاغ به محکوم عليه (در صورت قطعي بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت  بسر برد منع قانوني ندارد.هم چنين به استناد نامه 840/5925/5-85/5/2- دفتر هماهنگي ، اجراي مجازات انفصال موقت از تاريخ راِي(در صورت قطعي بودن) اگر چه محکوم عليه در بازداشت يا حبس بسر مي برد منع قانوني ندارد.

459- درصورتي که فردي به استناد آراي هياتها و مراجع قضائي به مجازات انفصال محکوم شود تکليف چيست؟

 ج)به استناد نامه شماره 25026/1604-27/3/87 هيات عالي نظارت ، با توجه به استقلال راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضائي ولازم الاجرا بودن احکام قطعي هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع  از تاريخ ابلاغ تا انتهاي مدت اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتي از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با يکديگر هم پوشاني و تداخل داشته باشد.

460-درصورتي که مستخدمي درحين تحمل مجازات مرتکب تخلف جديد شود تکليف چيست؟

ج)به استناد نامه 2/52/48571-79/12/21 هيات عالي نظارت  در صورت ارتکاب تخلف اداري جديد ،هيات ذيربط موظف به رسيدگي است

461- چنانچه متهمي درطول مدت تحمل مجازات اداري بازنشسته شود تکليف چيست؟

ج)به استناد نامه شماره 2/52/23300-78/6/16هيات عالي نظارت درمواردي که با رعايت تبصره ماده 16 آئين نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وي نيز منطبق بربندهاي 34 الي 38 ماده 8 قانون  نباشد ، رسيدگي به اتهام چنين متهمي متوقف گرديده و صدور راي منتفي  مي باشد.درصورتيکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهاي اداري با رعايت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجراي راي منتفي خواهدشددر صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آيا قابل طرح در هياتها مي باشدبجزبندهاي 34 تا 38 ماده 8 قانون ، تخلفاتي که منطبق بر ساير بندها مي باشدبراي بازنشستگان قابل پيگيري در هياتها نمي باشد.

462- نحوه رسيدگي به ايام غيبت افرادي که در بازداشت بوده اند چگونه است؟

ج)به استناد بخشنامه 8362/ح/160-3/7/80 دفترهماهنگي : دررسيدگي به ايام غيبت کارکناني که در غيبت بسر برده اند

لازم است پس از بررسي ، چنانچه بازداشت وي ناشي از جرمي باشد که جنبه تخلف اداري نيز دارد به تخلف وي رسيدگي شود در غيراينصورت چنانچه از مصاديق تخلف اداري نيست قابليت رسيدگي ندارد.

هم چنين به استناد بخشنامه شماره 14775/160- 27/11/87 دفتر هماهنگي ، افرادي که بازداشت مي شوند.  سه حالت در خصوص غيبت آنها متصور است:

1- افرادي که پس از بازداشت ، بدون راي ، آزاد با تبرئه يا قرار منع تعقيب صادر  شود که  برابر بند ژ  ماده 124 قانون استخدام کشوري ، غيبت موجه محسوب مي شود. ودر اينصورت پرداخت حقوق و مزاياي اين ايام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ   شود.

2- پس از بازداشت به علت  گذشت شاکي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر  شود که تبرئه تلقي نمي گردد . چون بازداشت متهم ،مستند به فعل مجرمانه کارمندبوده ، غيبت وي غير موجه تلقي و مستحق مجازات اداري است

3- پس از بازداشت ، محکوم به حبس گرديده که  برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نياز به رسيدگي در هيات نيست .البته نسبت به اصل اتهام وي درصورتي که ازمصاديق تخلفات اداري باشدهيات مي تواندرسيدگي کند.

463 -آيا در صورت اعلام آمادگي مرتکبين غيبت مي توان آنها را بکارگرفت؟

ج)به استناد نامه شماره 293/710/100-20/10/76 مدير کل امور اداري وزارتخانه : در صورت اعلام آمادگي به خدمت مرتکبين غيبت و...به علت تداوم و استمرار رابطه استخدامي مستخدم ، ادارات مربوطه موظفند اين قبيل افراد را بکار گمارندو در صورتي که ليست اين افراد براي اعمال ماده 17 ارسال شده باشد بايد از صدور حکم اخراج پرهيزو نسبت به احاله پرونده  اتهامي به هياتها ي بدوي اقدام نمايند.کما اينکه درزمان رسيدگي پرونده ها در هياتهاي بدوينيز در صورت اعلام آمادگي به خدمت گمارده مي شوند.

464 -آيا راي اخطارکتبي در پرونده پرسنلي فرد درج مي گردد وآيا اين راي درپاداش پايان خدمت تاثيري دارد؟

ج)به استناد بخشنامه 50994/1604-25/3/82 هيات عالي نظارت ،:

الف) راي اخطار کتبي درپرونده درج نمي شود وصرف ابلاغ به محکوم عليه ، اجرا شده تلقي مي گردد.

ب) اخطارکتبي باعث محروميت محکوم عليه از پاداش ياد شده نمي گردد زيرا هدف قانونگذار از قيد بدون درج در پرونده

فقدان ترتيب هرگونه آثار محکوميت بند الف است.

465 -آيا کارمندي که پرونده او در هيات تحت رسيدگي است مي تواند بازنشسته گردد؟

ج)به استناد بخشنامه 825/840-25/5/83 دفتر هماهنگي ، در صورتي که پرونده کارمندي در هيات تحت رسيدگي است بازنشستگي وي منوط به اجازه از وزير يا نماينده وزير است که بايد تبصره ماده 16  اعمال شود.

466 -آيا تمرد از اجراي دستور مقام مافوق تخلف محسوب مي شود؟

ج)به استناد ماده 96 مديريت خدمات کشوري : کارمندان دستگاههي اجرائي مکلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات ، احکام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند.اگر کارمندان،حکم ياامرمقام مافوق را برخلاف قوانين ومقررات اداري تشخيص دهند ، مکلفند کتبا" مغايرت دستور را با قوانين ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتي که بعد از اين اطلاع مقام مافوق کتبا" اجراي دستور خود را تائيد کرد ، کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بودو از اين حيث مسئوليت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئي با مقام دستور دهنده مي باشد..

لازم به ذکر است که سرپيچي ازاجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري،طبق بند13 ماده8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، تخلف محسوب مي گردد.

467 - چنانچه تخلف کارمندي جنبه جزائي نيز داشته باشد تکليف چيست؟

ج)براساس ماده 19 قاونون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان يکي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را يز داشته باشد ، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف ، رسيدگي و راي قانوني صادر نمايدو مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال نمايد.هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود.چنانچه تصميم مرجع قضائي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام نمايد.

468 - آيا مجازاتهاي اخطار و توبيخ نياز به حکم اجرائي دارند؟

ج)به استناد بخشنامه شماره 50994/1604- 25/3/82 دبير هيات عالي نظارت، مجازاتهاي اخطار و توبيخ ، نياز به صدور حکم کارگزيني ندارند و صرفا" با ابلاغ راي ، اجرا شده تلقي مي گردد.

469- در صورت خودداري از تخليه خانه سازماني توسط کارمند ، تکليف چيست؟

ج) راي 195 -20/6/79 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346  وماده 12 آئين نامه مربوط ، شرايط استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 19/10/73 هيات وزيران (( ضمانت اجراي عدم تخليه خانه سازماني  ، ضبط حقوق م مزاياي کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استنادماده 15 آئين نامه مرقوم ، نسبت به تخليه خانه از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.))...

470- آيا اعمال خلاف شئون شغلي فقط منحصر به محيط کار مي باشد؟

ج)به استناد نامه شماره 45028/1604- 26/3/82 هيات عالي نظارت ، ... اصولا" ارتکاب هر گونه جرمي توسط مستخدمين ...( وقوع آن در محيط اداره يا خارج آن و همين طور رسيدگي در مراجع قضائي يا عدم رسيدگي آن تاثيري در ماهيت قضيه ندارد) از مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري مي باشد ...

471- آيا کارمنداني که توسط دادگاه محکوم شده اند ومشمول راي بازهستند مي تواننددرآموزش و پرورش کارکنند؟

ج)به استناد نامه شماره 5801/7- 1/8/85 امورحقوقي قوه قضائيه ، درصورتي که دادگاه ضمن حکم محکوميت ، حکم انفصال کارمند را صادر کرده باشد يا اينکه از آثار تبعي آن محکوميت انفصال از خدمت باشد نمي تواند در ايام مرخصي از محبس،به کار در آموزش و پرورش ادامه دهد ولي در غير اينصورت چون به او اجازه کار در خارج از زندان داده شده است منعي نخواهد داشت.

472- آيا هر فرد حقيقي يا حقوقي حق طرح شکايت خود را در هياتها دارد؟

ج)به استناد ماده 18 دستورالعمل هيات عالي نظارت، هياتهاي بدوي يا تجديد نظر درصورت شکايت يا اعلام اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ، مرد يا کارمندان ،مديران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هيات عالي نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج درماده 12 و 17 قانون ، دفاتر بازرسي و پاسخگوئي به شکايات ، سازمان بازرسي کل کشور و هم چنين درموارد نقض راي توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت ، حسب مورد شروع به رسيدگي مي نمايد.

تبصره 1- رعايت سلسله مراتب اداري در اعلام تخلف به هيات لازم نيست.

تبصره 2- انصراف شاکي يااعلام کننده ، مانع رسيدگي هيات نخواهد بود.

تبصره ماده 49 دستورالعمل:شکايات فاقد نام ونشاني وامضاي شاکي قابل رسيدگي نخواهد بود.

473- آيا رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان مدارس غيرانتفاعي درصلاحيت هياتها است؟

ج)به استناد بخشنامه 14277/160- 13/11/80  دفتر هماهنگي :

1- کارکنان غيرانتفاعي که رابطه استخدامي بادولت ندارند در صلاحيت هياتها نبوده ودراين موارد تشکيل پرونده مجوزي ندارد.ولي از طريق مراجع قضائي - کميته هاي انضباطي -نظارت و بازرسي قابل پيگيري است.

2- کارکنان بازنشسته ، صرفا" بندهاي 34 الي 38 ماده 8 قابل رسيدگي  در هيات است.

3- کارمندان مامورازطرف ادارات و سازمانها ي آموزش و پرورش به مدارس غيرانتفاعي قابل رسيدگي در هيات است ومديران مکلف به اعلام تخلف هستند.

4- براساس ماده 17 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي ، رسيدگي به تخلفات موسسين مدارس غيرانتفاعي ... درحيطه وظايف شوراي نظارت خواهد بود و هيات صلاحيت رسيدگي به اين قبيل شکايات راندارد.

5- ازآنجا که مسوليت نظارت برکليه اموراداري و آموزشي مدارس ... برعهده مديران مدارس مي باشد لذا رسيدگي به تخلفات اداري مديران مدارس غيرانتفاعي در صلاحيت هياتهامي باشدومسئولان ومتصديان اداري و واحدهاي بازرسي موظفند شکايات واصله و يا موارد تخلف در اين زمينه را به هياتها ي ذيربط ارسال واعلام نمايند.

474- آيا افراد غايب مي توانند مجددا" مشغول بکار شود؟

ج)به استناد بخشنامه شماره 14969/160-8/12/80 دفتر هماهنگي در مورد غيبت:

1- افرادغايب چنانچه درحين رسيدگي به پرونده در مرحله بدوي يا تجديدنظر درخواست  اشتغال بکار دهند بايد نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد.

2- افراد غايب که در اجراي ماده 17حکم آنها صادر نشده باشددرصورت اعلام آمادگي مي‌توانند مشغول بکار شوند.

3- پس از صدور حکم اخراج  ماده 17 که قعطي استبايد اخراج شوند و نمي توانند مشغول بکار شوند هر چند اعتراض کرده باشند.

4- در مورد حکم اخراج ماده17چند صورت دارد(درهيات تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد):

- تائيد را ي

- نقض و صدور راي انفکاکي

- نقض و صدور راي غير انفکاکي : حکم اشتغال وي صادر و مشغول بکار مي گردد

- درصورت نقض راي قطعي ، بااعلام آمادگي مشغول بکار مي گردد

475- نحوه پرداخت حقوق افرادي که با راي ديوان عدالت اداري اعاده بخدمت مي شوند چگونه است؟

ج)به استنادبخشنامه شماره 63873/1603- 12/5/83 دفتر حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري:

در مواردي که مستخدمين ذيربط در اجراي آراي قطعي ديوان عدالت اداري به خدمت اعاده مي‌شوند، فاصله زماني واقع شده از تاريخ ابلاغ راي تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشي از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوري است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا" حقوق مبنا و افزايش سنواتي ( بدون فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها ) کمک هزينه هاي عائله مندي و اولاد با رعايت کليه مقرات مربوط قابل پرداخت است.

476-آيا چنانچه براي کارمندي از سوي دادگاه راي برائت يا صدور منع تعقيب صادر شود مشمول دريافت حقوق مي شود؟

ج)به استناد نامه شماره 1/2510/-21/2/84 هيات عالي نظارت :

چنانچه تعقيب مستخدم در مرجع قضائي ، منجر به محکوميت وي گردد در اين صورت دوران بازداشت و حبس وي با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصيل برائت يا صدور قرار منع تعقيب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به سايرکارکنان آموزشي مدارس در زمان تعطيلي مدارس (ايام عيد و تابستان) حسب مقررات بايد

پرداخت شده و از اين جهت تفاوتي بين آنها وجود ندارد.

477-آيا مي توان به کارمندي که در بازداشت از طرف مراجع قضائي است مي توان به او يا عائله او قمستي از حقوق را پرداخت نمود؟

ج)به استناد نظريه حقوقي شماره 5577/7-2/12/1360 :

پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار يا استفاده از مرخصي استحقاقي يا معذوريت يا ماموريت مي باشدبنابراين عدم حضور کارمندي که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غيت محسوب مي گرددوپرداخت تمام ياقسمتي از حقوق به وي مجوز قانوني ندارد.

478- آياچنانچه فردي بدليل غيبت غيرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آيا مشمول دريافت حقوق مي گردد؟

ج)مجازات کسرحقوق ،غير از برگشت حقوقي است که در صورت غيبت متخلف بايد از وي در حق دولت استيفا گرد.به عبارت ديگر اگر کسي به اتهام غيبت ،محکوم به کسر 3/1 حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور،ازتاريخ ابلاغ راي ، بايد چنانچه حقوق اين ايام به وي پرداخت گرديده است از وي مستمرد و به حساب دولت واريز گردد.

479- مجازات کسر حقوق شامل چه بندهائي از حقوق مي گردد؟

ج)به استناد بخشنامه شماره 32200/710- 10/6/78 مدير کل امور اداري وزارتخانه:

کارکناني که به موجب آراي هياتها به مجازات کسر تا 3/1 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون ، محکوم مي شوند ، صرفا" مشمول حقوق مبنا ، افزايش سنواتي و فوق العاده شغل  مي باشد و ساير فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.

480- کميسيون ماده 17 چيست ؟

ج)قبل از رسيدگي به موضوع غيبت غيرموجه متوالي 2 ماه و متناوب 4 ماه از سوي وزير که از اختيارات ماده 17 قانون است از طريق کميسيون دراستان  رسيدگي مقدماتي صورت مي پذيرد و اين کميسيون مي تواند متشکل از رئيس سازمان رئيس هيات بدوي ، مدير ارزيابي عملکرد و رئيس امور اداري سازمان باشد.

481- فرم گزارش تخلف شامل چه مواردي بايد باشد؟

ج)فرم گزارش تخلف بايد حاوي مشخصات کامل متهم ، نوع اتهام و نام ونام خانوادگي شاکي يا اعلام کننده تخلف ودر صورتي که از سوي شخص حقوقي است سمت و شماره نامه و تاريخ آن ذکر گردد و به همراه آخرين حکم کارگزيني وفرم 502 باشد.

482- منظور از تخلف اداري چيست؟

ج)تخلف اداري اعمالي است که مستخدم درزمان برقراري رابطه استخدامي (آزمايشي ، قطعي ، قراردادي و رسمي) مرتکب گردد و اين اعمال از مصاديق بندهاي 38 گانه ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشد.

هم چنين به اساناد نامه شماره 9812/840-23/7/76 دفترهماهنگي :

اعلام عدم صلاحيت کارمندان ، تخلف اداري محسوب نمي شود و اين قبيل پرونده ها قابل طرح ورسيدگي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشد..لذا رسيدگي به پرونده هائي که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل ا استخدام افراد باشد وجاهت قانوني ندارد.

483- آيا استعلام وضعيت افراد بازنشسته جهت همکاري مجدد آنها در آموزش و پرورش لازم است؟

ج)به استناد نامه شماره 4/262619/830-22/1/83 هيات مرکزي گزينش :

جهت حفظ شان همکاران بازنشسته که مجددا" دعوت به همکاري مي شوند به حداقل مراحل گزينش که استعلام سوابق آنها از دو مرجع دفاتر حراست و هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري اکتفا شود...

484- آيا عضويت و هرنوع همکاري در شرکتهاي هرمي (گلدکوئيست) تحت هرنامي، تخلف اداري محسوب مي گردد؟

ج)به استناد نامه شماره 7578/840/- 17/4/85 دفترهماهنگي :(پاسخ به استعلام حراست):

طبق قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور ، مصو ب 1369 واصلاح تبصره 1 ماده 2 آن که در تاريخ 14/10/84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است:

تاسيس ، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه ، موسسه شرکت يا گروه به منظور کسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي که اعضاي جديد جهت کسب منفعت ، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبکه انساني تداوم يابد، جرم

محسوب مي شودو مرتکب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم مي شود.بنابراين فرهنگياني که پس از لازم الاجرا گرديدن اين قانون ، همچنان يکي از عناوين مجرمانه مندرج در اين قانون ( تاسيس ، قبول نمايندگي ، عضوگيري در بنگاه ،موسسه يا

گروه) رادارا باشند و يا جديدا" اين عناوين را کسب نمايند علاوه براينکه عمل آنان برخلاف قانون و جرم تلقي مي گرددطبق فتواي مراجع عظام ومجتهدين ، فعل خلاف شرع بوده واموال حاصل از اين طريق نيز غيرقانوني و نامشروع محسوب مي گردد. لذا ... فعل آنان منطبق بر بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوي 72 مجلس شوراي اسلامي بوده و تخلف اداري محسوب مي گردد.

485- آيا براي متهميني که به هياتها دعوت مي شوند بايد حکم ماموريت صادرشود؟

ج)به استنا دبخشنامه  شماره 9506/760-78/6/29 مديرکل دفتربودجه و تشکيلات وزارتخانه:

نظر به اينکه براي رسيدگي به پرونده هاي اتهامي ، در برخي موارد لازم است متهمين يامطلعين پرونده جهت حضور در جلسه هياتها دعوت بعمل آيد و اجابت اين دعوت مستلزم صرف هزينه است و از آنجاکه اصل بر برائت  افرا مي باشدو تا  هنگامي که تخلف فرد به موجب راي قطعي احراز نگردد اعمال مجازات و تحميل هزينه به افراد ، منطبق با مقررات و رعايت عدل وانصاف نمي باشد، لذا مقتضي است مقرر فرمائيد درمورادي که فرد ياافرادي جهت حضور در جلسه هيات بدوي يا تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري کتبا" دعوت بعمل مي آيد اداره مربوطه با رعايت مقررات ، حکم ماموريت اداري براي اينگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام ، اقدام نمايد.

هم چنين به استناد بخشنامه شماره 12125/160- 14/10/78 دفتر هماهنگي :

درمواردي که از افرادي به عنوان متهم يا مطلع يا شهود ، جهت حضور در هيات کتبا" دعوتبعمل مي آيد مراتب جهت صدورحکم ماموريت اداري فرد يا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعلام فرمائيد تا اقدام مقتضي معمول گردد.

486- آيا مي توان پرونده اتهامي افراد را در اختيار ديگران قرار داد؟

ج)مکاتبات هياتها چون در راستاي تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگري از محتواي آن موجب هتک حيثيت افراد است و با توجه به اهميت حفظ آبروي همکاران فرهنگي هر گونه پخش موارد اتهامي ممنوع بوده و موجب مجازات است بنابر اين مکاتبات هياتها بايد به صورت محرمانه باشد.هم چنين به استناد بخشنامه 15511/120-23/12/78 دفتر هماهنگي:... پرونه هاي اتهامي افراد محرمانه مي باشد و به هيچ عنوان نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد.

487- آيا جرائم مربوط يه مشروبات الکلي جزو تخلفات اداري است؟

ج)جرائم مربوط به مشروبات الکلي جزء تخلف بند1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.

به استناد ماده واحده: مواد 702و703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375:

 ماده 702: هرکس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهديا حمل يا نگهداري کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سمه ماه تا يکسال حبس و يا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نير پرداخت جزاي نقدي به ميزان 2 برابر ارزش عرقي(تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي شود.

ماده 703: وارد نمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب مي گردد وواردکننده صرف نظر از ميزان آن به 6 ماه تا 2سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان 2 برابر ارزش عرقي(تجاري) کالاي يادشده محکوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.

تبصره 2 : هرگاه کارکنان دولت يا شرکتهاي دولتي يا... درجرائم موضوع مواد 702 و703 معاونت يا مشارکت نمايند ،علاوه بر تحل مجازاتهاي مقرر به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.

488- آيا مسئولين ملزم به پاسخگوئي به مکاتبات هياتها هستند؟

ج)به استناد ماده 16 آئين نامه اجرائي و نيز ماده 25 دستورالعمل هيات عالي نظارت، همه مسئولين و دستگاههامکلف به همکاري و پاسخ به استعلامات هياتها هستند.برابر ماده 29(آ) مراجع قضائي حداکثر ظرف 30 روز مکلف به پاسخگوئي به هيات هستند ونيز برابر تبصره آن ،وزارت اطلاعات ظرف 10 روز مکلف به پاسخگوئي به هياتها هستند.براساس ماده 11 آئين نامه ، کليه نامه هاي هيات بايد بطور مستقيم و بدون بازگشائي در اختيار هياتها قرار گيرد.

489- درصورت نقض راي هياتها توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت ، وضعيت کارمند چگونه خواهدبود؟

ج)به استناد بخشنامه شماره 419/583/1702/840- 17/2/86 دفتر هماهنگي:

براساس تصميم مورخ 1/11/85 هيات عالي نظارت ، درصورت نقض راي آراي هياتها توسط هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري (بخصوص انفصال) ، بايستي آثار ناشي از اجراي راي زايل شده و مدت انفصال موقت ، غيبت موجه تلقي و حقوق آن ايام بارعايت مقررات قابل پرداخت است؟

نامه شماره 166195/1604- 1/ 11/ 85 هيات عالي نظارت:

...  چنانچه پس از اجراي آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (مشخصا" درمورد مجازات انفصال موقت)  اين آراء از سوي هيات عالي نظارت يا ديوان عدالت اداري نقض شود بايستي آثار ناشي از اجراي راي اوليه زايل شده  وراي قطعي دوم از تاريخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراين با توجه به مراتب اعلام شده دوران محکوميت  انفصال موقت مستخدم غيبت موجه تلقي شده و بايد براي مدت ياد شده حقوق مبنا و افزايش سنواتي با رعايت مقررات  مربوط به وي پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانوني دوران مذکور از سوي ذينفع، اين دورا از لحاظ بازنشستگي ووظيفه قابل احتساب مي باشد و چون مستخدم موصوف درمدت انفصال موقت عملا" خدمتي انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود لذا محاسبه اين مدت از نظر تجربي به منظور ارتقا گروه مجوزي ندارد.

490- هيات داراي چند عضو است و توسط چه کسي منصوب مي شوند؟

ج) هيأتهاي بدوي و تجديد نظر متشکل از 3 عضو اصلي و يک يا دو عضو علي البدل هستند که به استناد ماد 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري  براي مدت سه سال ازسوي وزير يا بالاترين مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد  آنان بلامانع است. احکام انتصاب  اعضاء  با امضاي وزير صادر مي گردد.

491- آيا رعايت نکردن حجاب تخلف اداري محسوب مي شود؟

ج) بر اساس بند 20 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، رعايت نکردن حجاب اسلامي تخلف اداري محسوب مي شود . بر اساس ماده4 قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است  و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند مصوب 65:

کساني که درانظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي  باشد ،توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي ازمجازاتهاي مذکور در ماده2 محکوم مي گردند.

تبصره ماده2: درصورتي که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر يکي ازمجازاتهاي فوق به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي شود:

انفصال موقت به مدت 2 سال

اخراج و انفصال از خدمات دولتي

محروميت استخدام به 5 سال در کليه وزارتخانه ها

هم چنين به استناد بخشنامه 117964/1604- 28/7/82 دبير هيات عالي نظارت:

رعايت نکردن حجاب اسلامي (خواهران) ، و پوشش اسلامي (برادران) که به موجب بندهاي 20 و 21 ماده 8 قانون رسيدگي  به تخلفات اداري مصوب 1373 تخلف اداري محسوب مي شود مقيد به محيط دستگاه متبوع کارمند نيست و بيرون از محيط ادارات را نيز شامل مي شود..

492- ابلاغ واقعي يعني چه؟

ج) يعني ابلاغ اوراق ، مستقيما" به شخص مخاطب(شخصي که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.

493- ابلاغ به بستگان يا خادم متهم چگونه است؟

ج) فقط در اقامتگاه (محل سکونت) متهم بايد انجام شود.البته ملاک ،آخرين آدرسي است که متهم اعلام کرده است.(ماده 91 قانون) و بايد در ذيل برگ مربوط قيد شود که : در محل سکونت نامبرده ابلاغ شد.

494- آيا به مستاجر متهم هم مي توان ابلاغ داد؟

ج) خير.

495- اگر بستگان يا خادم متهم از گرفتن ابلاغ امتناع کرد تکليف چيست؟

ج) اعلاميه اي خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذيل تنظيم ، يک نسخه از آن را درمحل سکونت وي چسبانده و نسخه ديگر، همراه با برگ ابلاغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابلاغ آن را امضاء کرده است به  هيات ارسال مي گردد(ماده 93 قانون):

496- درصورت امتناع متهم از گرفتن ابلا غ ، تکليف چيست؟

ج) مامور ابلاغ ، مراتب امتناع متهم را در ابلاغ نامه قيد کرده ، امضاء مي کند  و به هيات ارسال مي دارد(عبارت اخير ماده 90 قانون)

497- اگر در محل سکونت متهم ،نه خودش ونه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند ، ابلاغ را چگونه بايد انجام داد؟

ج) همان طور که قبلا" پاسخ داده شد اعلاميه اي در دو نسخه خطاب به متهم تنظيم ويک نسخه را درمحل سکونت وي چسبانده ونسخه ديگر همراه برگ ابلاغ  به هيات ارسال مي گردد(متن اعلاميه در سوالات قبل ذکر شده است)،در اعلاميه مذکوربجاي جمله " و ساکنين از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند" ، جمله " هيچکس در محل نبود " نوشته شود و ثانيا" يک نوبت هم به مدت يک ماه در روزنامه کثير الانتشار منتشر گرد(ماده 94 قانون آئين دادرسي مدني)

498- درمواردي که اعلاميه درب منزل متهم نصب يا تحويل بستگان مي شودتاريخ ابلاغيه ازچه زماني محسوب مي شود؟

ج) به استناد ماده 96 قانون آئين دادرسي مدني :تاريخ چسباندن يا تحويل به بستگان ، تاريخ ابلاغ محسوب مي شود

499- درمواردي که ابلاغ ازطريق روزنامه است تاريخ ابلاغ ازچه زماني محسوب مي شود؟

ج) چنانچه پس از تاريخ يک ماه از درج آگهي در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابلاغ قانوني انجام شده است.

500- چه کساني نمي توانند امر ابلاغ را انجام دهند؟

ج) به استناد ماده  106 قانون آئين دادرسي مدني : وقتي که متهم با مامورابلاغ قرابت سببي يا نسبي تادرجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و يا دعواي مدني يا جزائي داشته باشند. نمي تواند امر ابلاغ را عهده دار شود.

501- در زمان ابلاغ اتهام يا راي صادره در ذيل برگ ابلاغ اتهام يا راي صادره چه مواردي بايدقيدگردد؟

ج) تاريخ ابلاغ ( به حروف بايد نوشته شود)، نام گيرنده ابلاغ (چنانچه به  بستگان  ابلاغ شود بايد نسبت شخص تحويل گيرنده با متهم  و هم چنين اينکه در محل سکونت ابلاغ شده است، قيد گردد)، امضا گيرنده ، نام مامور ابلاغ، امضا مامور ابلاغ

502- چه مدارکي درزمان معرفي متخلف ، مي بايستي به هيات ارسال گردد؟

ج) 1- فرم گزارش تخلف 2- فرم 502 3- آخرين حکم کارگزيني 4- فرم عملکرد کلي که توسط حراست تکميل مي گردد .

هم چنين ضروري است که تخلف متهم بطور مشخص و منجز ، تاريخ وقوع تخلف  در فرم گزارش تخلف قيد گرددو  مستندات و مدارک کامل  ارسال گردد .لازم به ذکر است فرمي که در آن تخلف به شکل کلي گوئي و مبهم نوشته شده باشد عودت داده مي شود.ضمنا" بايستي اصل اوراق يا کپي برابر اصل شده اوراق ارسال گردد.درمورد تخلفات ثبت نامي ، ارسال فرم کميسيون خاص نيز مورد نياز است

503- کدام يک از آراي صادره نياز به حکم اجرائي ندارند؟

ج) راي اخطار کتبي بدون درج در پرونده  و  راي توبيخ کتبي با درج در پرونده  ، نياز به حکم اجرائي ندارند.

هم چنين در خصوص اين دو راي نياز به صدور اخطار يا توبيخ از طرف اداره نميباشد.

504- تاريخ صدور حکم اجرائي آراي قطعي چه زماني است؟

حکم اجرائي آراي قطعي ، بايستي هم زمان با ابلاغ به متهم  صادر و اجرا گردد.، هم چنين  در صورتي که متهم در حالت آماده بخدمت باشد ، با ابلاغ راي قطعي ، حکم آماده بخدمت وي لغو مي شود(تبصره 3 ماده 13 قانون هيات)

505- حکم اجرائي آراي قايل پژوهش چه زماني بايد صادر گردد؟

 ج) در صورتي که متهم در مهلت مقرر قانوني (1 ماه) به راي خود اعتراض نکرده باشد ، پس از 30 روز از تاريخ ابلاغ  حکم اجرائي صادر و اجرا مي گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانوني به راي اعتراض کرده باشد ، پس از صدور راي هيات تجديد نظر و ابلاغ آن به متهم ، حکم اجرائي صادر و اجرا مي گردد( آراي هيات تجديدنظر از نوع آراي قطعي  هستند که مي بايستي همانند آراي قطعي ، هم زمان با ابلاغ راي و امضا توسط متهم ،حکم اجرائي صادر و اجرا گردد)

506- وضعيت کارمندي که به راي قابل پژوهش هيات بدوي اعتراض کرده چگونه است؟

ج) در صورت اعتراض به راي قابل پژوهش ، راي هيات قابل اجرا نيست و وضعيت کارمند همانند قبل از صدور راي مي باشد و چنانچه متهم در حال غيبت است ، همزمان با اعتراض بايد مشغول بکار گردد وگرنه مجددا" مرتکب تخلف جديد(غيبت)

مي شود و اداره مربوطه بايد مجددا" اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزيني اين موضوع را به متهم تفهيم کند .

ضمنا" هر گونه تغيير حالت استخدامي نسبت به کارمنداني که در هيات پرونده دارند و هنوز منتهي به راي قطعي  نشده است ممنوع مي باشد مگر با رعايت تبصره ماده 16 آئين نامه .

507- رسيدگي به پرونده همکاراني که دچار مشکلات روحي و رواني هستند به چه طريق صورت مي گيرد؟

ج) نظر به اينکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئوليت محسوب مي شود و شخص در اين حالت مسئول اعمال خود نيست  چنانچه طبق نظر کميسيون پزشکي ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسيدگي به اتهام اين افراد وجاهت قانوني ندارد و در صورتي که پس از تشکيل پرونده ، موضوع معلوم گردد بايد پس از تحصيل نظريه پزشکي ، پرونده مختومه شود و مراتب جهت طي مراحل لازم براي اعمال از کارافتادگي کارمند به کارگزيني ارسال گردد.

508- در خصوص افراد بازنشسته شاغل درآموزش و پرورش آياهيات صلاحيت رسيدگي را دارد؟

ج) به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون ، نظر به اينکه افراد بازنشسته ، کارمند رسمي آموزش و پرورش محسوب نمي گردند . هياتها حق رسيدگي به تخلفات آنها را ندارند مگر مواد مندرج در بندهاي 34 الي 38 ماده 8 قانون

509- چنانچه پس از بررسي هيات ، تخلف متهم محرز نگردد ، آيا متهم مي تواند تحت عنوان گزارش خلاف واقع به هيات شکايت يا درمراجع قضائي اعاده حيثيت کند؟

ج) اگرشاکي داراي مقام اداري است و با اين تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقي نموده و گزارش تخلف نمايد ، چنانچه پس از بررسي ،هيات  تشخيص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمي شود

اما اگر گزارش داده شده کلا" خلاف واقع و باسوء نيت  واز روي عمد باشد و وقوع آن توسط هيات محرز نگردد با شکايت شاکي تحت عنوان گزارش خلاف واقع در امور اداري قابل رسيدگي است و چنانچه  مشکي عنه مدعي باشد گزارش دهنده

(شخص حقيقي يا حقوقي) با قصد هتک حيثيت وعناوين مجرمانه مانند توهين وافتراو... اقدام به ارايه گزارش نموده ، موضوع قابل پيگيري در مراجع قضائي است.

510- دراجراي ماده19 چنانچه شاکي درخواست عدم ارجاع موضوع به مراجع قضائي را نمايد آيا بازهم موضوع به مراجع قضائي ارجاع مي گردد؟

ج) مطابق ماده19 هيات بايد موضوعاتي که عناوين مجرمانه دارند را براي رسيدگي به  اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد و رضايت شاکي در اين مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائي نمي گردد،بلکه شاکي مي تواندباحضور درمرجع قضائي ،مطابق قوانين کيفري اعلام گذشت نمايد.

511- چنانچه همکاراني جهت احقاق حقوق خود از رفتن به کلاس خودداري کنند تکلبف چيست ؟

ج) چنانچه موضوع مذکور قابل تطبيق با يکي از عناوين بندهاي 32 و 33 ماده 8 قانون باشد هياتها مکلف به رسيدگي هستند و در غيرابنصورت موضوع منطبق بر بند19 (تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري )ماده 8 قانون  قابل رسيدگي است.

512- رسيدگي به پرونده متهميني که داراي پرونده سنگين در مراجع قضائي بوده وسيدگي به آنها مدت زيادي به طول مي انجامد در هياتها چگونه است؟

ج) وفق ماده 19 قانون ، هيات مکلف است مستقل از مراجع قضائي ، موضوع را از حيث تخلف اداري رسيدگي وراي مقتضي را صادر  نمايد و چنانچه راي مراجع قضائي ، برائت باشد ، وفق ماده 19 ،طبق ماده 24 قانون عمل نمايد.ليکن پروند هاي حساس مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور راي مراجع قضائي مفتوح باشد و سپس برابر ماده 19 قانون اقدام گردد.

513- آيا مجازات اخطار کتبي بدون درج درپرونده در پاداش پايان خدمت تاثير دارد؟

مطابق بخشنامه شماره 50994/1604- 25/3/82 دبيرخانه هيات عالي نظارت:

... مجازات اخطار کتبي بدوت درج در پرونده استخدامي را از مصاديق تنبيهات اداري مندرج در قانون پرداخت پاداش پايان خدمت ... محسوب ننموده و باعث محروميت مستخدم محکوم شده به مجازات ... از دريافت پاداش ياد شده نمي گردد.

514- اگر روساي ادارت برخلاف دستورالمعل اقدام به لغو ابلاغ مديران مدارس نمايند نحوه پيگيري چگونه است؟

ج) تحت عنوان نقض قوانين و مقررات مربوط ، قابل طرح و رسيدگي در هيات مي باشد.

515- تخلف مستخدمين آموزش و پرورش مامور در ساير سازمانها و دستگاهها چگونه پيگيري مي گردد.؟

ج) مطابق تبصره 1 ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون ، رسيدگي به تخلفاتي که در محل ماموريت مستخدم واقع شده است بر عهده هياتهاي محل ماموريت است.

516- آيا صدور چک بلامحل تخلف اداري محسوب مي شود؟

ج) صدور چک بلامحل في نفسه يک از موضوعات تخلفات اداري محسوب نمي گردد و قابل طرح ورسيدگي در هياتها نمي باشد ، مگر اينکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون مي باشد از عمل خود قصد وانگيزه خدعه و فريب  داشته باشد و فعل وي داراي آثار سوء اداري  و اجتماعي (مانند مراجعه طلبکاران به محيط ادار ي و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع ) باشد در غيراينصورت مي تواند ازمصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري محسوب و تحت همين عنوان ابلاغ اتهام و رسيدگي مي گردد.

517- نحوه برخورد با آراي شعبات ديوان كه تناقص دارند چگونه است ؟ و با آرايي كه  استخدام فرزند را جايگزين پدر صادر مي­نمايد چگونه بايد برخورد كرد؟ 

پاسخ : در صورت تناقص در آراي ديوان بهترين راه ممكن ، ارايه آراي متعارض به رياست ديوان عدالت جهت صدور راي هيات عمومي است .ضمنآ دستورالعملي جهت استخدام فرزند جايگزين پدر وجود ندارد.

518-همكاري باوجود عدم رضايت دستگاه از عملكرد وي  از گزينش  پاسخ مثبت دارد در صورت شكايت ايشان به ديوان پاسخ مستند سازمان چيست ؟

پاسخ : با توجه به اينكه مقرر شده بود كه در صورت رضايت از عملكرد همكار نسبت به ارسال اسامي افراد به گزينش جهت تغيير وضعيت اقدام شود ، حال پس از دريافت نظر مثبت گزينش امكان عدم تغيير وضعيت نمي باشد. علي ايحال در صورت تخلف وكم كاري مي توان نامبرده رابه هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمود .

519- آيا در صورت اعمال ماده ( 18 ) آراء ديوان قطعي و لازم الاجراء است ؟

 پاسخ : آراء صادره از شعب ديوان وفق ماده ( 7 ) قانون ديوان عدالت اداري ( مصوب 1385 ) ، قطعي مي باشد ، ليكن چنانچه رأي صادره وفق مواد ( 16 ) و ( 18 ) قانون ياد شده واجد اشتباه شكلي يا ماهوي و اشتباه بين شرعي يا قانوني باشد ، دستگاه مي بايست با توجه به وجود اشتباهات مزبور ، دادنامه را با قيد اشتباهات مزبور و دلايل و مستندات مربوطه جهت طرح آن در شعب تشخيص و نقض آن و صدور رأي مقتضي به رياست ديوان عدالت اداري منعكس نمايد.

520 - آيا قانون گزينش مصوب 14/06/74  از زمان اجراء شدن قانون مديريت خدمات كشوري لازم الاجراء مي باشد يا خير؟

 پاسخ: باستناد تبصره 4 ماده 42 قانون فوق الذكر قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي مي باشد.

521 -  افرادي كه عضو هيات تخلفات بوده و در حال حاضر مدت عضويت آنان به پايان رسيده كسر درصد فوق العاده مذكور چگونه خواهد بود؟

پاسخ : با توجه به اينكه تفاوت تطبيق در سال 88 ثابت مي باشد در نتيجه تا پايان سال 88 كسر فوق العاده مذكور امكان پذير نمي باشد.

522-  با توجه به عدم وجود پارامتر « حقوق مبنا »  در تعيين حقوق و مزاياي كاركنان در حال حاضر ، خواهشمند است راجع به نحوه اجراء حكم « بازخريد خدمت با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا » صادره از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع بند ( ح ) ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، سازمان را راهنمايي فرمائيد : 

 پاسخ : در اين خصوص به رديف  (2 ) بند ( ب ) دستور العمل شماره 34088/17/200 مورخ 10/4/88      دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ( موضوع تعيين وضعيت و نحوه اجراي برخي تنبيهات اداري موضوع ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) كه طي نامه شماره 866/3 مورخ 22/4/88 توسط دفتر هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به كليه استانها نيز ابلاغ گرديده است مراجعه شود .

523 - با عنايت به حذف « گروه » از حكم كارگزيني كاركنان به جهت عدم وجود آن در قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل مربوط به آن ، خواهشمند است نحوه اجراء حكم « بازنشستگي ............. با تقليل يك يا دو گروه » صادره از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع بند (ط) ماده ( 9 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را به سازمانها اعلام نمائيد .

 پاسخ : با توجه به رديف ( 4 ) بند ( ب ) دستور العمل شماره 34088/17/200 مورخ 10/4/88دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اقدام لازم معمول فرمائيد .

524 - پرونده كاركنانيكه درهيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري قابل بررسي و صدور رأي مي باشد ( رسمي ، ثابت ، دائم ، پيماني ) را اعلام نمائيد؟

 پاسخ : مطابق ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و تعيين مجازات آنان را وفق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 1372 ) اعلام نموده است ووفق تبصره ماده ( 1 ) آيين نامه اجرايي قانون اخيرالاشعار موضوع مصوبه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/73 هيأت وزيران ، كارمندان مشمول رسيدگي منصرف به كارمندان رسمي، ثابت ، دايم، پيماني و قراردادي گرديده است . لذا تنها پرونده كاركنان مزبور در هيئت مزبور قابل رسيدگي مي باشد . قابل ذكر است  همكاران قراردادكار مشخص كه به نوعي با آنان قرارداد منعقد مي گردد نيز مشمول حكم ماده مزبور خواهند بود .

525 -با توجه به اينكه ديوان اعتقاد دارد اعمال ماده 18 مانعي براي عدم اجراي رأي نيست ،آيا مي توانيد توضيحي در اين رابطه بفرمائيد ؟

 ج-  اجراي راي صادره قطعي و لازم الاجرا است وليكن پس از اجراء مي بايست اقدامات قانوني مورد نياز صورت پذيرد  تا در صورت وصول نظريه يا راي اصداري بر خلاف نظريه اول ، نسبت  به اصلاح اجراء آن اقدام شود.

526 -با توجه به رأي جديد وحدت رويه ديوان كه ملاك محاسبه سوابق قبلي افراد در تأمين اجتماعي ، حقوق زمان اشتغال   مي باشد ، آيا تأمين اجتماعي مدعي جريمه تأخير خواهد بود و يا اينكه در ضوابط مورد عمل تأمين اجتماعي جريمه مد نظر مي باشد؟

ج- محاسبه و پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي با توجه به توافق انجام شده صورت خواهدپذيرفت لذاپيگيري جريمه توسط سازمان تامين اجتماعي منتفي است . ضمنا در رابطه با راي واصله نيز در صورت قبول شعب مبني بر محاسبه كسور بر اساس حقوق زمان اشتغال ، جريمه منتفي خواهد بود.

527 -آيا گرفتن سوء  پيشينه نيروهاي جديد الورود مانند نيروهاي شركتي ، سرباز و ... با توجه به نظريه گزينش بازهم  نياز است يا مي توان به نظر گزينش استناد كرد ؟

ج-نظر گزينش ملاك ورود فرد جهت خدمت به دستگاه مي باشد.

528 -براساس مكاتبه ديوان محاسبات با سازمان جهاد كشاورزي استان و ... بايستي حق جذب مناطق كمتر توسعه يافته در حكم كارگزيني با توجه به مصوبه 10/4/88 قطع نمايد . خواهشمند است در اين خصوص راهنمايي فرمائيد ؟

ج- با عنايت به اينكه ملاك عمل در رابطه پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم مربوط به سال 86 و 87 ، بخشنامه به شماره 8346/250 مورخ 2/6/88 و در سال 88 به دليل عدم وصول مصوبه مزبور در بند 2 مصوبه شماره 76294/ت 36095 هـ مورخ 10/4/88 هيچ گونه پرداختي در اين زمينه امكان پذير نبوده است فلذا پرداختي در سال 88 به عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته صورت نپذيرفته كه وزارت موظف به كسر مبلغ مورد اشاره از حكم سال 88 باشد.